English version of this page

CHARM

CHARM ble etablert i 2011 med finansiering fra Norges forskningsråd for å møte behovet for utvikling av (re)habiliteringstjenesteforskning.

Professor Cecilie Røe og professor Marit Kirkevold

Foto: Siv Tonje Håkensen

Mål

CHARM har som mål å bidra til tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonshemming i et livstidsperspektiv, ved å gjennomføre god forskning som bidrar med relevant kunnskap om innhold, organisering og implementering av (re)habiliteringstjenestene.

Visjon

CHARM er et nasjonalt nettverk av kjernemiljøer for forskning av høy kvalitet og med brukermedvirkning, som belyser hovedutfordringer som kapasitet, kvalitet og leveranse av sammenhengende og forutsigbare (re)habiliteringstjenester. I samarbeid med internasjonale miljøer ønsker vi å utvikle innovative modeller som sikrer (re)habiliteringstjenester som fyller disse kravene.

Hensikt

 • Fremme kvalitet i (re)habiliteringstjenestene gjennom evaluering og utvikling av innovative modeller som fremmer samhandling mellom brukere og tjenestesystemene på tvers av specialist- og kommunalt nivå og mellom helse, arbeid og utdanningssektoren.
 • Fremme brukermedvirkning i forskning og utvikle kunnskap om nødvendige tiltak for å inkludere brukerne i forskning og evaluere effekt av slik medvirkning.
 • Øke forskningskompetansen innenfor kommunehelsetjenesten og fremme tverrfaglig forskning på tvers av profesjoner, tjenestenivåer, samfunnsområder og brukergrupper.
 • Bygge en ressursbase for metodeutvikling og innovasjon innenfor (re)habiliteringstjenestene og bidra til implementering av kunnskap om effektive modeller.

Aktiviteter

 • Gjennomføre multidisiplinær forskning på tvers av sektorer som fokuserer på organisering av (re)habiliteringstjenestene, arbeidsprosesser/levering av tjenestene og resultater av tjenestene for personer med funksjonshemming.
 • Gjennomføre (re)habiliteringstjenesteforskning  som involverer brukere, deres familier og brukerorganisasjonene og utvikle modeller for å fremme høyere kvalitet i rehabiliteringstjenestene, samt evaluere effekt av  brukermedvirkning i (re)habiliteringstjenesteforskning.
 • Utdanne en ny generasjon av forskere med innovasjonspotensiale og fremme karriereutvikling som sikrer nødvendig kompetanse og kapasitet innenfor (re)habiliteringstjenesteforskning.
 • Bidra til Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).
 • Arrangere nasjonal seminarer og internasjonale konferanser som inkluderer beslutningstakere innenfor (re)habiliteringstjeneste forskning.
 • Vedlikeholde hjemmeside for kommunikasjon av forskningsaktiviteter, resultater og annen relevant informasjon for brukere og beslutningstakere.
 • Publisere nyhetsbrev.

Organisering

CHARM er tilknyttet Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Forskerskole

CHARM er en av hoved samarbeidspartnerne i Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Forskerskolen skal heve kvaliteten på forskningen og styrke kompetanse, forskningskultur, kunnskap, innovasjon og nettverk innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

 

 

 

Publisert 7. okt. 2011 15:17 - Sist endret 10. feb. 2020 15:56