Januarseminaret 2018

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

Utsikt

Utsikt fra Soria Moria. Foto: UiO

Emnekurs: Kurset er godkjent med 15 poeng/ timer som klinisk emnekurs i sakkyndighetsarbeid til videre- og etterutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin.

Målgruppe: Universitetslektorer med praksisundervisning i allmennpraksis, sykehus og på sykehjem

Målsetting: Å øke legenes kompetanse i saker der de skal fungere som vitner og medisinskfaglig sakkyndige

Kursleder (emnekurs): Sture Rognstad, universitetslektor, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO og fastlege, spesialist i allmennmedisin, Lillestrøm

Kurskomite: Harald Jodalen, førsteamanuensis, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Erik L. Werner, professor, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Ragnhild Bjørneng, rådgiver.

Påmelding     Frist: 28. november 2017

Program

Mandag 15. januar
09.00 Registrering Ragnhild Bjørneng, Siri E. Janssen
09.30 Åpning Erik L. Werner og Sture Rognstad
09.45 En kasuistikk Krister Mostrøm, fastlege Oslo, spesialist i allmennmedisin
10.05 Konflikter i dobbeltrollen: Pasientens advokat og samfunnets portvakt Erik L. Werner
10.30 Legen som vitne og sakkyndig. Begrepsbruk: Vitne, sakkyndig og rettsoppnevnt sakkyndig Stine Tønsaker, spesialrådgiver/advokat, Dnlf
11.30 Vitne og taushetsplikten Stine Tønsaker
12.15 Lunsj  
13.15 Legeattesten og NAV. Beskriver og premissleverandør. Hva er en god legeattest Grete Damberg, sjefslege, Arbeids- og velferdsdirektoratet
14.00 Språket i legeerklæringer ved arbeidsuførhet - virkelighetsbilder, verdier og retoriske grep Guri Aarseth, PhD stipendiat UiO og fastlege Larvik, spesialist i allmennmedisin

14.45

Kaffe  
15.00 Fastlegens rolle i barnevernssaker. Hva forventes av legene? Grethe Larmo Blankenborg og Lisa Nilsen, mottakskonsulenter akutt/ mottaksteam,  Barneverntjenesten Skedsmo kommune
15.30 Legens habilitet og taushetsplikt i barnevernssaker Svein Aarseth, fastlege Oslo, spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin og leder i Rådet for legeetikk
16.00 Når fastlegen og barnevernet er uenige Diskusjon i plenum. Leder Mette Brekke, professor UiO, fastlege Oslo, spesialist i allmennmedisin
16.30 Kan opplysninger til forsikringsselskapene skade lege- pasientforholdet? Gisle Roksund, fastlege Skien, spesialist i allmennmedisin
17.15

Separat program for universitetslektorene i allmennpraksis, sykehus og sykehjem

Samling for lektorene i hver av de fire gruppene

  • Anne Kveim Lie

 19.45       Middag

Tirsdag 16. januar
09.00 Da var Oslo2014 på plass. Erfaringene så langt. Ingrid Os, professor, studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO
09.30 Bilkjøring og alder. Peter Otto Horndalsveen, legespesialist, Hukommelsesklinikken Sykehuset Innlandet, Sanderud
10.15 Hvordan takler vi situasjonen "førerkortforskriftens krav er ikke oppfylt?

Diskusjon i plenum. Leder Erik L. Werner

11.00 Pause  
11.15 Hvordan håndterer vi fraværsregelen i skolen? Kristin S. Myhrer, universitetslektor, fastlege Lillestrøm, spesialist i allmennmedisin
12.00 Lunsj  
13.00 Habilitetsproblemer i fastlegepraksis Børge Vassbø, fastlege Egersund, spesialist i allmennmedisin
13.45 Begjæring om vergemål Ida Juul-Gam, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
14.30

Pause

 
14.45 Hvordan vurdere samtykke-kompetanse? Torgeir Bruun Wyller, professor, UiO, avdelingsoverlege geriatrisk avdeling, OUS
15.30 "Tala di maa vera sann, fager ogso om du kann" Elisabeth Swensen, universitetslektor UiO og kommuneoverlege Seljord, spesialist i allmennmedisin
1600 Oppsummering og avslutning Erik L. Werner og Sture Rognstad

Kontakt

Publisert 24. okt. 2017 10:33 - Sist endret 7. feb. 2020 15:16