English version of this page

Slik søker du til ph.d.-programmet

Det er viktig at søknaden din inneholder alle nødvendige opplysninger før du sender den til ditt institutt. Det er ingen søknadsfrist.

søknadsskjema, penn og kaffekopp

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Slik søker du

 1. Sjekk om du fyller alle krav til opptak.
 2. Sett deg inn i hva søknaden skal inneholde.
 3. Finn ut om du er ansatt ved UiO eller ikke.

Opptaksperiode

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år (dvs mindre enn 50 %).

Hva er ph.d.-avtalen?

Opptak på ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veileder, grunnenhet og fakultet. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden.

Veileder(e) som oppnevnes etter opptakstidspunktet skal undertegne egen veilederavtale (docx) (pdf).

Krav til opptak

Du må sette deg inn i regelverk for ph.d.-utdanningen før du søker.

Utdanning

 • For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Karakterer

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Disse karakterkravene gjelder ikke dersom

 • du er utdannet cand.med. fra Norge
 • du har annen høyere utdanning fra norsk institusjon hvor det kun gis karakter bestått/ikke bestått

Kompetanse i engelsk

Finansiering

Du må kunne dokumentere minimum ett års finansiering og i tillegg levere en realistisk plan for finansiering av resterende opptaksperiode.

Prosjektmidler

Du må kunne dokumentere tildelte prosjektmidler

Veilederforhold

 • Du må ha minimum to veiledere, hvorav den ene må være ansatt ved fakultetet.
 • Hovedveileder skal i utgangspunktet være intern og ansatt ved fakultetet, men dette kravet kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. I så tilfelle skal det legges ved en kort søknad som redegjør for hensikten med ekstern hovedveileder.
 • Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være intern.
 • Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Søknad om opptak skal være underskrevet av dine veiledere før den leveres.

Søknaden skal inneholde

 • Søknad om opptak til ph.d.-programmet (docx) (pdf).
 • Prosjektbeskrivelse.
 • Søknad og svar på godkjenning(er)
 • Bekreftelse på finansiering for minimum 1 år (100%).
  • Stipendiater ansatt ved UiO trenger kun å vedlegge arbeidskontrakten.
 • Bekreftet kopi av vitnemål og karakterutskrifter.
 • Kopi av signert arbeidskontrakt.
 • Dersom du ønsker en ekstern hovedveilder må du sende en kortfattet begrunnet søknad til fakultetet om dette. Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon.
 • Tentativ plan for gjennomføring av kursdel som utgjør 20 av 30 studiepoeng på ph.d.-utdanningen.
 • Plan for gjennomføring av prosjektet innen normert tid.
 • Eventuelt avtale med ekstern part. Utfylt avtale med ekstern part skal vedlegges i 2 eksemplarer.
 • Eventuelt dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Eventuelt avtale for institutt/stedkodetilhørighet (docx) (pdf) Skjemaet må signeres av alle veiledere og instituttledere som er part i avtalen.

Prosjektbeskrivelse

Du skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde ditt konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • Presisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der dette er relevant)
 • Redegjørelse for ditt selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt

Godkjenninger

Alle nødvendige godkjenninger må være innhentet før du kan få endelig opptak på ph.d.-programmet. Du må selv sette deg inn i hvilke godkjenninger ditt prosjekt må ha.

Både søknad og svar på søknad om godkjenning(er) samt saksnummer hos REK/andre instanser skal vedlegges. Dersom prosjektet ikke krever godkjenning må du vedlegge redegjørelse for dette. Eventuelle endringsmeldinger skal også vedlegges.

Informasjon om søknader til REK og andre instanser i tillegg til REK.

Avtale med ekstern part

Ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part må fylle ut avtale med ekstern part.

Kandidater som ikke er ansatt ved Universitet i Oslo

Du som ikke er direkte ansatt ved Universitetet i Oslo, må fylle ut avtale med ekstern part (docx) (pdf).

 • Ekstern part skal vedlegges søknaden din i 2 eksemplarer.
 • Den som er kontaktperson og signerer for den eksterne part må ha juridisk fullmakt til å forplikte den eksterne part. Dette er ofte nærmeste leder. Din veileder skal som hovedregel ikke være den som forplikter den eksterne part.
 • Avtalen skal inngås med enheten ved institusjonen du mottar ressurser fra.
 • Ansettelse ved et universitetssykehus er ikke det samme som ansettelse ved UiO.

Kandidater som er ansatt ved Universitetet i Oslo

Du skal ikke vedlegge avtale med ekstern part dersom du tilsettes i stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo. Ph.d.-kandidater som tilsettes ved UiO undertegner egen arbeidsavtale med Universitetet.

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Internasjonale søkere skal vedlegge resultat av TOEFL- eller IELTS-test.

Se utfyllende regler for unntak.

Avtale for stedkodetilhørighet / Institutt tilhørighet

Alle kandidater som tas opp til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet knyttes til programmet enten gjennom en stipendiatstilling eller en veileder ved fakultetet. Denne tilknytningen (stedkoden) registreres i felles studentsystem (FS).

Kriterier for tilhørighet for fakultetets ph.d.-kandidater, i prioritert rekkefølge:

Hvis du er tilsatt ved fakultetet:

1. Ditt arbeidssted ved Universitetet i Oslo (fremgår av arbeidsavtalen din)

Hvis du har tilsetting utenfor fakultetet:

2.Hovedveileders arbeidssted, hvis han/hun er ansatt ved fakultet

3. Intern medveileders arbeidssted ved fakultetet hvis du har hovedveileder ansatt utenfor fakultetet

4. Dersom det er flere interne medveiledere ansatt ved ulike institutter, skal veilederne ved søknad om opptak avtale seg i mellom på Avtale for stedkodetilhørighet (docx) (pdf) hvilket arbeidssted kandidaten skal ha sin tilhørighet.  Avtalen skal vedlegges opptakssøknaden.

Stedkoder (6 sifre) finner du på fakultetets nettsider under Institutter og andre enheter i høyre kolonne under avdeling/klinikk.

Hva skjer ved mangelfull søknad?

 1. Du får beskjed på e-post dersom søknaden din er mangelfull.
 2. Du må ettersende manglende dokumentasjon innen seks uker.
 3. Vi anser din søknad som trukket dersom du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon innen seks uker.

Levering av søknad

Søknad om opptak skal være kvalitetssikret og underskrevet av instituttleder før den kan behandles av fakultetet.

 • Du leverer eller sender per post din papirsøknad til det instituttet du tilhører etter at søknaden er signert av deg og veilederne dine.
 • Våre institutter mottar din søknad gjennom hele året.
 • Ditt institutt sender din søknad til fakultetet etter at den er signert av instituttleder.

Institutt for helse og samfunn

 • Besøksadresse

Instituttadministrasjonen, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

 • Postadresse

Institutt for helse og samfunn, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Institutt for medisinske basalfag

 • Besøksadresse

Personalseksjonen, Domus Medica, Gaustad, Sognsveien 9, 2. etasje

 • Postadresse

Personalseksjonen, Postboks 1110 Blindern, 0317 Oslo

Institutt for klinisk medisin

 • Besøksadresse

Søknaden kan leveres på ett av følgende steder:

 • Ekspedisjonen på Søsterhjemmet, Ullevål, bygg 2, inngang A, 2. etasje
 • Ekspedisjonen på Rikshospitalet, B1.3099
 • Ahus ved Berit Lund Opheim, bygg Nye Nord 4. etasje
 • Postadresse

Institutt for klinisk medisin, Postboks 1171 Blindern, 0318 Oslo

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Vil du ta en doktorgrad mens du jobber?

Se retningslinjer for samarbeidsavtaler om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Ledige stillinger ved UiO

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 20. mai 2015 13:01 - Sist endret 14. nov. 2017 10:25