English version of this page

Koronaepidemien: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet

UiOs bygninger ble midlertidig stengt torsdag 12. mars 2020 kl.18. Bygninger åpnes. Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon

Informasjon oppdatert onsdag 20. mai

Begrenset tilgang til UiOs bygninger

Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO.

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Helsemyndighetenes råd er at de som kan, skal jobbe hjemmefra. Samtidig må UiO så langt det lar seg gjøre i henhold til helsemyndighetenes råd, ivareta forskning som avhenger av at ansatte får tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv.  

For ansatte ved Det medisinske fakultet gjelder følgende:

 1. Forutsatt at nødvendige smitteforbyggende tiltak gjennomføres vil vi åpne opp for at forskning som omfattes av UiOs kriterier for begrenset tilgang, kan gjennomføres etter søknad og risikovurdering, se MEDs mal for risikoanalyse.
 2. Søknader om tilgang til UiOs arealer etter pkt 1. ovenfor sendes til instituttleder (ved IMB og HELSAM), klinikkledere (ved Klinmed) og senterleder (ved NCMM) eller den disse bemyndiger.
 3. MED vil forsøke i størst mulig grad forsøke å harmonisere retningslinjene med tilsvarende for OUS og Ahus.

Retningslinjer for forlengelse 

Interne UiO stipendiater

UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater som følge av stengt universitet og korona-situasjon

Forlengelse på ph.d-programmet  

Når det gjelder forsinkelser i progresjon som oppstår pga. koronaepidemien, så vil det gi rett til forlengelse av opptaksperioden ev. også utover de ordinære 3 år som kan gis i forlengelse i tråd med fakultetets utfyllende regler, dersom det skulle vise seg nødvendig. Fakultetet tar høyde for dette når kandidaten søker om forlengelse. Alle kandidater som har aktivt opptak per 15. mars 2020 vil være omfattet av dette ved en ev. fremtidig søknad om forlengelse.

Kandidater som etter planen skulle levere avhandlingen og som har sluttdato i løpet av de neste 3-4 månedene kan søke om koronaforlengelse ut 2020: 

 • Send epost til postmottak@medisin.uio.no Merk søknaden Koronaforlengelse (informajonen om koronaforlengelse vil bli oppdatert i høst).

Trykking av avhandlinger

Reprosentralen er som resten av universitetet stengt og det er derfor ingen mulighet for å trykke avhandlingene.  Avhandlingen må likevel være offentlig tilgjengelig i forkant av disputasen. Kandidatene bes derfor om å sende sin fil med trykkeklar avhandling i både word-format og pdf-format til fakultetet. Av hensyn til filstørrelsen, bes kandidatene å lage en zip-fil av de to filene før de sendes pr e- post til postmottak@medisin.uio.no med kopi til saksbehandler.

Pdf-formatet vil bli distribuert til de som ønsker avhandlingen tilsendt elektronisk i forkant av disputasen.

Word-filen sendes fra fakultetet til trykkeriet når universitetet åpner igjen og Reprosentralen gjenopptar trykketjenestene. Antallet trykte eksemplarer vil bli redusert fra de ordinære 60 til 40.

Disputaser

Så lenge universitetet er stengt vil alle kandidater som er klare for disputas få tilbud om å avholde prøveforelesning og disputas digitalt ved hjelp av verktøyet Zoom. De digitale disputasene vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for allmenheten til å stille spørsmål.

Fakultetet vil kontakte den enkelte ph.d.-kandidat om dette, og er allerede i gang med å kontakte kandidater som hadde fastsatt dato for disputas i tidsrommet 13. mars frem til påske. Kandidatene kontaktes i kronologisk rekkefølge etter planlagt disputasdato. Kandidater som ikke har fått oppgitt emne, eller som skal få nytt oppgitt emne, kan avholde disputas tidligst etter påske. Det vil være en begrensning på hvor mange disputaser som kan avvikles hver dag av hensyn til tilretteleggingen av prøveforelesningen og disputasen. Dersom du vil lese mer om digital disputas, finner du dette her: www.uio.no/english/services/it/education/disputas/

MERK! Det medisinske fakultet krever at også prøveforelesningene avvikles ved hjelp av Zoom og tillater derfor ikke forhåndsinnspilling av prøveforelesningen.

Digitale disputaser

Her finner du spørsmål og svar om digitale disputaser

Ph.d.-emner

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen. Etter hvert som digitale kurs er på plass, vil det komme en oversikt over disse fra denne siden.

Fakultetet oppfordrer ellers kandidatene til å undersøke hvilke digitale emnetilbud de andre universitetene i Norge kan tilby og gjerne benytte seg av disse. Også digitale ph.d.-emner fra andre institusjoner kan godkjennes inn i opplæringsdelen etter en helhetsvurdering. Er du i tvil om et emne kan godkjennes, ta kontakt på e-post: forskerutdanning@medisin.uio.no.

Digitale ph.d.-emner våren 2020

Her finner du oversikt over digitale ph.-emner.

Godkjenning av konferansebidrag

Kandidater som hadde planlagt deltakelse på nasjonal eller internasjonal konferanse med fremleggelse, hvor konferansen er blitt avlyst pga. koronaepidemien kan likevel søke om å få godkjent aktiviteten i sin opplæringsdel dersom følgende dokumentasjon sendes inn:

 • Abstract
 • En zoom-innspilling av presentasjonen eller bilde av posteren som skulle fremlegges
 • Dokumentasjon på at kandidaten var påmeldt konferansen, fortrinnsvis i form av et konferanseprogram hvor kandidatens deltakelse fremgår, alternativt en bekreftelse på påmelding med fremlegg fra arrangøren
 • Kandidaten må også oppgi konferansens navn, sted og opprinnelige tidspunkt, hvis det ikke fremgår av programmet eller bekreftelsen på deltakelse.

Uttellingen vil være som tidligere: 2 studiepoeng pr. internasjonal kongress. Maks 4 studiepoeng kan oppnås på denne måten. 1 studiepoeng pr nasjonal konferanse, maksimalt 3 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres dersom flere konferansedeltakelser søkes godkjent.  

Saksbehandling

Selv om UiO er stengt, vil saksbehandling av opptakssøknader, forlengelser, veilederbytter, innlevering etc. som fakultetet mottar elektronisk eller per post, fortsatt bli behandlet på ordinær måte. Saksbehandlingstiden vil kunne bli lengre enn normalt pga. de ekstraordinære omstendighetene. 

Kandidater som ønsker å søke opptak til ph.d.-programmet eller søke om å få sin avhandling bedømt, må lage zip-fil av alle dokumentene som kreves for å behandle saken, og sende zip-filen med e-post til postmottak@medisin.uio.no. Fakultetet har dessverre ikke anledning til å åpne vanlig post mens universitetet er stengt. NB! Dere trenger ikke fylle inn personnummer, kun fødselsdato i opptakssøknaden/søknaden om bedømmelse. Dersom vi får problemer med å identifisere dere i våre systemer, tar vi kontakt.

Kandidater som allerede har fått sin innstilling godkjent eller som får sin avhandling godkjent for forsvar i løpet av perioden UiO er stengt, må inntil videre vente på beskjed ang. når doktorgradsprøven kan avholdes. Kandidater som fikk sin doktorgradsprøve avlyst, vil bli kontaktet ang. fleksibel løsning for prøveforelesningen.

Midtveisevaluering

Fakultetet oppfordrer til at midtveisevalueringen avholdes vha digitale hjelpemidler, f.eks. i Zoom. 

Veiledning

Fakultetet legger til grunn at veiledning foregår via Zoom eller andre digitale verktøy så lenge myndighetenes tiltak for å hindre smitte er gjeldende.

Reiser/utenlandsopphold

Det norske utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig og ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Alle personer som har vært på reise i utlandet må være i hjemmekarantene 14 dager regnet fra hjemkomstdato. For mer og oppdatert informasjon,  følg med på helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon.

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved Medfak og har spørsmål om hvordan koronaviruset påvirker ditt ph.d.-opptak, kan du ringe: 22 84 50 40 (åpen 09.00-10.30 mandag til fredag). Du kan også kontakte oss på forskerutdanning@medisin.uio.no

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk (e-konsultasjon).
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Mer om UiO og koronavirus

Informasjon om korona

Fra helsenorge.no finner du oppdatert informasjon om smittebegrensende tiltak og annen informasjon knyttet til koronaviruset: https://helsenorge.no/koronavirus. Anbefalingene kan endre seg raskt.

Kontakttelefoner:

 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015
 •  informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
Publisert 16. mars 2020 19:08 - Sist endret 22. mai 2020 10:17