Om forskerskolen Muni-Health-Care

Forskerskolen har som mål å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge, og skape et robust nettverk av forskere med primærinteresse å forske på problemstillinger av relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forskerskolen finansieres av NFR.

Hva tilbyr vi?

Forskerskolen er et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi legger vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom årlige samlinger, nettbaserte møter, egne veiledersamlinger og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter. Forskerskolen er bygget opp slik at man deltar som en del av et kull hele opptaksperioden som er på tre år (evt. inntil disputas). Det obligatoriske programmet går over to år, mens man har mulighet til å delta på elektive kurs og søke støtte til utenlandsopphold også det tredje året.

Forskerskolens kurs søkes godkjent som en del av den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet ved egen ph.d.-institusjon.

Les mer om søknad og opptak til forskerskolen her.

Praktisk gjennomføring

Studenter som tas opp i forskerskolen forventes å delta på de obligatoriske fellesaktivitetene i hele opptaksperioden. Det innebærer deltakelse på den årlige høstsamlingen og på en webseminar-rekke på åtte seminar som går over to år. I tillegg tilbyr vi en rekke elektive substans- og metodekurs innrettet mot forskning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Webseminar

En viktig del av programmet på forskerskolen er webseminarene. Hensikten med webseminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Seminarene skal også gi erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Et  årskull med studenter følger hverandre gjennom nettseminarene der ulike temaer knyttet til forskningsarbeidene tas opp. Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene. Studentene fungerer også som opponenter for hverandre. Hvert seminar ledes av to seniorveiledere. Webseminar-rekken på 8 seminar er godkjent til 2 ECTS. 

Følgende temaer knyttet til forskningsarbeidene tematiseres på seminarene:

 • Kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Brukermedvirkning
 • Metode og analyseutfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Bruk av teori i forskning særlig knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjoner i ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Felles og forskjellige vitenskapelige krav avhengig av vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjon (Validitetsspørsmål)
 • Akademisk formidling: Skrivetradisjoner og formkrav innen ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Kappeskriving: Skape en helhet i avhandlingen - hvordan sikre konsistens og sette eget prosjekt i en større vitenskapelig sammenheng

Les mer om webseminarene her.

Høstsamlingene

På forskerskolens årlige MUNI-HEALTH-CARE-seminar/ høstsamling (som regel i uke 37/ 38), er alle tre kullene på forskerskolen samlet, men de deltar på hvert sitt poeng-givende kurs.

 • År 1: Introduksjonskurs: "De norske kommunale helse- og omsorgstjenestene som forskningssetting" (3 ECTS). 
 • År 2: "Akademisk skriving. Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger" (1 ECTS).
 • År 3: Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner i og for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor" (3 ECTS) 

Studiepoeng

For de obligatoriske aktivitetene ved forskerskolen gis det til sammen 9 ECTS. Forskerskolen utsteder kursbevis, og studentene må selv søke om godkjenning av studiepoengene ved sin egen institusjon.

Elektive ph.d.-kurs

Forskerskolen vil også tilby en rekke elektive ph.d.-kurs av 1 til 3 dagers varighet. Dette vil dreie seg både om substans- og metodekurs som vil tilbys regelmessig. Forskerskolens studenter har prioritet ved opptak til disse kursene, men kursene er ikke en del av de obligatoriske aktivitetene til Forskerskolen, og vil være åpne også for veiledere, andre ph.d.-kandidater, postdoc, og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program - dersom ledig kapasitet.

Kursene vil omhandle sentrale metoder og metodologiske utfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt kunnskapsstatus og kunnskapsbehov når det gjelder sentrale faglige utfordringer i tjenestene. 

Eksempler på kurs som tilbys ved Forskerskolen:

 • Metasynthesis-research Course in Advanced Qualitative Methods
 • Community-based Participatory Action Research (PAR)
 • Complex Interventions in the Municipal Health and Care Services
 • Pasientforløp og samhandling på tvers av helsetjenestenivåer og profesjoner
 • Health Care Service Research on and with Multiethnic Populations
 • Habiliterings- og rehabiliteringsforskning

Flere kurs er under utvikling og vil bli publisert på Forskerskolens nettsider når de er ferdige.

Målsetning

 1. Utdanne en kritisk masse av forskere som har sin hovedinteresse og ekspertise i å utvikle kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene
 2. Øke den nasjonale og internasjonale mobiliteten blant ph.d.-studentene
 3. Bidra til sterkere veilederkompetanse blant veilederne
 4. Bidra til å bygge en forskningskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom tett samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten, universitetene, og høgskolene
 5. Bidra til å øke antallet langvarige forskningsprogrammer som har til hensikt å utvikle kunnskap og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 6. Bidra til å utvikle god vitenskapelig evidens for å bedre forebyggende og helsefremmende helsetjenester, rehabiliterings- og habiliteringstjenester, og eldreomsorg i kommunene
 7. Bygge et nettverk av forskere som kan bidra til samarbeid om forskning og utvikling på tvers av kommuner i hele Norge.

Organisering

Forskerskolen Muni-Health-Care er organisert i et konsortium og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet storbyuniversitetet (tidligere (HiOA), NTNU i Gjøvik og Nord universitet. Forskerskolen ble opprettet i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd t.o.m. 2023.

Ledelse

Forskerskolens ledelse er organisert i en arbeidsgruppe som representerer geografisk og profesjonell spredning. Denne gruppen har det overordnede faglige ansvaret og skal drive samarbeidet og fellesaktivitetene ved skolen.

Styret

 • Universitetet i Oslo: Førsteamanuensis Kåre Moen
 • Forskerskolens leder Professor Marit Kirkevold (UiO)
 • OsloMet: Professor Ellen Karine Grov
 • Universitetet i Bergen: Førsteamanuensis Frøydis Kristine Bruvik
 • UiT Norges arktiske universitet: Instituttleder Nina Emaus (styreleder)
 • Høgskulen på Vestlandet: Prodekan Alice Kvåle
 • Nord universitetet: Dekan Trine Karlsen
 • Spesialisthelsetjenesten: Professor Cecilie Rø (OUS)
 • Internasjonalt medlem: Professor emerita Ingalill Rahm Hallberg, Lund Universitet
 • Ph.d.-kandidater: Anne-Linn Midttun (VID) og Katrine Staats (UiB)
 • Brukerrepresentant: Adm. sjef Andreas Habberstad (FFO)

Kontakt

 • Leder Marit Kirkevold
 • Administrativ koordinator Mari E.Nesteby (Linda Aasvangen)
 • Postadresse:
  Forskerskolen Muni-Health-Care
  Institutt for helse og samfunn
  Universitetet i Oslo
  Postboks 1130 Blindern
  0318 OSLO

Se også

Publisert 25. apr. 2016 12:01 - Sist endret 17. jan. 2020 14:28