English version of this page

Senterets arbeidsområder

Senteret jobber tverrfaglig, fordelt på tre arbeidsområder.

Utdanningsteknologi og e-læring

Senteret arbeider for å legge til rette for den delen av undervisning og eksamen som skal foregå på digitale flater.

Arbeidet består blant annet i å

  • inkludere informasjonsteknologi i undervisningen (e-læring)
  • utvikle digital eksamen med etterfølgende digital sensur
  • utforske nye pedagogiske muligheter som digitaliseringen åpner for

Studieutvikling, kvalitetssikring av studier og eksamener

Psykometriske (statistiske) analyser av skriftlige, digital eksamener på MED ble innført i 2015 gjennom samarbeidet med UiOs internasjonalt høyt anerkjente Centre for Educational Measurement (CEMO).

Analysene benyttes til å sikre reliabilitet og validitet i bedømmelsen og karakterfastsettingen ved eksamener og gir også lærerne verdifull tilbakemelding om undervisningens kvalitet. Analysene er svært etterspurt og helt integrert i de fleste eksamenskommisjoners arbeid. 

Parallelt med analysearbeidet har miljøet utviklet solid testteknisk kompetanse som benyttes av kommisjonene under utviklingen av eksamensoppgaver og til generell kursing av lærere i utvikling av prøver.

Det arbeides nå nært med flere fag om utvikling av nye vurderingsformer som mappevurdering og longitudinell vurdering, utvikling av formative tester samt evaluering av muntlige eksamener.  

Stefan Schauber vil etablere en egen forskergruppe knyttet til dette området.

Forskergruppen for pedagogiske målinger og evalueringer vil bli en solid forskningsbasert satsing som også trekker veksler på Schaubers tilknytning til CEMO og internasjonale forskningsmiljø.

Dette samarbeidet muliggjør inkludering av studenter/forskningsassistenter med tilknytning til CEMO som kan styrke forskningen på «measurement, assessment and evaluation».  

Det foregår pr i dag en lang rekke evalueringer av undervisningen på MED som delvis er i og uten samarbeid til HUS og/eller LINK.  

En stor del av aktivitetene er faste, løpende og illustrerer en sterk fakultetsinteresse for utvikling av undervisning ved hjelp av evaluering. 

Det løpende studiekvalitetsarbeidet inkludert evalueringer, programrådsmøter og lærermøter, er relatert til alle fakultetets utdanningsprogrammer. 

Utvikling av fakultetets studieprogrammer har siden oppstarten av HUS først og fremst vært relatert til revisjoner av medisinprogrammet og tilknyttet studiedekan for medisinutdanningen.

Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling har inngått som en naturlig del av oppfølgingen av samtlige studieprogrammer. Seniorrådgiver Kristin Wium har dette som et viktig innsatsområde i nært samarbeid med studiedekan for medisin. 

Det er all grunn til å anta at det vil bli et forsterket behov for nyutviklinger av ulike sider ved medisinutdanningen samt kvalitetssikringen bl.a. relatert til etablering av UiO Campus-Sør.

Fakultetsstyret har (2022) dessuten vedtatt å etablere et masterprogram i folkehelse som også kan tenkes å knyttes til HUS og være underlagt visedekan for BM-studiene.

Interprofesjonell samarbeidslæring

SamPraks er et tverrfaglig praksistilbud som tilbys studenter som går i de siste årene på medisin, psykologi, klinisk ernæring, farmasi, teologi og odontologi. Les mer på nettsidene til SamPraks.

Det som skiller UiOs tverrfaglige opplæring fra mange andre lignende tiltak, er at studentene er i siste del av sine studier og dermed deltar i gruppen som utøver av sin profesjon. Studentene skal lære av hverandre, med hverandre og om hverandre.

Publisert 6. mai 2016 16:43 - Sist endret 31. aug. 2022 10:08