Bedre rehabilitering i egne sentre

Ny forskning viser at eldre med nedsatt funksjonsevne blir rehabilitert raskere og bedre ved egne rehabiliteringsenheter enn på sykehjem. Dette bør få konsekvenser for hvordan kommunene organiserer rehabiliteringstilbudet.

Johansen har studert 300 eldre over 65 år i Vestfold som hadde behov for rehabilitering på grunn av hjerneslag, lårhalsbrudd eller andre kroniske lidelser.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

– Resultatene våre viser at de som ble rehabilitert i kommunalt senter økte funksjonsevnen med nesten det dobbelte sammenlignet med den andre gruppen, og dette i løpet av omtrent halvparten så lang tid, forklarer Inger Johansen.

Johansen er stipendiat ved avdeling for allmennmedisin og fastlege i Larvik. Hun har studert 300 eldre over 65 år i Vestfold som hadde behov for rehabilitering på grunn av hjerneslag, lårhalsbrudd eller andre kroniske lidelser.

Studien sammenligner effekten av rehabilitering av eldre i eget døgnbasert, kommunalt senter med rehabilitering i korttidsplasser på sykehjem. Intensiv rehabilitering gir bedre resultater, og i sentermodellen er hele miljøet opptatt av selve rehabiliteringsprosessen. I sykehjemmene må de ansatte dele sin oppmerksomhet mellom pleie og rehabilitering.

– Funksjonsnivået til den gruppen som ble rehabilitert på sykehjem var lavere også etter rehabiliteringen. Dette gjorde at de hadde større behov for hjemmetjenester etter rehabiliteringsoppholdet enn den andre gruppen, forteller Johansen.

Større ansvar for kommunene

Samhandlingsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet gjør at stadig flere eldre skrives ut fra sykehusene til kommunehelsetjenesten før de er i stand til å klare seg selv.  Allerede korte sykehusopphold blir enda kortere, noe som gir kommunene et større ansvar for oppfølging av disse pasientene. Det blir derfor viktig med effektive og gode rehabiliteringstiltak.

– Rehabilitering i egne sentra vil, i tillegg til å være mer effektivt, trolig koste vesentlig mindre for kommunene enn rehabilitering i korttidsplasser på sykehjem. Sentrene kan legges i tilslutning til lokalmedisinske sentre som nå bygges opp i mange av landets kommuner, sier Johansen.

Økt livskvalitet for de eldre

Tverrfaglighet, koordinerte tjenester og god dialog mellom  tjenestenivåene er sentrale faktorer for en vellykket rehabilitering. Dette er gjennomført i sentermodellen, men ikke i så stor grad ved korttidsplassene i sykehjem.

– Vi fant også at de pårørende i større grad deltar i omsorgen for eldre som ble rehabilitert ved senteret. Kanskje skyldes dette en systematisk dialog mellom personalet og de eldre og deres pårørende gjennom hele oppholdet, sier Johansen.

En mest mulig effektiv rehabilitering vil gi disse pasientene muligheter til å kunne fortsette å bo hjemme og leve et mest mulig selvstendig liv så lenge som mulig, slik de selv ønsker.

– Vi tror at det vil være hensiktsmessig for mindre kommuner å  opprette interkommunale rehabiliteringssentra. Slik vil enhetene få et tilstrekkelig antall plasser til at det kan bli et aktivt og stimulerende miljø både for personalet og for pasientene, avslutter Inger Johansen.

Kilde

Johansen I, Lindbaek M, Stanghelle JK, Brekke M. Structured community-based inpatient rehabilitation of older patients is better than standard primary health care rehabilitation - an open comparative study. Disabil Rehabil. 2012 Mar 28. [Epub ahead of print]

Av Siri Evju Janssen
Publisert 25. juni 2012 10:34 - Sist endret 24. apr. 2014 11:33