Forskerprofiler

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:44

Fibromyalgi er en diagnose med sammensatt symptombilde og ukjent årsak. Personer med fibromyalgi skal behandles i kommunehelsetjenesten, men få kommuner har etablert rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:44

Due to demographic changes the number of people living with dementia is increasing. The course of dementia is progressive, and especially people with severe dementia require support to maintain an everyday life. However, more knowledge is needed on how to care for the growing number of people living with severe dementia in nursing homes.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:44

Innvandrere, og norskfødte med innvandrerfamilier, utgjør til sammen 17,3 prosent av Norges befolkning ved inngangen til 2018. Innvandrere i Norge har bakgrunn fra 221 forskjellige land og selvstyrte regioner. Økende etnisk mangfold i befolkningen stiller nye krav til tjenesteapparatet. Imidlertid får ikke alle innvandrere i Norge den helsehjelpen de trenger.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:43

Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende hjemmetjenester som er innført i et stort antall norske kommuner de siste årene. Målet med hverdagsrehabilitering er å støtte deltageren til å gjenvinne funksjon i selvvalgte aktiviteter og har primært vært et tilbud til eldre personer som mottar hjemmetjenester.  

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:43

Fatigue er det vanligste symptomet tre måneder etter hjerneslag, og denne tilstanden er assosiert med nedsatt deltagelse i rehabilitering, problemer med å utføre aktiviteter i dagliglivet og redusert livskvalitet.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:43

Behovsmedisinering stiller store krav til helsepersonells kunnskap om legemidler i bruk, i tillegg til at det i stor grad må utøves faglig skjønn. Legemidler som brukes ved behov gis som respons på symptomer som oppstår hos en person, uten at det er et behov for fast legemiddelinntak. I helse- og omsorgsinstitusjoner gis disse legemidlene basert på observasjoner gjort av helsepersonell. Denne studien undersøker praksisen rundt behovsmedisinering og beslutningsprosessene som ligger bak.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:42

There is an increasing ethnic and cultural diversity among the staff in Norwegian nursing homes. However, the content of management of multicultural staff in leadership education is hardly found. There is therefore lack of knowledge in the way leaders handle such complex intersections based on multicultural staff in their daily practices.

Publisert 9. mai 2018 11:42

Det er finnes lite forskning i dag på hvordan pasient og pårørende håndterer og opplever kreftomsorgen generelt, og de senere års endringer spesielt. Når en pasient blir diagnostisert med kreft er det ikke bare den som bærer diagnosen som rammes, men også familien rundt pasienten får livet endret.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:41

Antallet eldre som dør av KOLS er økende. Endring i helsetilstanden hos eldre pasienter med KOLS kan føre til alvorlig redusert helsetilstand. Det er derfor være viktig med god pasientvurdering og dokumentasjonspraksis for å kunne fange opp tidlig endring i helsetilstand hos den eldre pasienten med KOLS.

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:41

Kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer hva gjelder pasientbehandling, kompetanse, brukermedvirkning, samhandling og prioritering. I dette kan det oppstå etiske problemer som ofte omhandler tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er de rette valgene å ta. Helsepersonell har behov for kompetanse i form av fagkunnskap, helsejuss og etikk, samt arenaer for å drøfte etiske utfordringer.

Publisert 9. mai 2018 11:40

Hva er nødvendig sykepleiekompetanse i dagens hjemmesykepleie? Hva legger hjemmesykepleierne vekt på i deres arbeidshverdag i hjemmesykepleien og hva blir vektlagt i politiske føringer?  

Portrett
Publisert 9. mai 2018 11:39

Studien undersøker hvorvidt samiske pasienter opplever seg ivaretatt og trygge i møte med det norske helsevesenet, sett fra et sykepleierperspektiv.

portrett
Publisert 5. apr. 2018 09:13

Denne studien vil vise en dypere forståelse av eldre menneskers opplevelse av å være aktive etter hoftebrudd. Resultatene vil bli brukt i praksis til å støtte eldre mennesker med hoftebrudd til å være aktive på en måte som er god og meningsfylt for denne gruppen. 

portrett
Publisert 5. apr. 2018 09:08

Det å klare seg hjemme lengst mulig er et uttalt mål både i stortingsmeldinger og av brukere selv. For å oppnå dette trenger vi effektive intervensjoner som kan forebygge fysisk forfall og behov for hjelp

Portrett
Publisert 8. mars 2018 15:54

Eldre, hjemmeboende personer med demenssykdom er ofte avhengige av hjelp og støtte for å klare seg i dagliglivet, og pårørende utfører en betydelig andel av det totale omsorgsarbeidet. 

Portrett
Publisert 8. mars 2018 11:51

På bakgrunn av demografiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten med stadig flere eldre med komplekse og sammensatte helseutfordringer, har flere norske kommuner satt i gang med arbeidsformen hverdagsrehabilitering.

Publisert 7. mars 2018 15:35

Eldre med sammensatte helseproblem rammes ofte av sykdom, komplikasjoner ved sykdom og funksjonssvikt. Mange av disse trenger helsehjelp fra helsepersonell som arbeider på ulike nivå i helsetjenesten. Helhetlig pasientforløp som sikrer sammenhengende og god kvalitet, er et sentralt tema i samhandlingsreformen. Det viser seg imidlertid, at pasientforløp blir forstått og brukt på ulike måter både i forskning, i klinisk praksis og i retningslinjer.  

Portrett
Publisert 7. mars 2018 15:02

People with hip and/or knee osteoarthritis are a large and growing patient group. Current political documents state that OA patients mainly should receive treatment in primary care. However, recent Norwegian research indicates that the quality of care for this patient group is only sub-optimal.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:31

Masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie er det første av sitt slag i Norge. Imidlertid er det en utfordring at yrkesrollen og funksjonen til avanserte geriatriske sykepleiere ikke er etablert i helsetjenesten. Studien skal derfor beskrive yrkesrollen og funksjonen til avanserte geriatriske sykepleiere og erfaringer med innføring av den nye rollen.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:31

There is a risk of fragmenting the main purpose of nursing leadership - to lead nursing care and ministering to the patient and next of kin when the first line managers (FLM) are exposed to multiple demands. 

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:30

Overordnet mål for dette prosjektet er å få kunnskap som bidrar til å fange opp helseutfordringer hos middelaldrende menn med en risikabel helseadferd så tidlig som mulig.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:30

I Norge har flere sykehjem innført en standardisert tiltaksplan som skal sikre at alle døende pasienter, uavhengig av diagnose, får et forsvarlig helsetjenestetilbud i livets siste fase. Planen heter «Livets siste dagar» og er en videreutvikling av den internasjonale tiltaksplanen «Liverpool Care Pathway» som er i bruk i over 20 land verden over.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:29

The research project aims to deepen knowledge and understanding of how healthcare middle managers (HMM) develop capacity and capability to manage their leader role in a healthcare system characterized by high complexity.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:28

Det finnes lite forskning på organisering av omsorgsteknologi og responssenter i de kommunale hjemmetjenestene. Myndighetenes anbefalinger går i retning av sentraliserte løsninger, men erfaringer fra kommunene tilsier at lokal kunnskap er sentralt for kvalitet og ressursbruk knyttet til bruk av teknologi i hjemmet.

portrett
Publisert 26. jan. 2018 13:28

Projektet skal undersøge hjemmesygeplejerskens medicineringspraksis i patientens hjem. Baggrunden var, at hjemmesygeplejerskerne oplevede problemer i varetagelse af patientens medicin efter udskrivelse fra sygehus.