English version of this page

Self Management (SELMA)

Gruppens ambisjon er å studere problemstillinger knyttet til klinisk praksis og self-management. Vår ambisjon er å utvikle kunnskap om hvordan det er for pasienter å leve med kronisk sykdom og for helsefagutøvere å arbeide med disse pasientene.

Flere hender som holder rundt en liten plante

Vi er interessert i å finne ut hva kan fremme eller hemme at pasienter får det bedre og hvilken betydning self-management kan ha for å fremme helse. Illustrasjon: Colourbox

Vi er også interessert i å finne ut hva kan fremme eller hemme at pasienter får det bedre og hvilken betydning self-management kan ha for å fremme helse, så vel som å utvikle og implementere intervensjoner for og i samarbeid med klinisk praksis.  

Om gruppen

Gruppens medlemmer har ulik helsefaglig profesjonsbakgrunn og har selv erfaring fra å arbeide i ulike kliniske kontekster. Gruppen innehar kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitative og kvalitative forskningsmetode. Vi inspireres av å arbeide tverrfaglig og utfordres gjennom å se våre arbeid i lys av ulike teoretiske forståelser og faglige perspektiv.      

Sentrale forskningsområder er:

 • Health literacy (helsekompetanse), pasientundervisning og veiledning
 • Symptomer, pasientrapporterte utfallsmål, livskvalitet og helse
 • Mestring og self-management
 • Fungering i dagliglivet
 • Helseprofesjoners erfaringer og praksisutøvelse
 • Bedring som prosess og utbytte

Prosjekter

 • Menns erfaringer med å leve med fibromyalgi
 • “Health Literacy” og pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom
 • “Health Literacy” og pasienter med psoriasis
 • Pasientfortellinger i fysioterapeuters anamnesopptak
 • Individuelt tilpasset fysioterapi – effekt og erfaringer
 • AktivA - implementering av et rehabiliteringsprogram for pasienter med artrose
 • Helsekompetanse hos nyretransplanterte
 • Fra teori til praksis - utvikling og evaluering av et rehabiliteringsprogram for pasienter med fibromyalgi
 • Samhandling mellom fysioterapeuter i primær- og spesialisthelsetjeneste – utvikling av innhold, utprøving og evaluering av
 • Metasyntese av kvalitative studier om helsepersonells erfaringer med å arbeide med kroniske sykdommer
 • Health Education Impact Questionnaire - norsk versjon
 • Sykehusorganisert hjemmebehandling ved KOLS-forverring - fra pårørendes og helsepersonells perspektiv
 • Hjertepasienter inkludert i treningsbasert hjerterehabilitering i Oslo (OsloHeartEx) - AVSLUTTET

 

Publisert 9. juli 2014 10:25 - Sist endret 20. jan. 2022 07:43

Deltakere

Se alle deltakere