Vi forsker på: Helseledelse og -organisering

Ved Institutt for helse og samfunn forskes det på spørsmål om organisering og ledelse av helsetjenester knyttet til sykehusene, primærhelsetjenesten, pleie- og omsorgssektoren og helseforetakene

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Helsetjenesten er blant de mest komplekse organisasjoner i samfunnet og er derfor svært vanskelig å lede. Virksomheten har mange sterke profesjoner og består av en rekke aktiviteter som må koordineres både internt innen en institusjon og på tvers av institusjoner, for eksempel mellom sykehus og primærhelsetjenesten.

Forskningen om helseledelse og organisering er spesielt rettet mot det som skjer i klinikken. En spesiell utfordring i sykehusene er relasjonen mellom ledelse i den administrative/ økonomiske linjen og ledelse av den kliniske virksomheten hvor de daglige beslutninger fattes. Det er også en betydelig ledelsesutfordring å se helsetjenesten som et hele siden den er splittet opp i to politiske nivå som organisatorisk, økonomisk og beslutningsmessig er helt adskilt fra hverandre.

Hensikten er å studere ledelse og organisering av klinisk virksomhet med mål om å kunne presentere nye og bedre egnede ledelsesmodeller. Det komplekse forholdet mellom daglige medisinske prioriteringer, kvalitet av tjenestene og de økonomiske og organisatoriske rammevilkår gir opphav til interessante og viktige problemstillinger som er viktig for at pasientene skal få en god og leveverdig helsetjeneste.

Forskergrupper

Emneord: Helseledelse, Helseorganisering, Verdi, Etikk, Prioritering, Veiledning, Samhandling i helsetjenesten
Publisert 24. mars 2011 12:42 - Sist endret 24. mai 2018 12:41