EPIPREG – hvordan kan gener og livsstil sammen påvirke risikoen for diabetes?

Er mekanismene bak svangerskapsdiabetes og diabetes type 2 et resultat av epigenetiske forandringer, eller kanskje en kombinasjon av genotype og epigenetikk? Bli med å øke forståelsen av diabetes, så vi kan forbedre forebygging, bremse utviklingen, eller utvikle nye behandlingsmetoder for diabetes!

Bakgrunn

Svangerskapsdiabetes kjennetegnes ved hyperglykemi som oppstår i svangerskapet og som vanligvis normaliseres igjen etter fødsel. Kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes har høy risiko for å utvikle type 2 diabetes innen en 5 til 10-årsperiode. Mange risikofaktorer og patofysiologiske trekk er felles for svangerskapsdiabetes og den vanlige formen for type 2 diabetes. Både arvelige faktorer og livsstilsfaktorer spiller inn. Mye tyder på at disse virker sammen ved å endre det epigenetiske uttrykket hos mor og/eller foster i diabetogen retning. Det er behov for å kartlegge hvordan disse molekylære mekanismene fungerer, og å finne måter vi kan benytte kunnskap om gen-miljø-interaksjoner for å forebygge, forsinke sykdomsutvikling eller persontilpasse behandlingen i fremtiden.

Problemstilling

 • I EPIPREG studerer vi sammenhengen mellom livsstilsfaktorer, genetisk profil og DNA metylering i leukocytter fra perifert blod, hos gravide Europeiske og Sørasiatiske kvinner som deltok i STORK Groruddalen kohorten

 • Forskerlinjestudenten kan velge mellom flere problemstillinger, eller utvikle sin egen problemstilling i samarbeid med veilederne

 • I EPIPREG gruppen bruker vi primært biostatistikk for å undersøke genetikk og epigenetikk, men hvis ønskelig kan vi også lage prosjekter hvor studenten

  • gjør datainnsamling av materiale fra gravide med diabetes slik at vi kan måle genekspresjon, genetikk og epigenetikk i det samme materialet

  • bidrar til labarbeid ved mekanistiske studier hos våre samarbeidspartnere

Mål og metode

I fødselskohorten STORK Groruddalen har vi genotypet alle mødre med nok DNA (n=620) og DNA metylering ved 850 000 CpG sites hos alle med Europeisk og Sørasiatisk bakgrunn (n=480).

Forskerlinjeprosjektet vil omfatte:

 • Arbeid med genetikk (for eksempel kandidatgener eller genome-wide association studies) eller epigenetikk (kandidat CpG sites eller epigenome-wide association studies) i sammenheng med utfall som fedme, svangerskapsdiabetes, insulinresistens, blodlipider etc

 • Eventuelt datainnsamling i Endokrinologisk poliklinikk, Aker
 • Eventuelt labarbeid hos våre samarbeidspartnere på AHUS eller farmasi
 • Eventuelt andre metoder for å besvare egen problemstilling

Studentens arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse (i samarbeid med veiledere)
 • Statistisk analyse av resultater
 • Laboratoriearbeid hvis ønskelig
 • Datainnsamling i poliklinikken hvis ønskelig
 • Skrive og publisere egen artikkel basert på egen problemstilling (1. forfatter)
 • Mulighet for flere publikasjoner ut i fra hvor mye en ønsker å bidra
 • Prosjektoppgave i prosjektet hvis ønskelig

Om forskningsmiljøet

Forskningsgruppen EPIPREG ledes av Christine Sommer og har 8 medlemmer som jobber med genetikk og epigenetikk. Vi møtes annenhver uke på Aker sykehus og er en del av Oslo Diabetes Forskningssenter. Vi i EPIPREG er også en del av forskningsgruppen Type 2 Diabetes and Metabolism som ledes av Kåre I. Birkeland.

Christine Sommer har erfaring med veiledning av vår forskerlinjestudent Julia O. Opsahl, prosjektoppgaven i medisin, en masterstudent i molekylærbiologi som gjorde pyrosekvensering på AHUS, samt ph.d.-kandidater, postdoktorer og masterstudenter. Kåre I. Birkeland har lang erfaring med veiledning av en rekke doktorgradskandidater, postdoktorer, masterstudenter og prosjektoppgaver i medisin.

Bli med i en aktiv, tverrfaglig forskningsgruppe med internasjonalt samarbeid. Ta gjerne kontakt ved spørsmål og for å diskutere mulige oppgaver i EPIPREG-prosjektet.

Emneord: Translasjonsforskning, Arv og gener, Diabetes og hormoner, Genetikk og epidemiologi, Mor og barn, Svangerskap og fødsel
Publisert 12. sep. 2019 11:33 - Sist endret 13. sep. 2021 10:21