English version of this page

Slik søker du til ph.d.-programmet

Det er viktig at søknaden din inneholder alle nødvendige opplysninger før du sender den til fakultetet. Det er ingen søknadsfrist.

Før du søker

 1. Sjekk om du fyller alle krav til opptak.
 2. Sett deg inn i hva søknaden skal inneholde.
 3. Finn ut om du er ansatt ved UiO eller ikke.

Opptaksperiode

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år (dvs. mindre enn 50 %).

Ph.d.-avtalen

Opptak på ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veiledere, grunnenhet og fakultet. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden.

Krav til opptak

Du må sette deg inn i regelverk for ph.d.-utdanningen før du søker.

1. Avtale med ekstern part

Ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part må fylle ut avtale med ekstern part.

Kandidater som ikke er ansatt ved Universitet i Oslo

 • Du som ikke er direkte ansatt ved Universitetet i Oslo, må fylle ut avtale med ekstern part (docx) (pdf).
 • Den som signerer for den eksterne part må ha fullmakt til å forplikte den eksterne part. Din veileder skal som hovedregel ikke være den som forplikter den eksterne part.
 • Avtalen skal inngås med enheten ved institusjonen du mottar ressurser fra.
 • Ansettelse ved et universitetssykehus er ikke det samme som ansettelse ved UiO.

Kandidater som er ansatt ved Universitetet i Oslo

 • Du skal ikke vedlegge avtale med ekstern part dersom du tilsettes i stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo. Ph.d.-kandidater som tilsettes ved UiO undertegner egen arbeidsavtale med universitetet.

2. Avtale for institutt-tilhørighet

Alle kandidater som tas opp til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet knyttes til programmet enten gjennom en stipendiatstilling eller en veileder ved fakultetet.

Kriterier for tilhørighet for fakultetets ph.d.-kandidater, i prioritert rekkefølge:

Hvis du er tilsatt ved fakultetet:

1. Ditt arbeidssted ved Universitetet i Oslo (fremgår av arbeidsavtalen din)

Hvis du har tilsetting utenfor fakultetet:

2. Hovedveileders arbeidssted, hvis han/hun er ansatt ved fakultetet

3. Intern medveileders arbeidssted hvis du har hovedveileder ansatt utenfor fakultetet

4. Dersom du har flere interne medveiledere ansatt ved ulike institutter, skal veilederne ved søknad om opptak avtale seg i mellom på Avtale for stedkodetilhørighet (docx) (pdf) hvilket arbeidssted kandidaten skal ha sin tilhørighet. Du finner stedkodetilhørighet for ditt institutt (6 sifre) på fakultetets nettsider under avdelinger og klinikker.

3. Utdanning

 • For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet samt eventuell annen relevant dokumentasjon, f.eks. forskningspraksis.

4. Karakterer

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Disse karakterkravene gjelder ikke dersom:

 • du er utdannet cand.med. fra Norge eller
 • du har annen høyere utdanning fra norsk institusjon hvor det kun gis karakter bestått/ikke bestått

5. Krav til engelskkunnskaper

Internasjonale studenter må dokumentere engelskferdigheter ved å ta en av følgende tester:

6. Finansiering

 • Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Du må kunne dokumentere forpliktende finansiering for hele opptaksperioden.

7. Prosjektbeskrivelse

Du skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde ditt konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • Presisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der dette er relevant)
 • Redegjørelse for ditt selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt

8. Godkjenninger

9. Veilederforhold

 • Du må ha minimum to veiledere, hvorav den ene må være ansatt ved fakultetet.
 • Hovedveileder skal i utgangspunktet være intern og ansatt ved fakultetet, men dette kravet kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. I så tilfelle skal det legges ved en kort søknad som redegjør for hensikten med ekstern hovedveileder. Denne redegjørelsen må være undertegnet av den foreslåtte eksterne hovedveilederen. Vedkommende må i tillegg legge ved en forenklet CV som viser oppnådd grad, stilling og veiledererfaring på PhD-nivå.
 • Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være intern.
 • Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Søknad om opptak skal være underskrevet av samtlige veiledere før den leveres.

Sjekkliste for søknaden

Du er selv ansvarlig for å dokumentere at du oppfyller kravene til opptak på ph.d.-programmet. Under finner du en oversikt over alle dokumenter som skal vedlegges søknaden.

 • Alle skjemaene skal fylles ut elektronisk. Håndskrevne og/eller ufullstendige skjemaer godtas ikke.

Skjemaer for opptak til ph.d.-programmet

Type dokument

Beskrivelse

Søknads- og avtaleskjema for ph.d.-utdanningen

 

Eventuell avtale med ekstern part

 

 • Dersom du ikke er ansatt ved UiO, må du legge ved avtale med ekstern part. Avtalen skal signeres av person med budsjettdisponeringsmyndighet hos ekstern part.
 • Dette gjelder også for søkere som er ansatt ved et av universitetssykehusene.
 • Utfylt avtale med ekstern part skal vedlegges i 2 eksemplarer.

Eventuell samarbeidsavtale for nærings-ph.d./ offentlig sektor-ph.d.

 

 • Dersom du skal gjennomføre en nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d., må du legge ved en særskilt samarbeidsavtale for dette. Les mer om samarbeidsavtaler.

Eventuell avtale om stedkodetilhørighet/ institutt-tilhørighet

Utdanningskrav

Type dokument Beskrivelse
Vitnemål
 • Du legger ved en kopi av ditt originale vitnemål. Merk at et vitnemål er et dokument for oppnådd grad og ikke det samme som en karakterutskrift. Autorisasjonsbevis eller kompetansebevis teller heller ikke som vitnemål.
Karakterutskrift
 • Du legger ved kopier av alle relevante karakterutskrifter. Du er selv ansvarlig for å dokumentere at du oppfyller karakterkravet for opptak.
 • Dersom du ikke oppfyller karakterkravet, må du legge ved en egen redegjørelse for fritak fra karakterkrav (se nedenfor).
Eventuelle oversettelser av utenlandsk dokumentasjon
 • Dersom vitnemål og karakterutskrifter ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må du legge ved en offisiell oversettelse fra en autorisert oversetter.
 • Merk at du fremdeles må legge ved kopier av originale vitnemål og karakterutskrifter.
Eventuell redegjørelse for fritak fra karakterkrav
 • Dersom du ikke oppfyller karakterkravet for opptak, må du legge ved en redegjørelse fra hovedveileder/fagmiljø for hvorfor du bør fritas fra karakterkravet.
Eventuell redegjørelse for opptak på bakgrunn av ettårig mastergrad
 • Dersom du søker opptak på bakgrunn av en ettårig mastergrad, må du legge ved en egen redegjørelse fra hovedveileder/fagmiljø for hvorfor du bør innvilges opptak på særskilt grunnlag.
Eventuell dokumentasjon av engelskferdigheter

Ansettelsesforhold og finansiering

Type dokument Beskrivelse
Arbeidsavtale
 • Du legger ved en arbeidsavtale for stillingen der du skal jobbe med ph.d.-prosjektet. Du trenger ikke å legge ved arbeidsavtale for stillinger som ikke angår ph.d.-prosjektet.
 • Dersom stillingen ikke er øremerket til ph.d., må du i tillegg legge ved en egen bekreftelse på avsatt tid til ph.d.(se nedenfor).
Bekreftelse på finansiering/prosjektmidler
 • I tillegg til en arbeidsavtale legger du ved en bekreftelse på finansiering og/eller prosjektmidler fra finansiør (Norsk forskningsråd, Helse Sør-Øst e.l.).
 • Dersom du ikke har en slik bekreftelse tilgjengelig, kan prosjektleder eller hovedveileder bekrefte finansieringskilde.

Eventuell bekreftelse på avsatt tid til ph.d.

 

 • Dersom du ikke er ansatt i en stilling som er øremerket til ph.d., må du legge ved en egen bekreftelse fra arbeidsgiver i tillegg til en arbeidsavtale.
 • Bekreftelsen skal dateres og signeres av en person med budsjettdisponeringsmyndighet hos arbeidsgiver. Bekreftelsen skal angi både stillingsprosent som er avsatt til ph.d.-prosjektet (minimum 50 %) og tidsperioden som må tilsvare 3 års fulltidsstudier.

Prosjekt

Type dokument Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse

 • Du legger ved prosjektbeskrivelsen for ditt konkrete ph.d.-prosjekt.

Plan for gjennomføring av prosjekt

 • Du legger ved en plan for gjennomføring av ph.d.-prosjektet på normert tid.
Plan for gjennomføring av opplæringsdel
 • Du legger ved en plan for gjennomføring av opplæringsdelen på ph.d.-programmet.
Etiske godkjenninger
 • Du legger ved alle etiske godkjenninger som angår ph.d.-prosjektet ditt. Både søknader og svar på godkjenning(er) samt saksnummer hos REK/andre instanser skal vedlegges.
 • Dersom ph.d.-prosjektet ikke krever godkjenning, må du legge ved en redegjørelse fra hovedveileder som begrunner dette.
 • Eventuelle endringsmeldinger skal også vedlegges.

Veiledning

Type dokument Beskrivelse
Eventuell redegjørelse for fritak fra krav om intern hovedveileder
 • Dersom du har ekstern hovedveileder, må du legge ved en kort redegjørelse for hvorfor dette er hensiktsmessig for ph.d.-prosjektet. Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon og skal undertegne redegjørelsen
Eventuell CV fra ekstern hovedveileder vedr. veilederkompetanse
 • Dersom du har ekstern hovedveileder, må vedkommende legge ved en forenklet CV som bekrefter grad, stilling og veilederkompetanse på PhD-nivå.

Hva skjer ved mangelfull søknad?

 1. Du får beskjed på e-post dersom søknaden din er mangelfull.
 2. Du må ettersende manglende dokumentasjon innen seks uker.
 3. Vi anser din søknad som trukket dersom du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon innen seks uker.

Levering av søknad

Søknad om opptak kan sendes med post eller leveres i fakultetsadministrasjonens resepsjon. Søknader sendt per e-post aksepteres ikke.

Besøksadresse:

Sogn Arena, 2. etasje
Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

Resepsjonens åpningstid 08.15-15.45 (08.15.-15.00 fra 15. mai-15. september).

Postadresse:

Forskningsadministrasjon
Det medisinske fakultet
Postboks 1078 Blindern
0316 Oslo

Du vil få en bekreftelse når søknaden er mottatt og registrert i fakultetets arkivsystem.

Etter at søknaden din er mottatt og gjennomgått ved fakultetet, sendes den til faglig vurdering. Den faglige vurderingen gjøres av forskerutdanningsleder ved instituttet du søker opptak på. Kun komplette søknader vil bli videresendt til forskerutdanningslederne for faglig vurdering.

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Vil du ta en doktorgrad mens du jobber?

Se retningslinjer for samarbeidsavtaler om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Ledige stillinger ved UiO

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 20. mai 2015 13:01 - Sist endret 1. apr. 2019 09:55