Fagansvarlige ved forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care) er organisert som et konsortium og består av syv partnerinstitusjoner. Hver institusjon er representert i styret og/ eller med en representant i arbeidsgruppen som har det overordnede faglige ansvaret i forskerskolen. Her presenterer vi våre fagansvarlige.

logoer for instutisjoner

Marit Graue - Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue er professor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er leder for forskningsgruppen DiaBEST, en gruppe som i hovedsak arbeider med forskningsprosjekt innen psykososial helse, livskvalitet og mestring, pasient-rapporterte data (PROMs) og registerstudier. Hun er prosjektleder for et NFR-finansiert prosjekt i kommunehelsetjenesten, DiaHEALTH. Dette prosjektets hovedmål er å bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenester til personer med diabetes, og bedre koordinerte helsetjenester. Hensikten er å utvikle ny kunnskap om ulike sider ved diabetesbehandlingen, kompetanseutvikling hos brukere og helsepersonell og effekten av tiltak med bruk av ny teknologi og web-baserte løsninger for å fremme en kunnskapsbasert helsetjeneste. Graue veileder flere ph.d.-studenter innen fagområdet diabetes, og er tilknyttet Masterprogrammet i klinisk sykepleie - spesialisering diabetessykepleie og spesialisering barnesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Aud Obstfelder - NTNU i GjøvikPortrett

Aud Obstfelder er professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik.  Senteret har fått sitt mandat av Helsedepartementet som omfatter praksisnær forskning for og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Obstfelder er utdannet sosiolog og sykepleier, og har sin doktorgrad i sosiologi (dr.polit.) fra Universitetet i Tromsø. Hennes forskning omhandler utøvelse og organisering av helse- og omsorgsarbeid hvor hun særlig legger vekt på konsekvensene av teknologi og politiske styringsinitiativ for arbeidsrutiner og aktiviteter, kunnskap og kompetanse, profesjons- og brukeridentiteter og relasjoner. Hun undersøker slike tema i studier av blant annet innføring og bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsarbeidet, tverrprofesjonell studentpraksis og kliniske møter mellom profesjonsutøvere og pasienter. Teoretisk anvender hun samfunnsvitenskapelige perspektiver hvorav Science and Technology Studies (STS), feministisk teori og profesjonssosiologi er sentrale.

 

Astrid Bergland - OsloMet - storbyuniversitetet

PortrettAstrid Bergland er professor ved Fakultet for helsevitenskap, og leder forskergruppen Aldring, helse og velferd, samt doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Bergland er utdannet fysioterapeut. Hun er leder for det NFR-finansierte prosjektet "A cross sectoral approach to high quality health care transitions for older people». Prosjektet er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring , helse og velferd», Fakultet for helsevitenskap og NOVA ved OsloMet, og Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik. Hovedmålet er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for geriatriske pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester. Hennes forskerområder er bl.a. knyttet til helsetjenesteforskning, rehabilitering og fysisk aktivitet og trening, folkehelse, geriatri og funksjon, livskvalitet og velferd. For tiden veileder hun seks ph.d.-kandidater. De fleste doktorgradsarbeidene er knyttet til kommunehelsetjenesten, og er basert på kvalitativ og kvantitativ metodologi.

 

Marit Kirkevold - Universitetet i OsloPortrett

Marit Kirkevold er professor ved Universitetet i Oslo, og instituttleder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslomet. Kirkevold er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo og University of Long Island, New York, og har sin doktorgrad (Ed.D.) fra Columbia University, NY, USA. Kirkevolds forskning har hovedsakelig vært innenfor langtidspleie av eldre mennesker og forbedring av sykepleie til personer som lider av kroniske lidelser. Hun initierte og ledet et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt mellom 1997-2003 som innebar etablering av lærings- og utviklingssykehjem i hele landet, finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Hensikten var å styrke kvaliteten på omsorgen til sykehjemmets beboere ved å øke kompetansen blant ansatte, forbedre utdanningen av studenter, bidra til organisasjonsutvikling og igangsette forskning og kvalitetsforbedring i nært samarbeid mellom forskere, lærere, klinikere og lederne av samarbeidende institusjoner. Prosjektet førte senere til etableringen av en rekke undervisningssykehjem i hele Norge, etter modell fra dette prosjektet. Kirkevold har i løpet av de siste årene ledet utviklingen av Forskningssenteret for Habilitering og Rehabiliteringstjenester (CHARM), finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har publisert en rekke internasjonale peer reviewed artikler, og står bak en lang rekke innflytelsesrike fagbøker på norsk. Kirkevold er leder for forskerskolen Muni-Health-Care.

 

Astrid Klopstad Wahl - Universitetet i Oslo Portrett

Astrid K. Wahl er professor ved avdeling for helsefag ved institutt for helse og samfunn, UiO. Wahl er utdannet sykepleier og har sin doktorgrad (dr.polit.) fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Hennes faglige interesseområde er helsekompetanse, helsekommunikasjon og livskvalitet spesielt relatert til pasientgrupper med kroniske sykdommer (eksempelvis KOLS, psoriasis og nyretransplanterte). Hun er svært opptatt av en interdisiplinær teoretisk og metodisk tilnærming til helseforskning, og har undervist ved masterprogrammet interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefag) siden 2006. For tiden arbeider Wahl hovedsakelig med prosjekter som undersøker ulike sider ved helsekommunikasjon og health literacy i ulike pasientpopulasjoner, samt utvikler og tester intervensjoner knyttet til dette feltet. I tillegg er hun opptatt av pasientrapporterte data (PROM) - spesielt knyttet til pasientregistre. Astrid K. Wahl er nestleder for forskerskolen Muni-Health-Care.

 

Torunn Hamran - UiT Norges arktiske universitet

Torunn Hamran er professor emerita ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO),UiT Norges arktiske universitet. Hun er utdannet sykepleier, helsesøster og sosiolog. Hamran er medlem av Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene /Senter for omsorgsforskning ved IHO. Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og er spesielt innrettet mot voksne og eldre med sammensatte og langvarige helsetjenestebehov, og deres nærstående. Hamran har sin forskning innen ett av satsningsområdene, som er kommunale helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt perspektiv, og hun leder forskningsprosjektet «Offentlig demensomsorg - likhet er og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i fleretniske områder», finansiert av NFR. Hun har lang erfaring med undervisning og veiledning av master- og ph.d-studenter.

 

Publisert 5. mars 2018 15:23 - Sist endret 4. feb. 2020 15:51