Public defence: Mette Tøien

M.Sc. Mette Tøien at Institute of Health and Society will be defending the thesis “An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes: Users’ and service-providers’ perspectives” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Photo: University of South-Eastern Norway / Stian Kristoffer Sande

Trial Lecture – time and place

See Trial Lecture.

Adjudication committee

  • First opponent: Universitetslektor Klas-Göran Sahlén, Umeå university
  • Second opponent: Professor Annica Kihlgren, Örebro university
  • Third member and chair of the evaluation committee: Researcher Fredrik Andreas Dahl, University of Oslo

Principal Supervisor

Professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi University

Summary

Langtidsoppfølging med Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Regjeringen oppfordrer norske kommuner til å innføre Forebyggende hjemmebesøk (FHB) som et virkemiddel til å forebygge sykdom og fremme helse og funksjonsevne hos friske hjemmeboende eldre, og derved støtte deres mulighet for å kunne leve selvstendige liv i eget hjem så lenge som mulig. Det mangler forskning om erfaringer med norske FHB.

I sin avhandling An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes. Users’ and service providers’ perspectives har Mette Tøien spurt tjenestemottagere og sykepleiere som utfører FHB om deres erfaringer med nytte av langtidsoppfølging med årlige besøk.

Sykepleiernes støtte over tid for individuelle og skiftende behov ga mange ulike former for nytte for tjenestemottagerne. HFB kunne bidra til trygghet, opplevelse av verdi, til å klare seg selv og til å opprettholde aktiviteter som var viktige for å ha gode liv. En spørreskjemaundersøkelse der 161 tjenestemottagere svarte viste at et flertall opplevde nytte av tjenesten innenfor disse områdene, og at de verdsatte tjenesten høyt. Sosiale eller helsemessige forhold påvirket i liten grad opplevd nytte av tjenesten.

Sykepleierne rapporterte at langtidsoppfølging med FHB i tillegg til å støtte eldres helse og selvstendighet også bidro til å lette overganger mellom hjem og ulike tjenester. En forutsetning for nytte av tjenesten var at sykepleierne klarte å etablere et konstruktivt, tillitsfullt samarbeid med brukeren over tid. Dette ga mulighet for å støtte endringsprosesser og gi tilpasset hjelp til hver brukers skiftende problemer og behov gjennom aldringsprosessen.

Ytre forutsetninger for nytte var helhetlige og sammenhengende tjenester for eldre i kommunen, mulighet for å henvise brukere til andre tjenester, og tilgang til et bredt utvalg aktiviteter for eldre med ulike behov og interesser. Manglende formelt samarbeid med fastleger hindret utnyttelse av tjenestens sykdomsforebyggende potensial.

Additional information

Contact the research support staff.

Published Apr. 26, 2019 2:11 PM - Last modified Apr. 26, 2019 2:13 PM