Marianne Eliassen

På bakgrunn av demografiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten med stadig flere eldre med komplekse og sammensatte helseutfordringer, har flere norske kommuner satt i gang med arbeidsformen hverdagsrehabilitering.

Portrett

Foto: Privat

Bakgrunn for prosjektet

Innholdet i hverdags- rehabiliteringpraksis er ikke tilstrekkelig dokumentert tidligere. I denne studien undersøker vi fysioterapipraksis i arbeidsformen, samt tjenestetilbudet som tilbys brukere. Det gjennomføres feltarbeid i syv norske kommuner, og det samles inn data basert på både observasjon og intervju av fysioterapeuter og hjemmetrenere.

Om prosjektet

Prosjektet "Hverdagsrehabilitering - Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling" er finansiert av Fysiofondet - Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, og gjennomføres ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet pågår fra 2016 til og med 2019.

Prosjektets mål

Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap om:

  • Fysioterapipraksis i ulike hverdagsrehabiliteringsteam
  • Fysioterapiveiledning til helsepersonell som ikke er profesjonsutdannet
  • Hvilket tjenestetilbud som tilbys på bakgrunn av fysioterapiveiledning

Funnene skal bidra til å skape et godt grunnlag for etablering og utvikling av fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering i norske kommuner. 

Prosjektets tittel

Hverdagsrehabilitering - Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling

Publisert 8. mars 2018 11:51 - Sist endret 15. okt. 2019 09:54