Forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

En av hovedoppgavene ved ASP er forskning, fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har derfor alltid pågående forsningsprosjekter tilknyttet vårt senter.

Forskergruppen i 2015. Foto: UiO

Omfang av forskning ved ASP

 • 2 avsluttede PhD-prosjekt
 • 7 pågående PhD-prosjekt
 • 2 pågående postdok-prosjekt
 • Ca. 10 avsluttede og 10 pågående mindre prosjekter

Forskning på Antibiotikabruk  - hva slags forskning?

 • Hva er riktig bruk?
 • Brukes det for mye?
 • Overforbruk – hvem, hvordan, hvorfor?
 • Hvordan kan bruken reduseres og forbedres?
 • Finnes det gode alternativer?

Forskning på Antibiotikabruk  - hvilke følger?

 • Lage retningslinjer
 • Følge retningslinjene
 • Finne implementeringstiltak som er:
  • virksomme
  • målrettede
  • gjennomførbare
  • akseptable

Forskningsprosjekter på riktig bruka av antibiotika

 • Knut Eirik Eliassen: Flåttbårene sykdommer i allmennpraksis
 • Ingvild Vik: Ibruprofen versus Mecillinam ved ukomplisert cystitt hos kvinner
 • Marianne Bollestad: ESBL-resistens ved urinveisinfeksjoner
 • Maria Romøren: Intravenøs behandling på sykehjem
 • Nicolay Harbin: Antivitale legemidler for influensalignende sykdom 

Forskningsprosjekter på Undersøke bruk av antibiotika

 • Guro Haugen Fossum: Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide
 • Mats Foshaug: Antibiotikabruk og kliniske symptomer og funn ved mycoplasma-pneumoni allmennpraksisForskningsprosjekter på å forstå bruk av antibiotika:
 • Siri Jensen: Luftveisinfeksjoner- Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning av antibiotika

Forskningsprosjekter på overforbruk av antibiotika - hvem og hvorfor?

 • Sigurd Danielsen: Legens utdanningssted og etnisitet som prediktor for antibiotikabruk

Forskningsprosjekter på å forbedre bruken av antibiotika

 • Svein Gjelstad: Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabruk for luftveisinfeksjoner
 • Sigurd Høye: Luftveisinfeksjoner- Bruk av vent-og se-resept
 • Mark Fagan: Urinveisinfeksjoner- Intervensjoner mot bruk av ciprofloxacin
 • Sigurd Høye: Urin og luftveisinfeksjoner- Skreddersydd intervensjon i norske kommuner for implementering av antibiotikaretningslinjene

Andre prosjekter/tiltak

 • ESBL in Poultry and Human Beings - Emerging Antimicrobial Resistance in the Poultry Production – Implications for Human Health? Kartlegging av forekomst av ESBL i kylling og hos mennesker. Et samarbeidsprosjekt med FHIog Veterinærinstituttet.
 • Smittevernsleger – en ressurs for ASP: Antibiotikasenteret ønsker å bygge opp et nettverk med smittevernsleger og fylkesleger som en ressurs i forbindelse med implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dette vil bli gjort i samarbeid med blant annet Helsedirektoratet.
Publisert 7. des. 2015 14:34 - Sist endret 7. des. 2015 14:36