Utenlandsopphold

En av målsetningene til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE er å bidra til økt internasjonalisering og nettverksbygging på tvers av institusjoner. I løpet av en treårsperiode ved forskerskolen kan stipendiatene derfor søke om støtte til ett utenlandsopphold og ett kurs ved en utenlands institusjon. Veileder til MUNI-HEALTH-CARE-stipendiater kan også søke om støtte til ett utenlandsopphold.

Støtte innvilges etter følgende satser:

 • Utenlandsopphold inntil to uker:                inntil kr 15.000
 • Utenlandsopphold fra to uker til 3 mnd.:    inntil kr 30.000
 • Utenlandsopphold over 3 mnd.:                 inntil kr 50.000
 • Støtte til kurs:                                             inntil kr 15.000

Når reisestøtte er innvilget, følges UiOs regler for dokumentasjon av utgifter. Reisestøtten utbetales etterskuddsvis, og etter regning.

Søknad om støtte

Kriterier for å innvilge støtte:

 • Oppholdet har en klar relevans for ditt forskningsprosjekt
 • Tilsvarende kurs tilbys ikke ved din egen institusjon
 • Kun «harde utgifter» vil bli dekket (flybilletter, kursavgift, husleie)

Søknaden må inneholde følgende opplysninger og vedlegg:

 • Sted (institusjon) og kontaktperson ved institusjonen
 • Tidsrom (dato til dato ved kortere utenlandsopphold og kurs)
 • Oppholdets/ kursets relevans for ditt forskningsprosjekt
 • Budsjett for oppholdet (vedlegg)
 • Ved søknad om støtte til kurs: Bekreftelse på kursplass og kursprogram (vedlegg)
 • Ved søknad om støtte til studieopphold: Invitasjon fra institusjonen du skal besøke (vedlegg)

Søknaden sendes til MUNI-HEALTH-CARE senest 2 mnd. før planlagt opphold.

Søknaden med vedlegg sendes pr. e-post til koordinator Mari E.Nesteby.

Rapport fra utenlandsoppholdet

Mottakere av støtte skriver i etterkant en reiserapport fra utenlandsoppholdet hvor de deler sine erfaringer fra studiestedet. Rapporten legges ut på Forskerskolens hjemmeside under aktuelle saker.

Publisert 1. mars 2017 16:22 - Sist endret 6. mars 2020 13:34