Biomarkører for persontilpasset behandling av pasienter med blodkreft

Kreftpasienter kan respondere ulikt på samme behandling. Vi ønsker å identifisere biomarkører som kan forutsi hvilken behandling den enkelte pasient vil ha nytte av ved å studere hvilke effekter legemidler har på både celledød og cellesignalering.

Bakgrunn

Blodsykdommer er utfordrende å behandle på grunn av stor variasjon mellom pasientene. Det er derfor nødvendig å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Men hvordan persontilpasset behandling skal gjennomføres i praksis er fortsatt i stor grad uklart fordi vi mangler kunnskap om hvilke pasienter som har nytte av hvilke medisiner. Ved å studere kreftcellene utenfor kroppen kan man identifisere legemidler som dreper cellene. Slike studier kan være med på å veilede valg av behandling.

Endringer i cellesignalering spiller en nøkkelrolle i utvikling av både kreft og behandlingsresistens. Det er derfor trolig at signalmolekyler kan fungere som biomarkører for å forutsi om en pasient vil respondere på en gitt behandling. I tillegg til å teste om ulike legemidler dreper kreftcellene ønsker vi derfor å studere hvilke effekter legemidlene har på cellesignalering. Ved å sammenligne disse to analysene håper vi å kunne identifisere nye biomarkører som kan veilede behandlingsvalg samt gi informasjon om hvorfor noen pasienter responderer på behandling mens andre ikke gjør det.

Problemstilling

Gjennom prosjektet ønsker vi å få svar på følgende problemstillinger:

 • Hvilke legemidler dreper kreftceller?
 • Hva slags signalendringer ser vi i kreftceller etter behandling med legemidler?
 • Kan endringer i cellesignalering ved behandling si noe om forventet effekt av behandling?

Mål og metode

Målet med denne oppgaven er å identifisere signalmolekyler som kan fungere som biomarkører for respons på terapi. Prosjektet vil bli utført på prøver fra pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), en uhelbredelig sykdom. To hovedmetoder vil bli brukt:

 • Cancer drug sensitivity screens – metode for å analysere effekt av legemidler på celledød
 • Phospho flow – metode for å studere effekt av legemidler på cellesignalering (se figur og video av metoden)

Studentens arbeidsoppgaver

Prosjektet vil i stor grad bestå av laboratoriearbeid og analyse av eksperimentelle data. Oppgaver inkluderer:

 • Arbeid med blod – isolering av normale B celler fra friske donorer og kreftceller fra pasienter
 • Dyrke celler i kultur
 • Lære teknikker som flow cytometri og drug sensitivity screening
 • Utføre forsøk
 • Analysere og tolke data
 • Presentere resultater

Om forskningsmiljøet

Vi jobber på Seksjon for Kreftimmunologi ved Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet. Leder av forskningsgruppa er professor Kjetil Taskén, mens Sigrid S. Skånland er lab leder. Gruppa er medlem av K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft og K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft.

Forskningsgruppa har et godt miljø og består av både master- og ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere. Vi har lang erfaring med veiledning av både masterstudenter og forskerlinjestudenter.

Eksterne prosjekter/ samarbeidspartnere: Ludvig A Munthe og Geir Erland Tjønnfjord

 

Emneord: Laboratorieprosjekt, Translasjonsforskning, Blod og immunologi, Celler og molekyler, Kreft, Legemidler, Livsvitenskap, Sykdommer
Publisert 28. jan. 2020 11:29 - Sist endret 27. mars 2020 22:11