English version of this page

Senterets arbeidsområder

Digital læring og evaluering

Senteret arbeider for å digitalisere utdanningen ved fakultetet. Arbeidet består i å:

  • inkludere informasjonsteknologi i undervisningen (e-læring)
  • utvikle digital eksamen med etterfølgende digital sensur
  • utforske nye pedagogiske muligheter som digitaliseringen åpner for

I tillegg utvikler og forsker HUS på digital læring gjennom mange tverrfaglige prosjekt satt i gang av lærere og studenter på fakultetet.

Arbeidsområdet Digital læring og evaluering ledes av professor Per Grøttum.

Studieutvikling

Den faglige revisjonen av studieprogrammet i medisin, Oslo 2014, er lagt inn under HUS. Prosjektleder er professor Jan Frich. Oslo 2014 vil gi et bedre og mer moderne medisinstudium.

Det er lagt vekt på integrasjon mellom fagene, elektive emner, implementering av nye undervisningsformer, studentaktiviserende læring og nye eksamensformer. God kommunikasjon, legeatferd og etikk, samt klinisk praksis og tydelig læringsutbyttebeskrivelser er områder som prioriteres. Monitorering av studier vil også være sentralt. En internasjonal tilsynssensor evaluerer eksamenskvaliteten.

Arbeidsområdet Studieutvikling blir ledet av Elin Olaug Rosvold, professor og prodekan for medisinstudiet.

Kunnskapsoverføring

Utdanning handler om overføring av kunnskap. Kunnskap blir utvekslet til og fra studenter og lærere. Nye innsikter fra forskning skal komme til nytte for pasienter med ulike plager og behov. Studenter må trene seg og reflektere over hvordan de best kan formidle kunnskap og utveksle erfaringer med pasienter. 

Overføring av forskning og kunnskap til praktisk bruk er nøkkelbegreper innenfor moderne medisinsk og helsefaglig praksis og utdanning. Dette kan vi også kalle translasjonsforskning og kunnskapstranslasjon. Men det er behov for en mer nyansert forståelse av de ulike prosessene som gir overføring av kunnskap. Det er behov for utvikling og utprøving av nye modeller for hvordan kunnskapen blir kommunisert mest effektivt gjennom tekst og tale, og hvordan kunnskap, verdier og kultur samhandler i møte med en flerkulturell pasientgruppe og et stadig mer globalisert samfunn.

Verden og helsevesenet står i dag overfor ett av de største «kunnskapsoverføringsprosjektene» noensinne: FNs globale bærekraftsmål skal oversettes og tilpasses lokale forhold. Disse målene forplikter i særlig grad oss som arbeider med utdanning. Stortingsmelding nr 16 (2016-2017) fremhever at høyere utdanningsinstitusjoner har en nøkkelrolle i å følge opp FNs agenda for bærekraft i Norge. Vi i HUS vil engasjere oss, gjennom forskning og formidling, om hvordan kunnskap og verdier beveger seg gjennom beslutningsnivåer og aksjonsplaner som kan bidra til bærekraftig utvikling. 

Arbeidsområdet Kunnskapskulturer blir ledet av Kristin Heggen, professor og studiedekan

Publisert 6. mai 2016 16:43 - Sist endret 7. mai 2019 12:34