Påvirkning av hjernen ved covid-19

1 av 3 med COVID-19 får hjernerelaterte symptomer under den akutte infeksjonen, men foreløpig vet vi lite om omfanget av postinfeksiøse hjernerelaterte sekveler. Vi vil undersøke omfang og type av nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Bakgrunn

Ved alvorlige infeksjoner er påvirkning på nervesystemet vanlig, med symptomer som hodepine, svimmelhet, påvirket bevissthet eller forvirring (konfusjon). Erfaringene så langt tyder på at nevrologiske manifestasjoner er vanligere ved COVID-19 enn mange andre virusinfeksjoner. Sars-CoV-2 ser ut til å ha en lignende nevrotrop virkning som andre koronavirus. Det er behov for mer kunnskap om nevrologiske manifestasjoner ved COVID-19 og mekanismene for disse.

Problemstilling

Vi skal i prosjektet undersøke personer med gjennomgått COVID-19 og kartlegge omfanget nevrologiske symptomer og typer skader hos de som har sekveler. Funnene fra disse undersøkelsen er viktige i behandlingen av pasienter med COVID-19.

Mål og metode

Vi skal intervjue personer som har deltatt i en randomisert kontrollert behandlingsstudie i akuttfasen av COVID-19. Det kliniske intervjuene foregår ved 6 og 12 måneder. I tillegg til sykehistorie blir det gjort nevrologisk undersøkelse, MR caput og blodprøver for undersøkelse på biomarkerer

I tillegg vil vi følge opp pasienter som henvises nevrologisk avdeling med COVID-19 relaterte nevrologiske symptomer og tegn og følge disse med undersøkelse etter 6 og 12 måneder. Pasienten vil gjennomgå nevrologisk undersøkelse, MR caput og blodprøver. Personer med nevropsykologiske og nevropsykiatriske symptomer vil også inviteres til nevropsykologiske og nevropsykiatriske undersøkelser.

Studentens arbeidsoppgaver

  • delta i datainnsamlingen med nevrologisk undersøkelse
  • bistå med koordineringen knyttet blodprøvetaking og MR-undersøkelse
  • være med på  å analysere og presentere resultatene, muntlig og skriftlig
  • presentere data på nasjonale og internasjonale konferanser

Prosjektet vil tilpasses forskerlinjestudentens interesser innenfor rammene av den nasjonale Nevro-covid-studien som vi starter i august/september 2020.

Om forskningsmiljøet

Hovedveileder er leder av forskningsgruppe innen hjerneslag på OUS og medlem i forskningsgruppen for cerebrovaskuære sykdommer ved UiO. Leder av forskningsgruppen ved UiO vil være medveilder. Forskningsgruppen har flere seniorforskere, 10 ph.d.-kandidater og student som skriver oppgave på medisinstudiet. I tillegg har hovedveileder stort nasjonalt og internasjonalt samarbeid med klinikere og forskere innen hjerneslag og hodepine. Vi har et godt miljø, med rom for læring og utfordringer. Våre problemstillinger undersøker vi på mennesker og er koblet tett til kliniske utfordringer. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives hos oss.

Ta kontakt med veiledere: Anne Hege Aamodt - telefon 95867270, eller Mona Skjelland

Emneord: Klinisk prosjekt, forebygging, Hjerne og nervesystem, Hjerte kar og lunger, Infeksjoner, Mental helse og mestring, Sanseorganer
Publisert 3. juni 2020 14:31 - Sist endret 3. juni 2020 14:31