Om forskerskolen Muni-Health-Care

Forskerskolen har som mål å bidra til å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge, og skape et robust nettverk av forskere med primærinteresse å forske på problemstillinger av relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forskerskolen finansieres av NFR.

Hva tilbyr vi?

Forskerskolen er et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi legger vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom årlige samlinger, nettbaserte møter, egne veiledersamlinger og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Forskerskolen er bygget opp slik at man deltar som en del av et kull hele opptaksperioden som er på tre år (evt. inntil disputas). Det obligatoriske programmet går over to år, mens man har mulighet til å delta på elektive kurs og søke støtte til utenlandsopphold også det tredje året.

Forskerskolens kurs søkes godkjent som en del av den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet ved egen ph.d.-institusjon.

Les mer om søknad og opptak til forskerskolen.

Praktisk gjennomføring

Studenter som tas opp i forskerskolen forventes delta på de obligatoriske fellesaktivitetene i hele opptaksperioden. Dette innebærer deltakelse på den årlige høstsamlingen (tilsammen tre samlinger) og på en webseminar-rekke på åtte seminar som går over to år. I tillegg tilbyr vi en rekke elektive substans- og metodekurs innrettet mot forskning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Disse kursene er åpne for stipendiater også utenfor forskerskolen. 

Se nærmere en samlet oversikt over de obligatoriske aktivitetene i Forskerskolen

Høstsamlingen

På forskerskolens årlige samling (som regel i midten av september), er alle tre kullene på forskerskolen samlet, og deltar på hvert sitt poeng-givende kurs.

 • År 1: Introduksjonskurs: "De norske kommunale helse- og omsorgstjenestene som forskningssetting" (3 ECTS). 
 • År 2: "Akademisk skriving. Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger" (1 ECTS).
 • År 3: Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner i og for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor" (3 ECTS) 

Webseminar

En viktig del av det obligatoriske programmet på forskerskolen er webseminarene. Hensikten med webseminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Seminarene skal også gi erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Et  årskull med studenter følger hverandre gjennom de åtte nettseminarene der ulike temaer knyttet til forskningsarbeidene tas opp. Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene. Studentene fungerer også som opponenter for hverandre. Hvert seminar ledes av to seniorveiledere. Webseminar-rekken på 8 seminar går over to år og er godkjent til 2 ECTS. 

Følgende temaer knyttet til stipendiatenes forskningsarbeider tematiseres på web-seminarene:

 • Kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Brukermedvirkning
 • Metode og analyseutfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Bruk av teori i forskning særlig knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjoner i ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Felles og forskjellige vitenskapelige krav avhengig av vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjon (Validitetsspørsmål)
 • Akademisk formidling: Skrivetradisjoner og formkrav innen ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Kappeskriving: Skape en helhet i avhandlingen - hvordan sikre konsistens og sette eget prosjekt i en større vitenskapelig sammenheng

Les mer om webseminarene.

  Studiepoeng

  For de obligatoriske aktivitetene ved forskerskolen gis det til sammen 9 ECTS. Forskerskolen utsteder kursbevis, og studentene søker selv om godkjenning av studiepoengene ved sin egen ph.d.-institusjon.

  Elektive ph.d.-kurs

  Forskerskolen tilbyr også en rekke elektive ph.d.-kurs av 2-4 dagers varighet. Dette vil dreie seg om både substans- og metodekurs. Enkelte kurs tilbys årlig eller annenhvert år, mens andre igjen vil settes opp etter behov blant stipendiatene. Forskerskolens studenter har prioritet ved opptak til disse kursene, men kursene er ikke en del av de obligatoriske aktivitetene til Forskerskolen og vil derfor også være åpne for veiledere, andre ph.d.-kandidater, postdoc og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program - dersom ledig kapasitet.

  Kursene vil omhandle sentrale metoder og metodologiske utfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt kunnskapsstatus og kunnskapsbehov når det gjelder sentrale faglige utfordringer i tjenestene. 

  Elektive kurs som tilbys ved Forskerskolen (følg med på nettsiden under "kurs og seminarer" for planlagte kurs det neste semesteret):

  • Metasynthesis-research Course in Advanced Qualitative Methods (3 ECTS)
  • Community-based Participatory Action Research (PAR) (3/5 ECTS)
  • Complex Interventions in the Municipal Health and Care Services (4 ECTS)
  • Pasientforløp og samhandling på tvers av helsetjenestenivåer og profesjoner             (3 ECTS)
  • Health Care Service Research on and with Multiethnic Populations (2 ECTS)
  • Habiliterings- og rehabiliteringsforskning (2 ECTS)
  • Interventions and Measurements for Health Litteracy and Self-management in Primary Care (3 ECTS)
  • Digital Transformation in Municipal Health and Care Services/ E-helse og teknologiforståelse (under utvikling)

  Planlagte kurs for neste semester vil bli publisert på Forskerskolens nettsider.

  Målsetning

  1. Utdanne en kritisk masse av forskere som har sin hovedinteresse og ekspertise i å utvikle kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  2. Øke den nasjonale og internasjonale mobiliteten blant ph.d.-studentene
  3. Bidra til sterkere veilederkompetanse blant veilederne
  4. Bidra til å bygge en forskningskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom tett samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten, universitetene, og høgskolene
  5. Bidra til å øke antallet langvarige forskningsprogrammer som har til hensikt å utvikle kunnskap og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  6. Bidra til å utvikle god vitenskapelig evidens for å bedre forebyggende og helsefremmende helsetjenester, rehabiliterings- og habiliteringstjenester, og eldreomsorg i kommunene
  7. Bygge et nettverk av forskere som kan bidra til samarbeid om forskning og utvikling på tvers av kommuner i hele Norge.

  Organisering

  Forskerskolen Muni-Health-Care er organisert i et konsortium og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet storbyuniversitetet (tidligere (HiOA), NTNU i Gjøvik og Nord universitet. Forskerskolen ble opprettet i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd t.o.m. 2023.

  Ledelse

  Forskerskolens ledelse er organisert i en arbeidsgruppe som representerer geografisk og profesjonell spredning. Denne gruppen har det overordnede faglige ansvaret og skal drive samarbeidet og fellesaktivitetene ved skolen.

  Styret

  • Universitetet i Oslo: Førsteamanuensis Kåre Moen
  • Forskerskolens leder Professor Marit Kirkevold (UiO)
  • OsloMet: Professor Ellen Karine Grov
  • Universitetet i Bergen: Førsteamanuensis Frøydis Kristine Bruvik
  • UiT Norges arktiske universitet: Instituttleder Nina Emaus (styreleder)
  • Høgskulen på Vestlandet: Professor Tobba Therkildsen Sudmann
  • Nord universitetet: Dekan Trine Karlsen
  • Spesialisthelsetjenesten: Professor Cecilie Rø (OUS)
  • Internasjonalt medlem: Professor emerita Ingalill Rahm Hallberg, Lund Universitet
  • Ph.d.-kandidater: Anne-Linn Midttun (VID) og Katrine Staats (UiB)
  • Brukerrepresentant: Prosjektleder Andreas Habberstad (FFO)

  Kontakt

  • Leder Marit Kirkevold
  • Administrativ koordinator Linda Aasvangen
  • Postadresse:
   Forskerskolen Muni-Health-Care
   Institutt for helse og samfunn
   Universitetet i Oslo
   Postboks 1130 Blindern
   0318 OSLO
  • Besøksadresse: Forskningsveien 2b, 0373 Oslo

  Se også

  Publisert 25. apr. 2016 12:01 - Sist endret 16. mars 2021 13:56