English version of this page

Veiledning - Ph.d.

Hva kan du forvente av veiledningen? Hvem kan du ha som veileder? Hva gjør du hvis du vil bytte veileder?

veileder og ph.d.-student

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Som ph.d.-kandidat må du ha ha minst to veiledere. Dette er for å sikre rettighetene dine og gjøre deg mindre sårbar dersom det skulle oppstå problemer i veilederforholdet underveis.

Er du veileder?

Vi har samlet informasjon for deg som er veileder på en egen nettside.

Hovedveileder og medveileder

Du har en hovedveileder og som hovedregel inntil to medveiledere. Det er anledning til å søke fakultetet om ytterligere en medveileder, søknaden må begrunnes. En kandidat kan ikke ha mer enn 3 medveiledere oppnevnt samtidig.  

Hovedveileder skal være ansatt ved en norsk institusjon. 

Dersom du ønsker en ekstern hovedveileder må dette begrunnes i opptakssøknaden. Dersom hovedveileder er ekstern, må du ha minst en intern medveileder.  

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Dine veiledere må signere på din opptakssøknad før du sender den til behandling.

Faglig oppfølging

Du og dine veiledere skal informere hverandre om forhold som har med din ph.d.-utdanning å gjøre. Oppstår det situasjoner som kan føre til forsinket gjennomføring eller avbrudd i ph.d.-utdanningen, skal dere sammen følge opp dette.

Du skal blant annet:

 • utforme en milepælsplan for ph.d.-løpet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor opptaksperioden
 • fremlegge rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingen for veileder
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • overholde avtalte frister eller eventuelt justere planene i samråd med veileder

Din veileder skal hjelpe deg med å:

 • utvikle en milepælsplan for gjennomføringen av ph.d.-løpet slik at dette kan skje innenfor opptaksperioden
 • formulere og avgrense tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • orientere deg i faglitteratur og datagrunnlag
 • komme i kontakt med relevante vitenskapelige miljøer
 • følge milepælsplanen
 • få veiledning i forskningsetiske spørsmål
 • drøfte hvordan veiledningen fungerer
 • løse eventuelle utfordringer knyttet til læringsmiljøet
 • gjennomføre den obligatoriske midtveisevalueringen

Bytte veileder

Av og til oppstår situasjoner som gjør at veilederforholdet må opphøre. Fakultetet må godkjenne veileders fratredelse og eventuell oppnevning av ny veileder.

Du må fylle ut avtale om endring av veilederforhold (docx) (pdf). Denne må både du og dine veiledere signere før du sender den til din saksbehandler ved fakultetet.

Din veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt dersom

 • du i utgangspunktet kun har to veiledere
 • det er hovedveileder som skal fratre

Merk at endringer i veilederforhold ikke kan tilbakedateres og at endringene trår i kraft først fra fakultetets arkivdato. Det er heller ikke anledning til å endre veilederforhold det siste halvåret før planlagt dato for innlevering, med mindre helt spesielle forhold tilsier det.

Problematiske veilederforhold

Du bør snakke med din veileder om hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer. Det er viktig at dere ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare. Oppstår det problemer underveis, bør dere ta tak i dette så fort som mulig.

I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig. Kontakt forskerutdanningsleder ved ditt institutt, som vil følge opp saken videre for å finne en best mulig løsning.

Etiske retningslinjer

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 12. mai 2017 13:49 - Sist endret 11. nov. 2019 12:55