Disputas: Maria Garcia Lopez - Forebyggende medisin og epidemiologi

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Assistant Professor Natasja van Schoor, Department of Epidemiology and Biostatistics, EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
  • 2. opponent: Professor Magnus Karlsson, Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Department of Clinical Sciences and Orthopaedic Surgery, Lund University, Malmö, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anette Hjartåker, Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Haakon E. Meyer, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Behandling med høydose vitamin B6-tilskudd var assosiert med økt risiko for hoftebrudd, mens det ikke var noen sammenheng mellom hoftebrudd og behandling med folsyre og vitamin B12. Eldre som rapporterer selvopplevd hukommelsestap hadde større risiko for å få hoftebrudd enn de som ikke rapporterte det.

I avhandlingen Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss har Maria Garcia Lopez og medarbeidere undersøkt effekten av B-vitaminer og selvrapportert hukommelsestap på brudd risiko.

I en stor kohort av eldre nordmenn hadde menn og kvinner som rapporterte selvopplevd hukommelsestap høyere risiko for hoftebrudd (41% økt risiko hos menn og 90% økt risiko hos kvinner) sammenlignet med dem uten hukommelsesplager.

I sekundære analyser av flere dobbelt blindede randomiserte kontrollerte studier hadde de som fikk høydose vitamin B6 tilskudd 42% høyere risiko for hoftebrudd sammenlignet med de som ikke fikk vitamin B6. Folsyre og vitamin B12 tilskudd  påvirket ikke risiko for hoftebrudd.

Dosen av vitamin B6 som ble benyttet var langt høyere enn det man får i kosten og kan betraktes som en farmakologisk dose. Disse vitamindosene kan imidlertid enkelt kjøpes som kosttilskudd i forskjellige europeiske land eller på internett. Dette vitamin B6-funnet har potensielle helsemessige konsekvenser, hovedsakelig relatert til vitaminforbruk og behovet for å respektere de daglige doseringsanbefalingene når det ikke er noen mangel på disse vitaminene. Bruken av kosttilskudd med høye doser vitaminer kan føre til uventede skadelige bivirkninger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. mai 2018 09:43 - Sist endret 8. mai 2018 14:26