Disputas: Beate Lie Sverre – Medisinsk antropologi / Helsefag

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Migrasjon og helse – En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet

Portrett

Beate Lie Sverre. Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.       

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ingrid Hanssen, Senter for klinisk sykepleieforskning, Lovisenberg diakonale høgskole
  • 2. opponent: Professor Frode Fadnes Jacobsen, Senter for Omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Heidi Fjeld, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Christina Foss, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder                                                         

Førsteamanuensis Kari Nyheim Solbrække, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Helsepersonell trenger kunnskap om sammenhenger mellom migrasjon og helse for at innvandrere skal kunne motta likeverdige helsetjenester, slik den helsepolitiske målsettingen er. Innvandrerbefolkningen i Norge er heterogen og deres helsetilstand avhenger av en rekke forhold; årsak til innvandringen, opprinnelsesland, kjønn, alder, kulturelle forhold og tilpasningsprosesser. Innen migrasjonshelseforskning understrekes betydningen av å studere definerte enkeltgrupper fra samme opprinnelsesland.

I sin avhandling Migrasjon og helse – En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet har Beate Lie Sverre utforsket hvilke sammenhenger det er mellom eldre pakistanske kvinners erfaringer med migrasjon, livet som migranter i det norske samfunnet og deres helse.

Basert på de eldre pakistanske kvinnenes fortellinger om delvis tvungen migrasjon og om livet de har levet i Norge, gir avhandlingen innsikt i smertelige livserfaringer i form av betydelige identitetsutfordringer og omfattende kroppslige og mentale smerter. Kvinnene lider av kroniske muskelskjellettsmerter, og smertene forstås som reaksjoner på migrantlivets mange utfordringer, herunder fremmedgjørende møter med det norske velferdssamfunnet generelt, og helsevesenet spesielt.

Avhandlingen gir også innsikt i en praksis utført av eldre pakistanske kvinner i en frivillig migrantkvinneorganisasjon med ulike helsefremmende aktiviteter. Viktigst er at kvinnene skaper en atmosfære preget av anerkjennelse og verdighetsbekreftelse som anses som avgjørende for det betydningsfulle identitetsarbeidet kvinnene utfører i denne settingen.

Funnene antas å gjelde også for andre migrantkvinnegrupper som lever under lignende livsbetingelser i Norge. Det anbefales å tilrettelegge for egnede møteplasser der eldre migrantkvinners helseressurser, deriblant evnen til å skape verdighetsbekreftende samhandling, kan anvendes. Dette vil bidra til likeverdige helsefremmende helsetjenester overfor denne gruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. mai 2016 15:04 - Sist endret 10. aug. 2021 14:09