Om forskerskolen Muni-Health-Care

Forskerskolen har som mål å bidra til å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge, og skape et robust nettverk av forskere med primærinteresse å forske på problemstillinger av relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forskerskolen finansieres av NFR i perioden 2016-2023.

Hva tilbyr vi?

Forskerskolen er et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi tilbyr poenggivende ph.d.-emner og legger stor vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom årlige samlinger hvor hele forskerskolen samles, nettbaserte møter, egne veiledersamlinger og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Forskerskolen er bygget opp slik at man deltar som en del av et kull hele opptaksperioden. For kullene tatt opp i perioden 2016-2021 går det obligatoriske programmet over to år. For kullet som tas opp i 2022 vil annen studieprogresjon gjelde. Se nærmere informasjon under "Gjennomføring av forsert studieløp fra 2022" nedenfor. 

Forskerskolens ph.d.-kurs søkes godkjent som en del av den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet ved kandidatenes egne ph.d.-institusjoner.

Les mer om søknad og opptak til forskerskolen.

Praktisk gjennomføring (Kull 2016 - Kull 2021)

Stipendiater som tas opp i forskerskolen deltar på de obligatoriske fellesaktivitetene i hele opptaksperioden. Dette innebærer deltakelse på den årlige høstsamlingen (tilsammen tre samlinger) og på en webinar-rekke på åtte seminar som går over to år. Kursene på høstsamlingen og webinarene er forbeholdt kandidater som er tatt opp på forskerskolen. I tillegg til det faste programmet tilbyr vi enkelte elektive substans- og metodekurs innrettet mot forskning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Disse kursene er åpne for stipendiater også utenfor forskerskolen. 

Se nærmere en samlet oversikt over de obligatoriske aktivitetene i Forskerskolen (Gjelder for Kull 2016 - Kull 2021)

Gjennomføring av forsert studieløp fra 2022

For kandidater som tas opp ved forskerskolen våren 2022 vil det gjelde en endring i gjennomføringen av det obligatoriske programmet. For å sikre kandidatene et fullgodt program i forskerskolen innenfor rammen av NFR-finansieringen som løper ut 2023, vil programmet som normalt strekker seg over to år (4 semester), bli gjennomført på 1 ½ år (3 semester). Oversikt over forsert studieløp finner du her (Gjelder for Kull 2022). 

Høstsamlingen

På forskerskolens årlige samling (medio september), er alle tre kullene på forskerskolen samlet, og deltar på hvert sitt poeng-givende kurs.

 • År 1: Introduksjonskurs: "De norske kommunale helse- og omsorgstjenestene som forskningssetting" (3 ECTS). 
 • År 2: "Akademisk skriving. Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger" (1 ECTS).
 • År 3: Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner i og for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor" (3 ECTS) 

Webinar

En viktig del av det obligatoriske programmet på forskerskolen er webinarene. Hensikten med webinarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Seminarene skal også gi erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Et årskull med studenter følger hverandre gjennom de åtte nettseminarene der ulike temaer knyttet til forskningsarbeidene tas opp. Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene. Studentene fungerer også som opponenter for hverandre. Hvert seminar ledes av to seniorveiledere. Webinar-rekken på 8 seminar går over to år og er godkjent til 2 ECTS. 

Følgende temaer knyttet til stipendiatenes forskningsarbeider tematiseres på web-seminarene:

 • Kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Brukermedvirkning
 • Metode og analyseutfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Bruk av teori i forskning særlig knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjoner i ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Felles og forskjellige vitenskapelige krav avhengig av vitenskapelig forankring/ kunnskapsposisjon (Validitetsspørsmål)
 • Akademisk formidling: Skrivetradisjoner og formkrav innen ulike vitenskapelige tradisjoner
 • Kappeskriving: Skape en helhet i avhandlingen - hvordan sikre konsistens og sette eget prosjekt i en større vitenskapelig sammenheng

Les mer om webinarene.

  Studiepoeng

  De obligatoriske aktivitetene ved forskerskolen er forbeholdt kandidater som er tatt opp ved Muni-Health-Care. Det gis det til sammen 9 ECTS for de obligatoriske aktivitetene. Emnene er studiepoengnormert og godkjent ved Med.fak., UiO, men ligger ikke inne i FS. Forskerskolen utsteder derfor kursbevis, og kandidatene søker selv om godkjenning av studiepoengene ved sin egen ph.d.-institusjon. 

  Elektive ph.d.-kurs

  Forskerskolen tilbyr også en rekke elektive ph.d.-kurs av 2-4 dagers varighet. Dette dreier seg om både substans- og metodekurs. Enkelte kurs tilbys årlig eller annenhvert år, mens andre igjen vil settes opp etter behov blant stipendiatene og kapasitet ved partnerinstitusjonene. Forskerskolens studenter har prioritet ved opptak til disse kursene, men kursene er ikke en del av de obligatoriske aktivitetene ved Forskerskolen og vil derfor også være åpne for veiledere, andre ph.d.-kandidater, postdoc og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program - dersom ledig kapasitet.

  Kursene vil omhandle sentrale metoder og metodologiske utfordringer knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt kunnskapsstatus og kunnskapsbehov når det gjelder sentrale faglige utfordringer i tjenestene. 

  Elektive kurs som kan tilbys ved Forskerskolen. Følg med på nettsiden under "Arrangementer" for planlagte kurs. Studiepoengnormering og emneansvarlig partnerinstitusjon i parantes:

  • Metasynthesis-research Course in Advanced Qualitative Methods (Nord univ. - 3 ECTS)
  • Community-based Participatory Action Research (PAR) (UiO - 3/5 ECTS)
  • Complex Interventions in the Municipal Health and Care Services (UiO - 4 ECTS)
  • Pasientforløp og samhandling på tvers av helsetjenestenivåer og profesjoner           (UiO - 3 ECTS)
  • Health Care Service Research on and with Multiethnic Populations (UiT - 2 ECTS)
  • Habiliterings- og rehabiliteringsforskning (UiO - 2 ECTS)
  • Interventions and Measurements for Health Litteracy and Self-management in Primary Care (HVL - 3 ECTS)
  • Digitalisering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (NTNU - 5 ECTS)

  Planlagte kurs vil bli publisert på Forskerskolens nettsider under "Arrangementer".

  Målsetning

  1. Utdanne en kritisk masse av forskere som har sin hovedinteresse og ekspertise i å utvikle kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  2. Øke den nasjonale og internasjonale mobiliteten blant ph.d.-studentene
  3. Bidra til sterkere veilederkompetanse blant veilederne
  4. Bidra til å bygge en forskningskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom tett samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten, universitetene, og høgskolene
  5. Bidra til å øke antallet langvarige forskningsprogrammer som har til hensikt å utvikle kunnskap og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  6. Bidra til å utvikle god vitenskapelig evidens for å bedre forebyggende og helsefremmende helsetjenester, rehabiliterings- og habiliteringstjenester, og eldreomsorg i kommunene
  7. Bygge et nettverk av forskere som kan bidra til samarbeid om forskning og utvikling på tvers av kommuner i hele Norge.

  Organisering

  Forskerskolen Muni-Health-Care er organisert i et konsortium og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet storbyuniversitetet, NTNU i Gjøvik og Nord universitet. Forskerskolen ble opprettet i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd t.o.m. 2023.

  Ledelse

  Forskerskolens ledelse er organisert i en arbeidsgruppe som representerer geografisk og profesjonell spredning. Denne gruppen har det overordnede faglige ansvaret og skal drive samarbeidet og fellesaktivitetene ved skolen.

  Styret

  • Universitetet i Oslo: Førsteamanuensis Kåre Moen
  • Forskerskolens leder Professor Marit Kirkevold (UiO)
  • OsloMet: Professor Ellen Karine Grov
  • Universitetet i Bergen: Førsteamanuensis Frøydis Kristine Bruvik
  • UiT Norges arktiske universitet: Instituttleder Nina Emaus (styreleder)
  • Høgskulen på Vestlandet: Professor Tobba Therkildsen Sudmann
  • Nord universitetet: Dekan Gøril Ursin
  • Spesialisthelsetjenesten: Professor Cecilie Rø (OUS)
  • Internasjonalt medlem: Professor emerita Ingalill Rahm Hallberg, Lund Universitet
  • Ph.d.-kandidater: Anne-Martha Utne Øygarden (VID) og Line Myrdal Styczen)
  • Brukerrepresentant: Prosjektleder Andreas Habberstad (FFO)

  Kontakt

  • Leder Marit Kirkevold
  • Administrativ koordinator Linda Aasvangen
  • Postadresse:
   Forskerskolen Muni-Health-Care
   Institutt for helse og samfunn
   Universitetet i Oslo
   Postboks 1130 Blindern
   0318 OSLO
  • Besøksadresse: Forskningsveien 2b, 0373 Oslo

  Se også

  Publisert 25. apr. 2016 12:01 - Sist endret 28. feb. 2022 13:37