Webseminar 5 - Vitenskapelig forankring/kunnskapsposisjoner i ulike vitenskapelige tradisjoner

Dette seminaret vil ta opp og problematisere ulike vitenskaps-/kunnskapstradisjoner med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene skal få økt forståelse for vitenskapelig valg og hvilke implikasjoner disse har med tanke på vitenskapelig kunnskapsbygging og relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Mål for seminaret:

  1. Belyse tema/problemstillinger knyttet til vitenskapelig forankring/kunnskapsposisjon i eget og andre stipendiaters prosjekter
  2. Drøfte spørsmål knyttet til vitenskapelig forankring/kunnskapsposisjon i ulike vitenskapelige tradisjoner
  3. Identifisere eventuelle spørsmål/problemstillinger som det bør arbeides videre med
  4. Få erfaring med konstruktive kollegiale diskusjoner om sentrale problemstillinger knyttet til vitenskapelig forankring/kunnskapsposisjoner

Gjennomføring og arbeidskrav:

Alle studentene sender inn et refleksjonsnotat  (maks 2 sider i PDF format) til koordinator i forkant av seminaret. Koordinator deler refleksjonsnotatene med gruppen og seminarlederne.

Følgende spørsmål skal det reflekteres over i teksten:

  • Hva skal du studere, og hvordan vil du plassere temaet ontologisk?
  • Hvilke epistemologiske konsekvenser har dette gitt?
  • Hvilken vitenskapsteoretisk posisjon peker det overstående mot? Ta utgangspunkt i oppgitt litteratur.

Litteratur:

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2012) Theoretical perspectives and qualitative methodology. In Qualitative Research Methods in Organisation Studies. Copenhagen, Hans Reitzels Forlag

Publisert 2. juni 2020 11:34 - Sist endret 2. juni 2020 11:34