De kommunale helse- og omsorgstjenestene som forskningssetting

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren.

Innhold

På dette introduksjonskurset til Muni-Health-Care vil oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt bli presentert og diskutert. Kurset vil også tematisere de overordnede organisatoriske, strukturelle og historiske rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studentene vil presentere sine prosjekter og delta i diskusjoner. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.


Studiepoeng: 3 ECTS
Undervisningsspråk: Norsk
Tid: 20. september - 22. september 2021
Sted: Scandic Lillestrøm
Kursansvarlig: Professor Bodil H. Blix, UiT og Professor Marit Kirkevold, UiO/OsloMet
Deltakelse: Kurset er forbeholdt stipendiater som er tatt opp på Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE, og er obligatorisk for alle førsteårsstudentene

Læringsutbytte

Kunnskap

Dette kurset vil gi deg kunnskap om:

 • Vesentlige politiske, juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Oversikt over relevant forskning knyttet til den kommunale helse- og omsorgssektoren
 • Sentrale utfordringer og muligheter knyttet til forskning innenfor denne sektoren

Ferdigheter

Dette kurset vil gi deg ferdigheter slik at du blir i stand til å:  

 • Analysere og diskutere sentrale karakteristika og utfordringer knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Analysere og diskutere sentrale forskningstema og metodologiske spørsmål knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Presentere og argumentere for behovet for å utføre forskning på ulike sider ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Generell kompetanse

Dette kurset vil bidra til økt kunnskap og bedre ferdigheter slik at du blir i stand til å:

 • Reflektere og diskutere rundt temaer knyttet til utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Reflektere og diskutere rundt brukermedvirkning i forskning og kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Kritisk vurdere behovet for forskning innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren

Arbeidskrav

Presentasjon av eget prosjekt

Hver student sender i forkant av kurset inn et abstrakt på 5-600 ord som inneholder følgende: Bakgrunn, hensikt og forskningsspørsmål/hypoteser, teoretisk perspektiv og metoder. Abstraktet sendes i PDF-format pr. e-post til koordinator Linda Aasvangen

 • Frist for innsending av abstrakt: fredag 10. sept kl. 09:00

I løpet av kurset får hver student disponere til sammen 20 minutter for presentasjon og diskusjon av sitt prosjekt: 5 min. til presentasjon og 15 min. til opposisjon/ kommentarer fra opponent, andre medstudenter og veiledere. Presentasjonene foregår i grupper. Fordeling av kommentaransvar blant studentene gjøres etter at abstraktene er gjennomgått. Abstraktene sendes ut til gruppen i forkant av kurset.

Form: PowerPoint-presentasjon, 3-5 slides. Hovedvekten av presentasjonen skal konsentreres om hensikt og metode.

Eksamen

Hver deltaker skal levere en skriftlig oppgave (2500-3000 ord) på et tema knyttet til deltakerens eget forskningsprosjekt ved å benytte oppgitt litteratur og diskusjonene på kurset. Oppgaven skal inneholde følgende:

 • Kort presentasjon av valgte tema og problemstilling for oppgaven, samt en begrunnelse for hvordan denne problemstillingen er relevant for eget forskningsprosjekt
 • Drøfting av problemstillingen med utgangspunkt i relevant litteratur fra referanselisten, evt. supplert med annen relevant litteratur.
 • En tydelig konklusjon

I oppgaven er det viktig å tydeliggjøre grunnlaget for argumentasjonen, og skille tydelig på hvordan ulike typer tekster bidrar til å underbygge argumentasjonen (policy-dokumenter versus empiriske og teoretiske tekster).

 • Eksamensbesvarelsen sendes i PDF-format pr. e-post til koordinator Linda Aasvangen.
 • Frist for å levere eksamen: fredag 22. oktober kl. 12:00.

Oppgaven vil bli vurdert til bestått/ ikke-bestått

Veiledersamling

Veilederne deltar på kurset sammen med studentene, men har ingen arbeidskrav knyttet til deltakelsen utover å bidra med kommentarer og tilbakemeldinger under presentasjonene av stipendiatenes prosjekter (se timeplan). Abstraktene vil bli sendt ut på forhånd. Det vil også bli arrangert en egen veiledersamling på kurset, der tema er kollegaveiledning.

Program

Lenke til timeplan (endringer kan komme)

Litteratur

Lenke til referanselisten (endringer kan komme)

Publisert 22. mars 2021 14:40 - Sist endret 16. juni 2021 15:48