Om forskningen vår

Denne forskergruppa har som formål å utforske faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt å utvikle begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

Effektiv kunnskapsoverføring er forutsetning for gode helsetjenester. Optimal pasientbehandling er avhengig kunnskapsflyt langs flere akser:

  1. mellom forskning og klinikk
  2. mellom tjenesteyter og bruker
  3. mellom spesialist- og primærhelsetjeneste
  4. mellom ulike profesjonsgrupper
  5. mellom ulike forskningsmiljøer

Slik kunnskapsoverføring skjer ikke av seg selv. Det krever systematisk og metodisk planlegging og evaluering. Gode metoder for overføring og implementering av kunnskap avhenger på sin side av at vi forstår hvilke mekanismer som fremmer og hemmer overføringen. Dette nødvendiggjør forskning om overførings- og implementeringsprosesser.

Utfordringene i praktisk arbeid med implementering og overføring av kunnskap kan være mange:

  1. Det kan være vitenskapelige utfordringer i form av mangler eller usikkerhet om evidensen på et gitt område.
  2. Det kan være praktiske eller organisatoriske utfordringer i form av mangel på databaser og informasjonsverktøy eller mangel på kompetanse og tid til å orientere seg i ny kunnskap.
  3. Det kan være kommunikative utfordringer ved at partene mangler felles ord og begreper til å snakke sammen eller ved at man er opptatt av ulike spørsmål og problemstillinger.

Vi er interessert i alle disse utfordringene, men legger hovedvekt på de siste.

Et premiss for vår forskning er at vi mener overføring og implementering av kunnskap handler om mer enn tilgang på evidens. Det handler om oversettelse eller kunnskapstranslasjon (KT). Som når en tekst oversettes fra ett språk til et annet, må også resultater eller innsikter aktivt omsettes til et nytt språk for å gi mening på en ny arena. Kunnskap om effektive kommunikasjonsteknikker, gjør deg ikke automatisk bedre til å kommunisere med pasientene. Kunnskapen må integreres i en bestemt klinisk sammenheng, den må tilpasses klinikerens individuelle arbeidsform og pasientens situasjon og preferanser.

Publisert 28. mai 2014 15:00 - Sist endret 28. mai 2014 15:00