Disputas: Mette Fagernes

Cand.san. Mette Fagernes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mellom vilje og viten - en studie om smitterisiko, atferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer blant helsearbeidere

Bedømmelseskomité

Dr.med.Tore Midtvedt, Karolinska Institutet, Stockholm
Dr.polit. Monica Wammen Nortvedt, Høgskolen i Bergen
Dr.med. Kjetil Klaveness Melby, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Christina Foss, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis May Solveig Fagermoen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fingerringer fører til økt forekomst av sykdomsfremkallende bakterier på hendene. Bruk av ringer blant helsepersonell bidrar derfor til økt smitterisiko for pasientene som mottar pleie og behandling.

Bruk av fingerringer blant helsepersonell har lenge vært et omdiskutert tema. I sin doktorgradsavhandling Mellom vilje og viten - en studie om smitterisiko, atferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer blant helsearbeidere, har kandidat i sykepleievitenskap Mette Fagernes sett nærmere på smitterisikoen forbundet med bruk av ringer.

Fagenes og kolleger sammenlignet bakterieforekomsten på hendene til 465 helsearbeidere. Resultatene fra studien viste at helsearbeidere som bruker ringer langt hyppigere har sykdomsfremfallende bakterier av gruppen enterobakterier på hendene enn kolleger uten ringer. Med referanse til Fagernes og andre nye studier om emnet anbefaler verdens helseorganisasjon i sine nye retningslinjer at helsepersonell tar av seg alle ringer når de er på arbeid (WHO 2009).

Fagernes sin studie bekreftet at det er en utstrakt bruk av ringer blant norsk helsepersonell. Av 936 pleiepersonell som besvarte spørsmål om hvor ofte de bar ring, oppgav 29 % av de som bar giftering i det daglige at de aldri eller sjelden tok ringen av på arbeid. Studien konkluderer med at det må arbeides for at norske helsearbeidere tar av seg ringen når de er på jobb.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 17. jan. 2011 14:57 - Sist endret 4. feb. 2014 10:05