Forskerprofiler

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Helse- og omsorgstjenester til eldre preges av økende behov og knappe ressurser. Reorganisering av kommunale helse- og omsorgstjenester og økt fokus på effektiv bruk av begrensede ressurser, påvirker prioriteringer i kommunehelsetjenesten.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

I en mellomstor norsk kommune skal det opprettes et nytt bofellesskap for personer med utviklingshemming. Hovedfokus skal være stemmene til dem som skal flytte inn.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Det er forsket lite på hva som skjer noe hjemmeboende personer med demens gjør motstand  behandling, pleie eller omsorg. Hjemmeboende personer med demens er ofte avhengige av formell og uformell assistanse til helse og omsorg for å kunne bli boende hjemme. Utvikling av demens og økt hjelpebehov har sammenheng med motstand mot helsehjelp hos personer med demens. Dette kan føre til uregulert bruk av tvang og/eller utvikling av udekte behov hos denne populasjonen.    

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Barselomsorgen i Norge er i endring og mor og barn har stadig kortere liggetid på sykehuset etter fødselen. Gjennomsnittlig liggetid er i dag i underkant av 3 døgn og innen få år planlegges hjemreise for friske kvinner og barn fra 4-24 timer etter fødsel. Målsettingen for barselomsorgen er blant annet å gi foreldrene støtte, bidra til en god start på tilknytningen til barnet og mestring av foreldrerollen.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Legemidler utgjør ett av de viktigste innsatsområdene i helsetjenesten, både med forebyggende og behandlende formål, og er et viktig kompetanseområde i utdanningen av sykepleiere.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Personer med demens kan ofte ha komplekse behov for hjelp, som gjør det utfordrende å gi tilpassede tjenester og personsentrert omsorg. Bedre tilpassede tjenester til personer med demens som mottar hjemmesykepleie kan ha positive effekter både for familie, helsetjenesten og for samfunnet generelt.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Fra en bekymringsmelding kommer inn til barneverntjenesten og et barn får tiltak, går saken gjennom  flere ledd av beslutninger. Det har tidligere blitt avdekt at organisasjonsmessige og eksterne forhold  påvirker barneverntjenestens beslutninger. Barnverntjenesten har fått kritikk for å ha manglende fokus  på barnet.  Har informasjon om barnet og annen informasjon i saken påvirkning på avgjørelsene som blir  tatt? 

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Å klare å bo hjemme så lenge som mulig, er både en offentlig målsetting, og noe de fleste av oss ønsker. Selv om halvparten av alle norske 80 åringer klarer seg uten hjelp, øker andelen av oss som har behov for helse- og omsorgstjenester etter fylte 90.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling er en vesentlig del av profesjonelle helseaktørers relasjonskompetanse. Å støtte ansatte i utvikling av relasjonskompetanse, er et av flere virkemidler for å kunne etterkomme offentlige føringers oppfordring til personsentrert omsorg helsetjenester til eldre og forebygge uønsket bruk av tvang, medikasjon og tingliggjøring av de eldste eldre i samfunnet vårt.

Publisert 23. sep. 2019 00:00

Tvunget psykisk helsevern kan foregå med innleggelse i institusjon, eller når pasienten bor hjemme. Mål om å redusere bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene har vært en del av nasjonale strategier og politiske styringssignaler siden midten av 2000-tallet. Med virkning fra 1.september 2017 ble psykisk helsevernloven revidert med hensikt om å øke pasienters selvbestemmelsesrett og rettsikkerhet.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Hensikta med denne studien er å undersøke pårørande og helsepersepersonell sine erfaringar med brukarmedverknad og omsorg i det palliative forløpet

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Regjeringen bygger «pasientens helsetjeneste». Kommunene oppfordres til å involvere brukere, pasienter og pårørende i dette arbeidet. Men hvordan få til et slikt samarbeid? Ansatte i kommunene sier de er usikre på det.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Helsevesenet internasjonalt står overfor utfordringar med å yte omsorg til ei aldrande befolkning, der målet er at flest muleg skal bu heime lengst muleg. Eldre menneske er ei svært heterogen gruppe med varierande helse- og funksjonsnivå. Eldre med store og samansette behov er assosiert med auka risiko for sjukdom, skrøpelegheit og auka bruk av ressursar i helsevesenet.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Hva styrer sykepleieres prioriteringer og handlinger i hjemmebaserte tjenester?

Etter at helsereformer har gitt ny retning for helsetjenestene, beskrives et større press på mange nivå i kommunehelsetjenesten. Kommunene har blant annet tatt over ansvaret for flere pasienter med kroniske sykdommer som krever tverrprofesjonell tilnærming,  og antallet mottakere av helsetjenester i hjemmet har økt betraktelig.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

The overall purpose of this study is to develop a deeper understanding of the phenomenon of ‘caring responsibility’ as experienced by older, ill persons aged 80+ and their adult children in the context of being cared for at home.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Doktorgradsprosjektet omhandler helhetlige pasientforløp for eldre personer som har to eller flere kroniske sykdommer samtidig. De fleste pasienter over 80 år har multisykdom og kan ha store og sammensatte behov for tjenester.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Facing end-of-life, the majority of older people desire to live in the familiarity of their own home and to die there. Home speaks to the caring part of a person - caring about someone and being cared for. The Norwegian health- and care authorities aim to secure all citizens the right to die in a dignified manner. However, what is the basis for a dignified death? And how can we increase dignity-preserving care?

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, fotografi, øyenbryn.
Publisert 21. sep. 2018 00:00

Narkotikarelatert død (NRdød) og de etterlattes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem. I 2018 døde 286 personer av NRdød (Folkehelseinstituttet, 2019). NRdød omfatter overdosedødsfall og dødsfall blant narkotikabrukere og deres omgivelser som skyldes vold, ulykker, infeksjonssykdommer og andre helseplager som på ulike vis kan knyttes opp til narkotikabruken. Hvilke konsekvenser og belastninger NRdød har for etterlatte vet vi lite om, og det samme gjelder hvilken støtte og hjelp etterlatte mottar i forhold til opplevde behov.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

As health care expenditures are projected to increase due to longevity and demographic change, in combination with the rising amounts of reported loneliness among older people, housing models focusing on supporting the sociability and psychosocial wellbeing of older people have increased during the past years. One of these preventative housing models that has emerged in Sweden is sheltered housing, which has a focus on providing a safe environment and increased opportunities to social participation.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

The general term Neuromuscular Disease (NMD) refers to several types of hereditary and progressive neuromuscular diseases with different muscle groups involved. People living with NMD form a group with diverse symptoms, level of physical function, disease debut and progression of disease. However, in spite of the diversity in this group a common factor is that, they all age and knowledge of ageing with NMD is sparse.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Studien er et samarbeid mellom en liten kommune på Vestlandet, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen for å bistå kommunen og involvere personer med demens (PMD) og deres pårørende.

Publisert 21. sep. 2018 00:00

Sykehjem er en stadig mer kompleks del av helsetjenestekjeden. Pasientene har et sammensatt utfordringsbilde og det forventes at sykehjem påtar seg stadig nye oppgaver, i tråd med samhandlingsreformen. Samtidig er det et stort press for å drive et kontinuerlig kvalitetsarbeid, og i tråd med den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen.

Publisert 21. sep. 2017 00:00

Hva er nødvendig sykepleiekompetanse i dagens hjemmesykepleie? Hva legger hjemmesykepleierne vekt på i deres arbeidshverdag i hjemmesykepleien og hva blir vektlagt i politiske føringer?  

Portrett
Publisert 21. sep. 2017 00:00

Due to demographic changes the number of people living with dementia is increasing. The course of dementia is progressive, and especially people with severe dementia require support to maintain an everyday life. However, more knowledge is needed on how to care for the growing number of people living with severe dementia in nursing homes.

Portrett
Publisert 21. sep. 2017 00:00

Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende hjemmetjenester som er innført i et stort antall norske kommuner de siste årene. Målet med hverdagsrehabilitering er å støtte deltageren til å gjenvinne funksjon i selvvalgte aktiviteter og har primært vært et tilbud til eldre personer som mottar hjemmetjenester.