Webseminar 8 - Skape en helhet i avhandlingen

Tema for dette seminaret er kappeskriving: Hvordan skape en helhet i avhandlingen, og sikre konsistens og sette eget prosjekt inn i en større vitenskapelig sammenheng. 

Mål for seminaret

  1. Belyse tema/problemstillinger knyttet til sammenheng og helhet i doktorgradsarbeider med utgangspunkt i eget og andre stipendiaters prosjekter
  2. Drøfte spørsmål knyttet til vitenskapelig forankring og kontekstualisering av eget og andres arbeid, inklusive korrekt bruk av litteratur og teori, samt metodologiske overveielser
  3. Identifisere eventuelle spørsmål/problemstillinger som det bør arbeides videre med
  4. Få erfaring med konstruktive kollegiale diskusjoner om sentrale problemstillinger knyttet til å skape en helhetlig og solid fremstilling av eget arbeid.

Forberedelse til seminaret

Fokus for dette seminaret er å drøfte hvordan en skaper en helhet i avhandlingen, noe som kan være krevende, særlig hvis studien består av flere delarbeider. Som en forberedelse til seminaret ber vi hver student om å lage en oversikt over den overordnede hensikten i studien, samt hensikten for de ulike del(arbeid)ene. Videre ber vi studentene om å reflektere over hvilke utdypninger som må gjøres i kappen/avhandlingen når det gjelder tematiske, metodiske og evt. (vitenskaps)teoretiske spørsmål. Det kan være lurt å oppsummere dette i en foreløpig disposisjon av kappen. Diskusjonen knyttes til pensumlitteraturen.

Litteratur

  • Vaglum, P. (2010). Doktoravhandlingens sammenstilling - hva skal den inneholde? Tidsskrift for Den Norske Lægeforening; 130: 1632-4. (er skrevet med tanke på studier innen en naturvitenskaplig kunnskapstradisjon).
  • Haara, F. O.; Smith K. (2011). Kappen: “One size fits all”? Uniped, 34(3): 79-86 (skrevet ut fra en samfunnsvitenskapelig tradisjon).
Publisert 14. jan. 2020 11:12 - Sist endret 14. jan. 2020 11:12