English version of this page

Avvikling av disputaser ved Det medisinske fakultet høsten 2021

Disputasene ved Det medisinske fakultet vil være heldigitale frem til 15. november, stedlige eller heldigitale disputaser fra 15. november. 

Disputaser høsten 2021

Heldigitale disputaser frem til 15. november 

Fakultetet avvikler et høyt antall disputaser hvert semester og må ha en løsning som sikrer likebehandling og som ivaretar at prøveforelesning og disputas foregår i henhold til regelverket. Gitt de rådende omstendighetene vil disputasene ved fakultetet være heldigitale frem til 15. november.  

Stedlige eller heldigitale disputaser fra 15. november

Disputasene ved fakultetet vil være stedlig eller heldigitale fra 15. november.

Hybride disputaser

Fakultetet arbeider for å få til løsninger for hybride disputaser, men har foreløpig ikke utsyr eller personell for å kunne tilby dette. 

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder   

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må delta digitalt fra egen PC via Zoom.

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle sitte hver for seg, f.eks. på sitt kontor eller hjemme. Det er ikke anledning for disse å sitte sammen under doktorgradsprøven.

Senest to dager før disputasdagen avholdes det en øvelse med teknisk personale på Zoom. Denne øvelsen er obligatorisk for opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder for å kontrollere at den tekniske kvaliteten er tilfredsstillende og for å gå gjennom prosedyrene.

I og med at det er en heldigital disputas, dekkes ikke reise- og oppholdsutgifter for opponenter.

Publikum

Disputasen er et digitalt arrangement hvor publikum også kan delta via publisert Zoom-lenke på kunngjøringen.

Publikum har ikke anledning til å sitte i samme rom som opponenter, komitéleder, kandidat eller disputasleder. 

Det er åpent for at disputasen kan overføres på storskjerm i et auditorium og ha publikum til stede der. Dette auditoriet kan ligge i nærheten av rommene hvor disputasleder og kandidat sitter, slik at alle kan samles i pausene. 

MERK: Dersom man velger en slik løsning med publikum er det som privat arrangement å regne og man må selv stå for både det praktiske (inkludert booking, smittevern og tilgang til avhandling) og det tekniske (inkl. IT/IT-utstyr). Kandidaten bør avtale med f.eks. sine veileder(e) om å ha ansvaret for dette arrangementet. 

Utstyr

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må selv påse at de sitter i et passende rom og har det utstyret som trengs for å gjennomføre digital disputas.

Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. Mer informasjon

På den obligatoriske øvelsen skal opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder sitte på det samme rommet og bruke det samme utstyret som de vil benytte under doktorgradsprøven (prøveforelesning og disputas).

Dersom kandidaten eller opponentene har bruk for tavle, anbefales iPad/tablet som deles som skjerm i Zoom. Funksjonen må testes på forhånd i forbindelse med øvelsen.

Duk og kappe benyttes ikke på digitale disputaser.

Teknisk og administrativ støtte

Det vil være IT-teknisk støtte tilgjengelig under den digitale doktorgradsprøven via Zoom. MERK: Det er ikke kapasitet til å gi teknisk støtte i et ev. auditorium med publikum om du velger å ha dette. 

Fakultetets administrasjon er tilgjengelig på telefon/e-post frem til og under disputas, men vil normalt ikke delta verken i ev. auditorium eller på Zoom under øvelsen eller under doktorgradsprøven.

Kunngjøring og tilgjengeliggjøring av avhandling

Disputaser ved Det medisinske fakultet kunngjøres som en heldigital disputas 14 dager før disputasdato.

På kunngjøringen ligger det lenke til Zoom-rommet hvor disputasen vil foregå.

Det vil være mulig å bestille en digital kopi av avhandlingen frem til to dager før disputas. En bestillingslenke for dette er tilgjengelig fra kunngjøringen. Avhandlingen sendes ut elektronisk på e-post senest dagen før disputasen avholdes gitt at fakultetet har mottatt den fra trykkeriet (Reprosentralen) i tide.

Etter disputasen må kopier av avhandlingen (både digitale og trykte) bestilles direkte fra kandidaten.

Fakultetet trykker opp 40 kopier av avhandlingen, kandidaten kan påregne å få ca. 25 eksemplarer selv. De andre eksemplarene sendes til bibliotekene, inkludert pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Kandidaten vil få beskjed når de trykte avhandlingene kan hentes på Sogn Arena.

Dersom kandidaten ønsker flere enn 25 trykte kopier, må han/hun selv bestille og betale disse hos Reprosentralen.

Disputasmiddag

En eventuell disputasmiddag etter disputasen er et privat arrangement i regi av kandidaten.

Fakultetet har ingen forventninger verken til at det avholdes en disputasmiddag eller at opponenter, komitéleder eller disputasleder deltar på denne middagen.

TIPS

Vær bevisst på hvordan bakgrunnen din på Zoom er. Du bør vurdere å legge inn en fast bakgrunn, IT kan eventuelt være behjelpelig med dette på øvelsen.

Publisert 26. aug. 2020 09:50 - Sist endret 21. okt. 2021 13:14