Webseminar 6 - Felles og forskjellige vitenskapelige krav avhengig av vitenskapelig forankring/kunnskapsposisjon

Dette seminaret vil diskutere validitetsspørsmål knyttet til ulike vitenskapstradisjoner. Målet er økt kunnskap om og evne til å vurdere og argumentere for valg i eget prosjekt, samt øke ferdighetene i å vurdere om sentrale validitetskrav er oppfylt i ulike typer prosjekter.

Mål for seminaret:

  1. Belyse tema/problemstillinger knyttet til vitenskapelige krav (validitetsspørsmål) i eget og andre stipendiaters prosjekter i lys av ulike vitenskapelige tradisjoner
  2. Drøfte spørsmål/problemstillinger knyttet til vitenskapelige krav
  3. Identifisere eventuelle spørsmål/problemstillinger som det bør arbeides videre med
  4. Få erfaring med konstruktive kollegiale diskusjoner om sentrale problemstillinger knyttet til validitetsspørsmål innen ulike vitenskapelig tradisjoner

Gjennomføring og arbeidskrav:

Alle studentene sender inn et refleksjonsnotat  (maks 2 sider i PDF format) til koordinator i forkant av seminaret. To deltakere legger frem sitt refleksjonsnotat til diskusjon i plenum.

Koordinator deler refleksjonsnotatene med gruppen og seminarlederne.

Siste frist for innlevering av refleksjonsnotat: 5.desember 2019 kl.09:00

Følgende spørsmål skal det reflekteres over i teksten:

  • Vurder din studie opp mot metodiske kvalitetskrav, og vurder deretter hvordan dette påvirker studiens vitenskapelige kvalitet i sin helhet (validitet/gyldighet). Knytt refleksjonen opp mot relevant litteratur.

 

Litteratur

  • Kvantitativ forskning: Carter, Russell; Lubinsky, Jay; (2016).  Rehabilitation Research: Principles and Applications 5th Edition. Elsevier. Kapittel 8: “Research validity” (ss. 76-91)

(Alternativt kan kapitlet fra 2011-utgaven benyttes)

  • Kvalitativ forskning: Creswell JW (2013): Qualitative Inquiry research design. Choosing among five approaches. Sage. Kap. 10 Standards of validation and evaluation
Publisert 26. sep. 2019 15:40 - Sist endret 4. okt. 2019 09:38