Heidi Marie Karlsen

Kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer hva gjelder pasientbehandling, kompetanse, brukermedvirkning, samhandling og prioritering. I dette kan det oppstå etiske problemer som ofte omhandler tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er de rette valgene å ta. Helsepersonell har behov for kompetanse i form av fagkunnskap, helsejuss og etikk, samt arenaer for å drøfte etiske utfordringer.

Portrett

Foto: Privat

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at systematisk etikkarbeid oppleves nyttig for å komme frem til gode løsninger, bedre beslutningsprosesser, bredere enighet og bedre samarbeidsklima. Helseforetakene er pålagt å ha etablert kliniske etikkomiteer som skal bistå med å drøfte konkrete problemer fra praksis som pasienter, pårørende eller helsepersonell opplever er vanskelig. Formålet er å fremme refleksjon over etiske spørsmål, gi råd der det er mulig og bidra til kompetanseutvikling i etikk. De kommunale helse- og omsorgstjenestene, derimot, har ingen slike nasjonale pålegg, kun en oppfordring til at kommunene bør sørge for systematisk kompetanseutvikling i etikk, og legge til rette for etisk refleksjon. Hvordan dette arbeidet konkret skal gjennomføres står det mindre om. Komplekse og vanskelige etiske problemstillinger oppstår også i kommunal tjeneste, problemstillinger som med fordel kunne vært løftet til en tverrfaglig kommunal etikkomite for bistand til å fremme refleksjon over krevende verdiavveininger.  

Om prosjektet

Studien vil gå over fire år, og har elementer av aksjonsforskning i den forstand at vi iverksetter en intervensjon som vi forsøker å optimalisere vilkårene for – for deretter å evaluere satsingens betydning underveis og til slutt. Fire ulike kommuner inngår i forskningsprosjektet, og vi ønsker å undersøke om etablering av etikkomiteer er en god struktur for kommunalt etikkarbeid, og hvilke rammevilkår som fremmer etikk-kompetanse, brukermedvirkning og økt tjenestekvalitet. Hensikten er å bidra til kvalitet- og kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester, og skape arenaer for drøfting av og refleksjon om vanskelige verdispørsmål.

Prosjektets mål

Det overordnede målet for dette forskningsprosjektet er å implementere, beskrive og evaluere om etikkomiteer er et godt tiltak og en god struktur for systematisk etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Prosjektets tittel

Etikk på tvers – etablering av etikkomiteer i kommunale tjenester

Publisert 21. sep. 2017 00:00 - Sist endret 15. jan. 2021 09:59