Jill-Marit Moholt

Eldre, hjemmeboende personer med demenssykdom er ofte avhengige av hjelp og støtte for å klare seg i dagliglivet, og pårørende utfører en betydelig andel av det totale omsorgsarbeidet. 

Portrett

Foto: Privat

Bakgrunn

Det er kjent at over tid kan pårørenderollen oppleves som belastende, og tidlig støtte og avlastning fra helsetjenestene kan forebygge dette. Til tross for at det finnes flere tjenester som er rettet både mot personer med demenssykdom og deres pårørende, er mange av tjenestene forholdsvis lite brukt.

Om prosjektet

Studien er en del av prosjektet «Public dementia care in terms of equal services – family, local and multiethnic perspectives”. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord. ​Jeg arbeider i et delprosjekt som innbefatter en spørreskjemaundersøkelse til 430 pårørende til eldre, hjemmeboende personer med hukommelsessvikt/demenssykdom i totalt 32 kommuner i Nord Norge.

Prosjektets mål

Det overordnede målet for prosjektet er å gi kunnskap om bruk og ikke-bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester blant eldre hjemmeboende personer med demenssykdom og deres pårørende, i områder med samisk og norsk befolkning. Et sentralt aspekt er å undersøke om det er forskjeller mellom kommuner, etniske og sosiale grupper. Det er nødvendig med kunnskap om hvordan tjenestene samspiller med behovene til de enkelte familiene for å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk.

Prosjektets tittel

Pårørendeundersøkelsen - en spørreskjemaundersøkelse til personer som gir hjelp og støtte til hjemmeboende over 65 år med hukommelsessvikt/demenssykdom.

 

Publisert 8. mars 2018 15:54 - Sist endret 3. des. 2019 11:41