English version of this page

Krav til opptak

Opptaks- og dokumentskrav

1. Avtale om opptak

Opptak på ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veiledere og fakultet. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden, ref. Forskrift for graden ph.d. § 6 Ph.d.-avtalen.

Alle kandidater må fylle ut avtaleskjema (docx) ved søknad om opptak til ph.d.-programmet. Husk følgende: 

 • Gjeldende versjon av skjemaet skal brukes 
 • Skjemaet skal være maskinskrevet og signert av veiledere og søker
 • Informasjonen i skjemaet skal samsvare med informasjonen i vedleggene

2. Avtale med ekstern part for eksternt ansatte  

Ph.d.-kandidater med finansiering fra, ansettelse hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part, for eksempel fra et universitetssykehus, må fylle ut avtale med ekstern part, ref. Utfyllende regler for ph.d. § 5.1 Krav til ressurstilgang

Kandidater som ikke er ansatt ved Universitet i Oslo

 • Du som ikke er direkte ansatt ved Universitetet i Oslo, må fylle ut avtale med ekstern part (docx).
 • Den som signerer for den eksterne part må ha fullmakt til å forplikte den eksterne part. Din veileder skal som hovedregel ikke være den som forplikter den eksterne part.
 • Avtalen skal inngås med enheten ved institusjonen du mottar ressurser fra.
 • Ansettelse ved et universitetssykehus er ikke det samme som ansettelse ved UiO.

Kandidater som er ansatt ved Universitetet i Oslo

 • Du skal ikke vedlegge avtale med ekstern part dersom du ansettes i stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo. Ph.d.-kandidater som ansettes ved UiO undertegner egen arbeidsavtale med universitetet.

3. Utdanning

 • For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende profesjonsstudier. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet samt eventuell annen relevant dokumentasjon, f.eks. forskningspraksis. 

4. Karakterer 

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • For 5-årige utdanninger skal gjennomsnittskarakteren være B eller bedre

I tilfeller hvor søker ikke fyller alle karakterkrav eller normalregelen om 5-årig master, må fagmiljøet hvor kandidaten skal være tilknyttet redegjøre for hvorfor kandidaten likevel anses å være kvalifisert for opptak.

For utdanninger med få eller ingen graderte karakterer, gjøres en helhetsvurdering av søkerens kompetanse og planlagte ph.d.-prosjekt, ref. Utfyllende regler for ph.d. § 5.1 Utdanningskrav og Karakterkrav

5. Krav til engelskkunnskaper

Internasjonale studenter må normalt dokumentere engelskferdigheter ved å ta en av følgende tester:

Følgende kandidater er fritatt fra dette kravet:

 • Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESO-Cepes og som har engelsk som 1. fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole. Søkeren må selv dokumentere dette
 • Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært undervisningsspråk
 • Søkere som har en A-level eksamen i engelsk
 • For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs hjemmeside for detaljer

I tilfeller hvor fakultetet er i tvil om søkerens engelskkunnskaper, kan også disse søkere bli bedt om å dokumentere sin engelskkompetanse.

6. Finansiering

 • Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Du må som hovedregel kunne dokumentere finansiering for hele opptaksperioden, ref. Utfyllende regler for ph.d. § 5.1 Krav til finansieing.
 • Minimum ett års sammenhengende finansiering (eventuelt to år med 50 % sammenhengende finansiering) øremerket ph.d.-utdanningen må være på plass ved opptak og det må leveres en realistisk og forpliktende plan for finansiering av resterende opptaksperiode. Egenfinansiering (egne lønnsmidler, eget firma etc.) godkjennes som hovedregel ikke.

7. Prosjektbeskrivelse

Du skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde ditt konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen må foreligge på fakultetets mal (docx). Det er viktig at alle punkter i malen fylles ut. Søknader som ikke følger malen vil bli avvist. 

8. Fagfellevurdering av prosjektbeskrivelse 

Alle ph.d.-prosjektbeskrivelser skal være fagfellevurdert i forbindelse med opptak. Der hvor det er gjort fagfellevurdering i forbindelse med tildeling av forskningsmidler (fra f.eks. HSØ, NFR, stiftelsen Dam mfl.) er det ikke nødvendig med ny fagfellevurdering. Tildelingsbrev fra finansiør holder som dokumentasjon på fagfellevurderingen. Er du i tvil ta kontakt med Gruppe for forskerutdanning (e-post).  

For prosjekter hvor det ikke tidligere er gjort fagfellevurdering, er det hovedveileders ansvar å innhente en slik vurdering. Se informasjon om fagfellevurdering. 

9. Godkjenninger 

 • Alle nødvendige godkjenninger for ph.d.-prosjektet må være innhentet før du kan få opptak på ph.d.-programmet. Initiell REK-godkjenning og tilrådning fra personvernsombud/NSD skal vedlegges søknaden når det er relevant. Du må selv sette deg inn i hvilke godkjenninger ditt prosjekt må ha. 
 • Informasjon om søknader til REK og andre instanser i tillegg til REK.

10. Veilederforhold 

 • Du skal ha én hovedveileder og som hovedregel inntil to medveiledere. Det er anledning til å søke fakultetet om ytterligere en medveileder, søknaden må begrunnes. En kandidat kan ikke ha mer enn 3 medveiledere oppnevnt samtidig. Du må ha minimum to veiledere, hvorav den ene må være ansatt i minimum 20% stilling ved fakultetet.
 • Hovedveileder må være ansatt ved en norsk institusjon.
 • Hovedveileder skal som hovedregel være intern og ansatt ved fakultetet, men dette kravet kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. I så tilfelle skal det legges ved en kort søknad som redegjør for hensikten med ekstern hovedveileder. Denne redegjørelsen må være undertegnet av den foreslåtte eksterne hovedveilederen. Vedkommende må i tillegg legge ved en forenklet CV som viser oppnådd grad, stilling og veiledererfaring på ph.d.-nivå.
 • Dersom hovedveileder er ekstern, må minst en medveileder være intern.
 • Minst en i veilederteamet skal tidligere ha fullført veiledning fram til disputas.
 • Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Oppnevnte veiledere skal ikke ha direkte slektskap eller ha andre nære relasjoner verken til hverandre eller til kandidaten.
 • Avtale om opptak skal være underskrevet av samtlige veiledere ved levering av søknad. 
 • Se Utfyllende regler for ph.d. § 7 for informasjon om oppnevning av veiledere samt begrensninger i hvor mange hoved- og medveilederskap man kan ha.

11. Krav til opphold ved UiO (residentplikt) 

Kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass må ha et opphold ved Det medisinske fakultet på minst 6 måneder av ph.d.-utdanningen. Opplysninger om residensplikt skal oppgis i prosjektbeskrivelsen når relevant.  For nærmere informasjon se § 5.1 i Utfyllende regler for mer informasjon om residentplikt.  

12. Avtale for institutt-tilhørighet 

Alle kandidater som tas opp til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet knyttes til programmet enten gjennom en stipendiatstilling eller en veileder ved fakultetet.

Dersom du har ekstern hovedveileder og har interne medveiledere fra flere institutter kan det hende du må ha en avtale om institutt-tilhørighet. Se kriterier for tilhørighet for fakultetets ph.d.-kandidater. 

Skjemaer 

Kontakt oss 

Publisert 30. juni 2021 11:31 - Sist endret 26. aug. 2021 10:06