Fagansvarlige ved forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care) er organisert som et konsortium og består av syv partnerinstitusjoner. Hver institusjon er representert i styret og/ eller med en representant i arbeidsgruppen som har det overordnede faglige ansvaret i forskerskolen. Her presenterer vi våre fagansvarlige.

Logoer Høyskole og Universitet

Marit Graue - Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue er professor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er leder for forskningsgruppen DiaBEST, en gruppe som i hovedsak arbeider med forskningsprosjekt innen psykososial helse, livskvalitet og mestring, pasient-rapporterte data (PROMs) og registerstudier. Hun er prosjektleder for et NFR-finansiert prosjekt i kommunehelsetjenesten, DiaHEALTH. Dette prosjektets hovedmål er å bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenester til personer med diabetes, og bedre koordinerte helsetjenester. Hensikten er å utvikle ny kunnskap om ulike sider ved diabetesbehandlingen, kompetanseutvikling hos brukere og helsepersonell og effekten av tiltak med bruk av ny teknologi og web-baserte løsninger for å fremme en kunnskapsbasert helsetjeneste. Graue veileder flere ph.d.-studenter innen fagområdet diabetes, og er tilknyttet Masterprogrammet i klinisk sykepleie - spesialisering diabetessykepleie og spesialisering barnesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Aud Obstfelder - NTNU i GjøvikPortrett

Aud Obstfelder er professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik.  Senteret har fått sitt mandat av Helsedepartementet som omfatter praksisnær forskning for og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Obstfelder er utdannet sosiolog og sykepleier, og har sin doktorgrad i sosiologi (dr.polit.) fra Universitetet i Tromsø. Hennes forskning omhandler utøvelse og organisering av helse- og omsorgsarbeid hvor hun særlig legger vekt på konsekvensene av teknologi og politiske styringsinitiativ for arbeidsrutiner og aktiviteter, kunnskap og kompetanse, profesjons- og brukeridentiteter og relasjoner. Hun undersøker slike tema i studier av blant annet innføring og bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsarbeidet, tverrprofesjonell studentpraksis og kliniske møter mellom profesjonsutøvere og pasienter. Teoretisk anvender hun samfunnsvitenskapelige perspektiver hvorav Science and Technology Studies (STS), feministisk teori og profesjonssosiologi er sentrale.

 

Marit Kirkevold - OsloMetPortrett

Marit Kirkevold er professor ved Universitetet i Oslo, og instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Kirkevold er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo og University of Long Island, New York, og har sin doktorgrad (Ed.D.) fra Columbia University, NY, USA. Kirkevolds forskning har hovedsakelig vært innenfor langtidspleie av eldre mennesker og forbedring av sykepleie til personer som lider av kroniske lidelser. Hun initierte og ledet et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt mellom 1997-2003 som innebar etablering av lærings- og utviklingssykehjem i hele landet, finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Hensikten var å styrke kvaliteten på omsorgen til sykehjemmets beboere ved å øke kompetansen blant ansatte, forbedre utdanningen av studenter, bidra til organisasjonsutvikling og igangsette forskning og kvalitetsforbedring i nært samarbeid mellom forskere, lærere, klinikere og lederne av samarbeidende institusjoner. Prosjektet førte senere til etableringen av en rekke undervisningssykehjem i hele Norge, etter modell fra dette prosjektet. Kirkevold har i løpet av de siste årene ledet utviklingen av Forskningssenteret for Habilitering og Rehabiliteringstjenester (CHARM), finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har publisert en rekke internasjonale peer reviewed artikler, og står bak en lang rekke innflytelsesrike fagbøker på norsk. Kirkevold er leder for forskerskolen Muni-Health-Care.

 

Astrid Klopstad Wahl - Universitetet i Oslo Portrett

Astrid K. Wahl er professor ved avdeling for helsefag ved institutt for helse og samfunn, UiO. Wahl er utdannet sykepleier og har sin doktorgrad (dr.polit.) fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Hennes faglige interesseområde er helsekompetanse, helsekommunikasjon og livskvalitet spesielt relatert til pasientgrupper med kroniske sykdommer (eksempelvis KOLS, psoriasis og nyretransplanterte). Hun er svært opptatt av en interdisiplinær teoretisk og metodisk tilnærming til helseforskning, og har undervist ved masterprogrammet interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefag) siden 2006. For tiden arbeider Wahl hovedsakelig med prosjekter som undersøker ulike sider ved helsekommunikasjon og health literacy i ulike pasientpopulasjoner, samt utvikler og tester intervensjoner knyttet til dette feltet. I tillegg er hun opptatt av pasientrapporterte data (PROM) - spesielt knyttet til pasientregistre. Astrid K. Wahl er nestleder for forskerskolen Muni-Health-Care.

 

Bodil Hansen Blix - UiT Norges arktiske universitet 

Bodil H. Blix er professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er fagansvarlig for masterprogrammet i aldring og geriatrisk helsearbeid og leder for Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord. Blix er utdannet sykepleier og har sin doktorgrad fra UiT Norges arktiske universitet. Forskningen hennes hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og hun har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Blix er interessert i eldre menneskers liv og helse, og hun har en særskilt interesse for eldre samer. Hennes metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

 

Ragnhild Hellesø - Universitetet i Oslo

Ragnhild Hellesø er professor ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU. Hun er sykepleier med mange års erfaring fra helsetjenesten. Hellesø har en dr.polit fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes handler om samhandling i helsetjenesten. Hun er særlig opptatt av samhandlingen om pasienter som trenger helsetjenester fra ulike helsepersonellgrupper både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hellesø har undersøkt samhandling, koordinering og informasjonspraksiser med ulike teoretiske perspektiver og metodologiske tilnærminger. Hun har ledet flere NFR-prosjekter og har akkurat startet opp et stort tverrfaglig prosjekt om tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. Hun har publisert nasjonalt, internasjonalt og redigert en antologi og skrevet lærebøker og bokkapitler. Hennes forskning har fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse og priser. Hun er utnevnt til Skou professor ved Aarhus universitet i Danmark.

 

Publisert 5. mars 2018 15:23 - Sist endret 11. mai 2021 14:13