Webinar 2 : Brukermedvirkning

Dette seminaret vil ha hovedfokus på brukermedvirkning i forskning og vil særlig legge vekt på utfordringer med å involvere brukere i forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukerbegrepet drøftes opp mot andre «interessenter» av forskning (helsepersonell, byråkrater, politikere). Hensikten er å øke kunnskapen om brukermedvirkning i forskning, krav og metoder for dette, samt bidra til refleksjon over brukermedvirkning i den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom stipendiatenes presentasjoner og diskusjon.

Mål:

  • Belyse tema/problemstillinger knyttet til brukerinvolvering i stipendiatenes prosjekter opp mot sentrale føringer/anbefalinger
  • Drøfte relevansen av brukerinvolvering i de fremlagte prosjektene og vurdere de foreslåtte måtene å håndtere brukerinvolvering på
  • Identifisere eventuelle uløste problemstillinger
  • Få erfaring med konstruktive kollegiale diskusjoner om sentrale problemstillinger knyttet til brukerinvolvering

Gjennomføring og arbeidskrav

Alle studentene sender inn et refleksjonsnotat (ca.1, maks 2 sider i PDF format) i forkant av seminaret. To deltakere legger frem sitt refleksjonsnotat til diskusjon i plenum, og to fungerer som opponenter.  Deretter diskuteres de øvrige stipendiatenes notater. Fremlegg og diskusjoner knyttet til pensumlitteraturen. 

Siste frist for innlevering av refleksjonsnotat er: 4.desember kl.09:00

Litteratur:

  • de Wit MP, Elberse JE, Broerse JE, Abma TA. Do not forget the professional - the value of the FIRST model for guiding the structural involvement of patients in rheumatology research. Health Expect 2013; 18: 489-503.
  • Shippee ND, Domecq Garces JP, Prutsky Lopez GJ, Wang Z, Elraiyah TA, Nabhan M, Brito JP, Boehmer K, Hasan R, Firwana B, Erwin PJ, Montori VM, Murad MH. Patient and service user engagement in research: a systematic review and synthesized framework. Health Expect. 2015 Oct;18(5):1151-66.

 

Publisert 25. sep. 2019 14:43 - Sist endret 17. juni 2020 09:15