Vi forsker på: Eldreomsorg

Eldreomsorg er de tjenestene som ytes i primærhelsetjenesten til personer som er 65 år eller eldre. Hovedvekten av de som mottar tjenester er over 80 år. I Norge har vi 40.000 brukere ved sykehjem og 160.000 brukere som får hjelp hjemme.

Tverrfaglig samhandling

Fokus innenfor eldreomsorg er på livskvalitet og egenomsorg. Pasientene må kunne leve godt på tross av sykdom, ikke nødvendigvis bli friske. Det er viktig å se på hvilke tjenester som tilbys innen eldreomsorg før eller etter behandling ved sykehus.

Eldreomsorg er et tverrfaglig felt der sykepleiere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere samarbeider med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og leger. I tillegg er pårørende en viktig samarbeidspartner.

Organisering av eldreomsorg

Forskere ser på hvordan ulike tjenestenivåer er organisert og økonomiske sider knyttet til organiseringen. En viktig målsetting er å utnytte kompetanse hos ulike helsepersonell på en måte som ivaretar de sammensatte behov eldre har.  Forskere ser på hvilke behov ulike gruppe eldre har knyttet til ulike typer tjenester og hvor stort omfang disse tjenestene bør ha. Det er også viktig å undersøke sammenheng mellom ulike tjenester og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Klinisk-baserte studier av eldre

Forskere ser på ulike behov som eldre har, for å finne ut hva som er de beste kliniske tiltakene. Tidlig diagnostisering av demens, rehabilitering ved hjerneslag eller lårhalsbrudd er noen tiltak som mange eldre har behov for. Forskere ser på hvem som er pasienter innen eldreomsorg, og undersøker hvilke tilbud de ulike brukergruppene trenger for å forebygge, behandle og rehabilitere. Paleativ lindrende behandling i livets sluttfase er også en del av disse studiene.

Kompetansebehov og kvalitet i eldreomsorg

Eldre blir ofte behandlet med ulike medikamenter for flere sykdommer, samtidig som den naturlige aldringsprosessen også påvirker sykdomsbildet. I tillegg er det behov for å se sosial og medisinsk støtte i sammenheng. Et slik sammensatt sykdomsbilde gjør det utfordrende å vurdere hva slags kompetanse helsepersonell bør ha og sørge for at kompetanseheving øker kvaliteten på helsetjenester. Forskere undersøker hvilken formell og uformell opplæring helsepersonell bør få, og lager systemer for fagutvikling.

Forskergrupper

Publisert 24. mars 2011 08:51 - Sist endret 24. mai 2018 08:24