Disputas: Anna Månsson Biehl - Epidemiologi

M.H.Sc. Anna Månsson Biehl ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway —an epidemiological study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Finn Rasmussen, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anette Hjartåker, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Haakon E Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Faktorer av betydning for overvekt og fedme blant barn

Stipendiat Anna Biehl har undersøkt forekomsten av overvekt og fedme og faktorer som er forbundet med økt forekomst blant barn i Norge.

En økning av overvekt og fedme i barnebefolkningen kan få store helsekonsekvenser for den oppvoksende generasjonen. I avhandlingen Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway–an epidemiological study har Biehl og medarbeidere presentert resultater for hvordan både generell overvekt og fedme, basert på kroppsmasseindeks (KMI) og bukfedme, basert på livvidde mål, fordeler seg blant barn i Norge.

Høyde, vekt og livvidde av 3166 åtte-åringer fra hele landet ble målt av skolens helsesøster ved 125 skoler i Barns vekst i Norge i 2010. Doktorgradsarbeidet har vært et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Funnene i studien viser at det var 50% større andel barn med generell overvekt og fedme og mer enn to ganger så stor andel barn med bukfedme i mindre kommuner sammenlignet med større kommuner. Det var nesten to ganger så stor andel bukfedme blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Videre fant vi at det var cirka 50% større andel barn med generell overvekt og fedme og 75% større andel barn med bukfedme blant barn av skilte sammenlignet med gifte foreldre. Forskjellene kunne ikke forklares av mors utdanningsnivå. Det var spesielt høy forekomst av bukfedme blant gutter av skilte foreldre sammenlignet med gutter av gifte foreldre, mens vi ikke fant tilsvarende forskjeller blant jenter. I en metodestudie ble betydningen av instrumentfeil i befolkningsstudier undersøkt. Ved hjelp av simuleringer fant vi at ukalibrerte høydemålere og vekter kan bidra til å overestimere andelen med overvekt og fedme.

Resultatene fra doktorgraden bidrar til et kunnskapsgrunnlag som er viktig for tidlig å forebygge overvekt og fedme hos barn og unge, spesielt den mindre gunstige bukfedmen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 10. juni 2014 13:46