Vi forsker på: Rehabilitering

Rehabilitering er et tverrfaglig forskningsområde med forankring i medisin, helsefag og samfunnsfag. Forskningen har som mål å få økt kunnskap om hvordan funksjonshemming påvirker mulighetene til å fungere i hverdagslivet og delta i samfunnet. I tillegg er forskerne opptatt av å undersøke hvordan ulike former for tiltak kan gi bedre muligheter til å leve et godt liv.

Illustrasjonsfoto med bilde av rullestolbruker som skal ta toget.

Illustrasjonfoto: www.colourbox.com

Helse- og omsorgsdepartmentet definerer rehabilitering som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Funksjonshemming kan forstås på ulike måter, både ses som en konsekvens av sykdom og som en manglende tilrettelegging i hverdagsmiljø. Begge disse perspektivene danner bakteppe for våre studier. Vi ser på hvordan den enkelte funksjonshemmede kan fungere bedre i hverdagen, gitt det samfunnet vi har.

Rehabilitering omhandler ulike tiltak for å stimulere brukere i prosesser slik at hun/han kan ha et sosialt liv ut fra sine ønsker og preferanser. Dette innebærer at bruker aktivt medvirker i planlegging, utforming og gjennomføring av tiltak. Vår forskning retter seg spesielt mot å undersøke hvilke erfaringer brukere står overfor i sitt hverdagsliv, samt å undersøke betydning av ikke-medikamentelle tiltak, f.eks. ulike undervisningsopplegg og treningsformer.

Vi studerer:

  • Sammenheng mellom sykdom og funksjonshemming
  • Sammenheng mellom funksjonshemming og fysisk, mental og sosial fungering
  • Effekt av tiltak
  • Prosesser mot en eventuell bedre hverdag for funksjonshemmede

Forskergrupper

Publisert 12. mai 2011 00:57 - Sist endret 24. mai 2018 08:36