English version of this page

Disputaser ved Det medisinske fakultet våren 2022

I tråd med endrete smittevernregler åpner nå fakultetet opp for stedlige disputaser. Det vil fortsatt være åpent for å avholde disputasen digitalt for de som ønsker det.

Disputaser våren 2022

For at en stedlig disputas skal kunne avvikles må alle komitémedlemmene ha mulighet og være villige til å reise til Oslo og være til stede i auditoriet.

For avvikling av stedlig disputas gjelder de samme regler for valg av rom som tidligere Se informasjon om lokaler til prøveforelesning og disputas.

Endring fra stedlig til digital disputas

Dersom en planlagt stedlig disputas skal endres til digital disputas, må fakultetet varsles senest tre uker før disputasdatoen. Merk! Det er da en risiko for at den opprinnelige disputasdatoen ikke kan beholdes og disputasen må flyttes til et senere tidspunkt.

Hybride disputaser

Det vil ikke være mulig å velge hybrid disputas dette semesteret. 

I tilfeller hvor det eventuelt oppstår akutt sykdom el.l. som gjør at planlagt stedlig disputas ikke vil la seg gjøre, vil det blir gjort en vurdering om disputasen eventuelt kan avvikles som en hybrid variant i stedet for heldigital. Dersom det ikke er mulig av praktiske eller tekniske årsaker, vil disputasen måtte avholdes heldigital.

Det er fakultetet som avgjør om hybrid disputas ev. kan tilbys i slike tilfeller. Dersom fakultetet innvilger hybrid disputas, vil dere få nærmere informasjon om hvordan dette foregår og hvilke forutsetninger som gjelder. 

Informasjon om digitale disputaser

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder 

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må delta digitalt fra egen PC via Zoom.

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle sitte hver for seg, f.eks. på sitt kontor eller hjemme. Det er ikke anledning for disse å sitte sammen under doktorgradsprøven.

Senest to dager før disputasdagen avholdes det en øvelse med teknisk personale på Zoom. Denne øvelsen er obligatorisk for opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder for å kontrollere at den tekniske kvaliteten er tilfredsstillende og for å gå gjennom prosedyrene.

Når disputasen avholdes digitalt, dekkes ikke reise- og oppholdsutgifter for opponenter.

Publikum

Disputasen er et digitalt arrangement hvor publikum kan delta via publisert Zoom-lenke på kunngjøringen.

Utstyr

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må selv påse at de sitter i et passende rom og har det utstyret som trengs for å gjennomføre digital disputas.

Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. Mer informasjon

På den obligatoriske øvelsen skal opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder sitte på det samme rommet og bruke det samme utstyret som de vil benytte under doktorgradsprøven (prøveforelesning og disputas).

Dersom kandidaten eller opponentene har bruk for tavle, anbefales iPad/tablet som deles som skjerm i Zoom. Funksjonen må testes på forhånd i forbindelse med øvelsen.

Duk og kappe benyttes ikke på digitale disputaser.

Teknisk og administrativ støtte

Det vil være IT-teknisk støtte tilgjengelig under den digitale doktorgradsprøven via Zoom. MERK: Det er ikke kapasitet til å gi teknisk støtte i et ev. auditorium med publikum om du velger å ha dette. 

Fakultetets administrasjon er tilgjengelig på telefon/e-post frem til og under disputas, men vil normalt ikke delta verken i ev. auditorium eller på Zoom under øvelsen eller under doktorgradsprøven.

TIPS

Vær bevisst på hvordan bakgrunnen din på Zoom er. Du bør vurdere å legge inn en fast bakgrunn, IT kan eventuelt være behjelpelig med dette på øvelsen.

Informasjon om stedlige disputaser

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder   

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle ha mulighet og være villige til å reise til Oslo og være til stede i disputaslokalet. Kandidaten bestiller selv lokale blant de godkjente lokalene ved fakultetet. 

På stedlige disputaser benyttes duk og kappe. Instituttet som arrangerer disputasen ordner dette. Det er også instituttet som betaler honorar og refusjoner av reise og opphold, for mer informasjon.

Strømming av stedlig disputas

Dersom kandidaten ønsker direkte strømming av stedlig disputas og lokalet har utstyr for dette, kan IT legge til rette for det. Strømmelenken legges på kunngjøringen. Bestilling av strømming gjøres i forbindelse med fastsettelse av disputasdato og disputastype.

Instituttene har egne rutiner for gjennomføring av stedlige disputaser. Se ditt institutt for nærmere oversikt (lenker nedenfor).

Behov for opplæring i bruk av IT-/AV-utstyr, testing av utstyret i forkant av disputas samt ev. støtte i forbindelse med avvikling av disputasen gjøres av IT på instituttet. Se ditt institutts informasjonsside for mer informasjon om hva som tilbys.  

Instituttenes sider om avvikling av disputas:

Kunngjøring

Disputaser ved Det medisinske fakultet kunngjøres 14 dager før disputasdato. Dersom disputasen er heldigital vil dette fremgå av kunngjøringen og det vil ligge en lenke til Zoom-rommet hvor disputasen vil foregå.

Dersom kandidaten har bestilt direkte strømming av stedlig disputas, vil lenke til dette ligge på kunngjøringen.

Tilgjengeliggjøring av avhandling

Det vil være mulig å bestille en digital kopi av avhandlingen frem til to dager før disputas. En bestillingslenke for dette er tilgjengelig fra kunngjøringen. Avhandlingen sendes ut elektronisk på e-post senest dagen før disputasen avholdes gitt at fakultetet har mottatt den fra trykkeriet (Reprosentralen) i tide.

Etter disputasen må kopier av avhandlingen (både digitale og trykte) bestilles direkte fra kandidaten.

Fakultetet trykker 40 kopier av avhandlingen. Kandidaten kan påregne å få ca. 25 eksemplarer selv. De andre eksemplarene sendes til bibliotekene og inkluderer pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Kandidaten vil få beskjed når de trykte avhandlingene kan hentes på Sogn Arena.

Dersom kandidaten ønsker flere enn 25 trykte kopier, må vedkommende selv bestille og betale disse hos Reprosentralen.

Disputasmiddag

En eventuell disputasmiddag etter disputasen er et privat arrangement i regi av kandidaten. Fakultetet har ingen forventninger verken til at det avholdes en disputasmiddag eller at opponenter, komitéleder eller disputasleder deltar på denne middagen.

Publisert 26. aug. 2020 09:50 - Sist endret 23. feb. 2022 09:31