Disputas: Ivan Spehar - Helseledelse

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Adjungeret professor Finn Borum, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Danmark
  2. opponent: Fagdirektør Anita Schumacher, Fagavdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Eli Feiring, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Ole Trond Berg, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er økt oppmerksomhet om rekruttering av kliniske ledere i helsetjenesten, og det er behov for mer kunnskap om klinikeres motivasjon for å bli ledere og hvordan de opplever rollen og utøver ledelse.

I avhandlingen “Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies” har Ivan Spehar undersøkt klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere, samt hvilke strategier de bruker for å utøve innflytelse.

Studien viste at klinikernes vei inn i lederstillinger var preget av tilfeldigheter og kollegialt press for å påta seg oppgaven. De var i liten grad forberedt på utfordringene de møtte som leder, og de kunne oppleve møtet med lederrollen som ensomt og preget av stort arbeidspress. Lederne fortalte om manglende administrativ støtte og liten frihet til å ansette assistenter eller komponere en egen ledergruppe. Leger opprettholdt en faglig identitet og tilknytning til faget og omtalte overgangen til lederrollen som krevende. Lederne fortalte om sosiale maktstrukturer som favoriserte ledere med en medisinskfaglig bakgrunn. Det synes som om leger og sykepleiere valgte ulike strategier for å utøve innflytelse.

Avhandlingen viser at det er nødvendig med en mer systematisk tilnærming til utvelgelse, rekruttering og utvikling av ledere med klinisk bakgrunn til lederstillinger. Lokal støtte og tidlig opplæring er en viktig del av en slik tilnærming. I tillegg bør identitet og rolleforståelse være tema i lederutviklingsprogrammer. Toppledere bør også være klare over statushierarkier relatert til profesjonsfaglig bakgrunn før de innfører nye ledelsesmodeller og ansvarsoppgaver på sykehus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 2. juni 2015 08:15