English version of this page

Veileders plikter

Veileder skal følge opp og kvalitetssikre kandidatens forskning på ph.d.-programmet. Her får du oversikt over hva dette innebærer for deg.

Dette er en praktisk guide til deg som er veileder. Guiden er basert på regler for graden ph.d.

Som veileder må du ha ph.d.-grad eller tilsvarende faglig kompetanse. Fakultetet skal godkjenne veiledere med annen kompetanse enn ph.d. 

Hovedveileder og medveileder

Alle ph.d.-kandidater skal ha minimum to veiledere gjennom hele perioden på ph.d.-programmet hvorav en er tilsatt ved fakultetet i minimum 20% forsker- eller II-stilling (professor/førsteamanuensis). Som veileder er du enten hovedveileder eller medveileder. Kun en av dere kan være hovedveileder. De ulike rollene innebærer ulike plikter og ansvarsområder.

Du og din kandidat skal gi hverandre løpende informasjon om alle forhold som har betydning for gjennomføringen av ph.d.-programmet.

Du forplikter deg som veileder ved å signere på kandidatens søknad. 

Veilederskap - antall ph.d.-kandidater

En enkelt veileder har ikke anledning til å inneha mer enn totalt 6 veilederskap (hoved- og medveilederskap samlet) samtidig.

 • Hovedveileder: Du kan være oppnevnt som hovedveileder for maksimalt 4 kandidater samtidig.
 • Medveileder: Du kan være oppnevnt som medveileder for maksimalt 5 kandidater samtidig. 

Intern eller ekstern hovedveileder?

 1. Intern hovedveileder betyr at du er ansatt ved fakultetet.
 2. Ekstern hovedveileder betyr at du er ansatt ved en annen institusjon.

Hovedregelen er at du som hovedveileder er ansatt ved fakultetet.

Er du ekstern må kandidaten søke om få ha deg som hovedveileder. 

Dine oppgaver som hovedveileder

Hovedveileder, ev. sammen med intern medveileder dersom hovedveileder er ekstern, har et hovedansvar for å følge opp regel- og rammeverket rundt ph.d.-utdanningen for kandidaten.

Forberedelse av kandidatens søknad

Sammen med kandidaten skal du klargjøre søknad om opptak. Dere skal sammen sørge for at søknaden inneholder dokumentene fakultetet krever.

Du skal

 • godkjenne plan for kandidatens gjennomføring av kursdelen på ph.d.-programmet
 • sammen med kandidaten skrive et prosjektsammendrag
 • ha det faglige ansvaret for prosjektinnholdet.

Du har ansvaret for å dokumentere at kandidaten har kvalifikasjoner tilsvarende mastergrad eller embetsstudie i henhold til norske kriterier for høyere universitetsgrader.

Faglig oppfølging

Hovedveileder har det primære ansvaret for den faglige oppfølgingen av kandidaten.

Du skal blant annet hjelpe kandidaten med å:

 • utvikle en milepælsplan for gjennomføringen av ph.d.-løpet slik at dette kan skje innenfor opptaksperioden
 • formulere og avgrense tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • orientere seg i faglitteratur og datagrunnlag
 • komme i kontakt med relevante vitenskapelige miljøer
 • følge milepælsplanen
 • få veiledning i forskningsetiske spørsmål
 • drøfte hvordan veiledningen fungerer
 • løse eventuelle utfordringer knyttet til læringsmiljøet
 • gjennomføre den obligatoriske midtveisevalueringen

Du skal også delta på første kursdag av INTRO I. Veiledere skal delta første kursdag av INTRO I en gang i løpet av en 3 års periode.

Kandidaten skal på sin side blant annet:

 • utforme en milepælsplan for ph.d.-løpet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor opptaksperioden
 • fremlegge rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingen for veileder
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • overholde avtalte frister eller eventuelt justere planene i samråd med deg som veileder

Forslag til bedømmelseskomité

Du som er hovedveileder har ansvaret for å foreslå medlemmer til bedømmelseskomitéen. Denne skal vurdere din kandidats avhandling. Kandidaten skal ikke involveres i dette.

Bedømmelseskomitéen skal normalt bestå av 3 medlemmer og settes sammen slik:

 • Ett medlem er fra en utenlandsk institusjon (normalt 1. opponent).
 • Ett av medlem er fra en annen institusjon enn Universitetet i Oslo og som hovedregel uten tilknytning til Oslo Universitetssykehus (normalt 2. opponent).
 • Ett medlem er ansatt (i førsteamanuensis- eller professorstilling) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (komitéleder).
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Alle medlemmer må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, og ha forskningsbasert kunnskap relevant for avhandlingens tema.

Du må avklare at de foreslåtte personene er villige til å sitte i komitéen.

Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veileder og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Dato for doktorgradsprøven fastsettes av fakultetet etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. I tilknytning til ferier er det egne frister for prøveforelesning og disputas.

Habilitetskrav og faglig begrunnelse

Komiteen må oppfylle forvaltningslovens habilitetskrav (lovdata.no). En signert habilitetserklæring (docx) fra hvert av de foreslåtte medlemmene skal følge ditt forslag til bedømmelseskomité.

Fakultetet krever en faglig begrunnelse for hvorfor medlemmene bør sitte i bedømmelseskomitéen.

Innsending av forslag til komitée

Avhandlingen skal ikke sendes til bedømmelseskomitéen før dekanen offisielt har godkjent og oppnevnt den foreslåtte komité.

Det er viktig at felt for komitémedlemmenes tittel, postadresse, e-postadresse og telefonnummer er fullstendig utfylt.

Send skjema for forslag til bedømmelseskomité og disputasleder (docx) til

Forslag til disputasleder

Du skal også foreslå to personer som har sagt seg villig til å være disputasleder. Disputasleder må være ansatt som professor, professor emeritus eller førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, men kan ikke være fra samme avdeling som kandidat eller veileder. Veileder plikter å informere disputasleder om dato for disputas når denne er vedtatt av dekanen og deretter melde til fakultetet hvem som stiller som disputasleder.

Du foreslår disputasledere på samme skjema som du foreslår bedømmelseskomité.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Bedømmelseskomiteen har 3 måneder til å avgi innstilling.
 • Innstilling ved omarbeiding: Bedømmelseskomiteen har 1 måned på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.
 • Tidligste dato for prøveforelesning/disputas er 6 uker etter at innstillingen er godkjent.

Dine oppgaver som medveileder

Du som er medveileder gir fagveiledning, og deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.

Dersom hovedveileder er ekstern, må minst en medveileder være tilsatt ved Det medisinske fakultet. I tilfeller hvor hovedveileder er ekstern er det intern medveileders oppgave å foreslå bedømmelseskomite og disputasleder i samråd med ekstern hovedveileder. 

Bytting av veileder

Dersom du ønsker å fratre som veileder eller bytte fra å være hovedveileder til medveileder, må fakultetet godkjenne endringene.

Hva må du gjøre?

 • Du må signere avtale om endring av veilederforhold (docx). Avtalen er ikke gyldig før alle involverte parter har signert.
 • Send avtalen til fakultetet.
 • På grunn av kravet om minst to veiledere, kan du ikke fratre før ny veileder er oppnevnt dersom kandidaten i utgangspunktet kun har to veiledere. 

Problemer i forholdet mellom deg og kandidat?

Du og den du veileder bør sammen finne ut av hvordan veiledningen skal være. Dere bør også underveis snakke om hvordan den fungerer. Dersom det oppstår forhold som gjør veiledersituasjonen problematisk, bør dere ta tak i dette så fort som mulig. Det er viktig at dere ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare.

Dersom dere ikke kommer til enighet, kan en eller begge parter be om å bli løst fra veilederavtalen. Anmodning om å bli løst fra veilederavtalen sendes til fakultetet og skal begrunnes.

Fakultetet skal godkjenne skifte av veileder. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. 

Etiske retningslinjer

Regelverk

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 12. mai 2017 13:53 - Sist endret 22. sep. 2022 13:24