Pasientforløp og samhandling på tvers av helsetjenestenivåer og profesjoner

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kunnskap om pasientforløp og samhandling er et viktig grunnlag for å kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive forskning og innovasjon i arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester.

Kort om emnet

I dette emnet skal kunnskap om forhold som hemmer og fremmer samhandling på tvers av profesjoner og tjenester vektlegges. Litteratur og diskusjoner om hvordan tjenestene utformes, organiseres og videreutvikles for brukere med komplekse, langvarige og sammensatte behov vil stå sentralt. Kandidatene får jobbe med teoretiske perspektiver og begreper fra pensum, selvvalgt litteratur og eventuelt eget empirisk materiale.

Kurset gir kandidatene innsikt i betydningen av ulike teoretiske perspektiver i arbeidet med å fremme helhetlige og integrerte helse- og omsorgstjenester i komplekse pasientforløp. Kandidaten vil gjennom emnet bli kjent med begreper og teorier som kan understøtte analyser av, og innsikt i, forskningsmuligheter og –begrensninger på feltet. Arbeidsformen er forelesninger, gruppearbeid og seminar som skal bidra til å fremme økt forståelse av kompleksitet og kritisk tenkning.

Deltakelse

Kursets primære målgruppe er ph.d-kandidater som er involvert i forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det gis prioritet til Forskerskolens egne studenter og til ph.d.-kandidater som er ansatt i forskerskolens partnerinstitusjoner.

Antallet deltakere er begrenset til 25.

Læringsutbyttet for kandidaten er:

Kunnskap

  • Kjenner til sentrale politiske føringers begrunnelser, strategier for gjennomføring og konsekvenser for brukere, profesjoner og andre involverte, slik som pårørende, frivillige og næringslivet
  • Har oversikt over kunnskapsfronten om helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester
  • Behersker teoretiske begreper som er brukt i sentrale studier av pasientforløp og samhandling
  • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av de ulike begrepene i forskning og faglige utviklingsprosjekter
  • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, fortolkninger og arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester

Ferdigheter

  • Kan identifisere og formulere problemstillinger, samt planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid av arbeidspraksiser som sikrer  helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester
  • Kan håndtere og diskutere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og arbeidspraksiser

Generell kompetanse

  • Kan identifisere og analysere etiske problemstillinger og utøve forskning relatert til helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester med faglig integritet
  • Kan analysere betydningen av ulike teoretiske perspektiver for å fremme helhetlige og integrerte helse- og omsorgstjenester i komplekse pasientforløp
  • Kan delta i debatter om helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester i nasjonale fora

Arbeidskrav

Som forberedelse til kurset skal kandidatene lese pensum og forberede et fremlegg til litteraturseminar.

Eksamen og vurdering

Eksamen er en skriftlig innlevering (paper). Oppgaven skal leveres senest 2 uker etter endt kurs, og skal være på 2000-3000 ord.

Vurdering: bestått/ ikke bestått

Pensum

Litteraturliste her

Program

Timeplan her (lenke)

 

Travel arrangement:

Participants are responsible for booking their own travel and accommodation. PhD students of the National Graduate-level Researcher School of Municipal Healthcare Services (Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE) are eligible to apply for reimbursement of expenses for up to 5000 NOK. The travel policy of the Graduate School (MUNI-HEALTH-CARE) applies. 

 

 

Publisert 26. apr. 2019 14:23 - Sist endret 6. des. 2019 13:54