English version of this page

Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT)

Effektiv kunnskapsoverføring er forutsetning for gode helsetjenester. Vi utforsker faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt utvikler begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

Om gruppen

Vi utforsker implementering og kunnskapstranslasjon i helsetjenesten. Vår forskning spenner fra studier av begreper og grunnlagsspørsmål til effekter av implementeringsprosesser.

Vårt overordnede mål er å utvikle metoder og utvide forståelsen av implementering og kunnskapstranslasjon i medisin og helse ved å integrere perspektiver fra naturvitenskap/biomedisin og humaniora/samfunnsvitenskap.

Et grunnpremiss for vår forskning, er at økt forståelse for kunnskapens former og funksjoner (metakunnskap) kan fremme kunnskapsutveksling og legge grunnlag for bedre medisinsk og helsefaglig praksis.

Mål

  1. Utvikle teoretiske modeller og rammeverk for å forstå kunnskapstranslasjon, implementering og evidensbaserte beslutningsprosesser
  2. Utforske sentrale begreper innen kunnskapsbasert praksis slik som kunnskapstranslasjon, evidens, pasientkunnskap og klinisk skjønn
  3. Undersøke empirisk hvordan kunnskap utveksles horisontalt (mellom profesjoner, spesialiteter og disipliner) og vertikalt (mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, mellom forskning og klinikk, samt mellom leger og pasienter)
  4. Undersøke hvordan kunnskap utveksles gjennom tekster og dokumenter
  5. Undersøke forholdet mellom kunnskap og ulike former for makt innenfor helsevesenet
  6. Bidra til utvikling av en anvendt vitenskapsteori

Les mer om vårt forskningsfokus.

Studieprogrammer og emner

Samarbeid

Publisert 28. mai 2014 15:02 - Sist endret 6. feb. 2018 18:06