Vi forsker på: Helseøkonomi og -politikk

Bør små sykehus legges ned? Fungerer fastlegeordningen? Er høy kvalitet på helsetjenestene og begrensede ressurser forenlige? Bør bestemor ut på anbud? Forskning innen helseøkonomi og – politikk prøver å svare på disse og andre aktuelle spørsmål og leter etter styrings- og finansieringsmodeller vi kan bruke i et samfunn der stadig flere blir eldre og etterspørselen etter helsetjenester øker som følge av teknologisk utvikling.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

De siste årene har mye av forskningen innenfor helseøkonomi og -politikk vært rettet mot finansieringsordningene, i første rekke avlønningsordningene for fastlegene, den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene og forslagene om kommunal medfinansiering av innleggelser av pasienter i sykehus.

Det er i tillegg økende interesse omkring økonomiske effekter av forebygging av helseproblemer, rettferdighet i fordelingen av helse og helsetjenester, og internasjonale sammenlikninger av kostnader og effekter av helsemessige intervensjoner.

Det meste av forskningen ved Universitetet i Oslo på dette feltet er organisert ved Institutt for helse og samfunn, særlig ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED). En del av forskningen har vært organisert gjennom Helseøkonomisk Forskningsprogram ved UiO (HERO). HERO er et samarbeid mellom HELED, Frisch-senteret og Økonomisk institutt.

Mye av forskningen på feltet er politisk aktuell og våre forskere er sterkt etterspurt i departementenes utredningsarbeid, som innledere og i den politiske debatten.

Forskergrupper

Emneord: Helseøkonomi, Helsepolitikk, Helseledelse, Økonomisk evaluering av helseforetak, Prioritering i helsetjenesten
Publisert 30. mars 2011 22:05 - Sist endret 24. mai 2018 12:42