Den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

Sundvolden Hotel

Konferansen arrangeres på Sundvolden Hotel. Foto: HERO

Konferansen 2018 har fire temaer:

1. Spesialisthelsetjenesten – verdibasert finansiering?

Det er 20 år siden Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i den somatiske spesialisthelsetjenesten. Har finansieringsmåten vært en suksess? Hvis ja, er den fortsatt en suksess eller er det tid for å finne andre måter å finansiere spesialisthelsetjenesten på? Er verdibasert finansiering veien å gå? Professor Rikke Søgaard fra Aarhus universitet vil fortelle om foreløpige resultater fra forsøk med verdibasert finansiering i Danmark. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk vil oppsummere erfaringene med ISF i Norge og kommentere Søgaard. Det blir også andre foredrag om sentrale problemstillinger som regional inntektsfordeling og effekter av ventetider på helse og arbeidstilbud.

 • Forsøk med verdibasert finansiering av sykehus i Danmark – foreløpige resultater og læringsmuligheter.
  Rikke Søgaard, Aarhus Universitet
 • Erfaringer fra 20 år med ISF i Norge – tid for verdibasert finansiering?
  Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet
 • Erfaringer med og behov for reformer i den regionale inntektsfordelingen.
  Oddvar Kaarbøe, Universitetet i Oslo

2. Primærhelsetjenesten og fastlegene

Fastlegeordningen er populær i befolkningen samtidig som det er bekymring for rekruttering av fastleger under dagens rammevilkår. Reform av organisasjon og finansiering er derfor en aktuell problemstilling. Professor Clas Rehnberg fra Karolinska Institutet, Stockholm vil fortelle om svenske erfaringer med fritt pasientvalg og fri etablering i primærlegemarkedet. Det blir kommentarer fra norske beslutningstakere og fagpersoner. Sesjonen vil også belyse fastlegenes rolle i pasienters sykemelding og hvordan forebyggende hjemmebesøk til eldre påvirker bruken av omsorgstjenester og helsetjenester.

 • Introduksjon: Fakta om fastlegemarkedet basert på statistikk og surveys.
  Tor Iversen, Universitetet i Oslo.
 • Svenske erfaringer med fritt pasientvalg og fri etablering i primærlegemarkedet.
  Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Kommentarer: Relevans for Norge
  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
  Veronica Aam, Kommunalsjef helse og omsorg, ‎Halden kommune
 • Effektevaluering av Ny medisinsk vurdering ved 6 måneders sykmelding.
  Silje Mæland, Uni Research Helse
 • Fastlege på legevakt og i eigen praksis: Kva kan vi læra om korleis legar påverkar sjukefråværet?
  Kjell Vaage, Universitetet i Bergen.
 • Virkninger av forebyggende hjemmebesøk hos eldre på bruk av omsorgs- og spesialisthelsetjenester.
  Henning Øien, OsloMet – Storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo

3. Legemidler

Utvikling og markedsføring av dyre legemidler stiller den offentlige finansieringen av legemidler under press. Mange mener nye finansieringsmåter trengs – men hvilke er aktuelle og kan innebære forbedring? Chefsekonom Douglas Lundin fra det svenske Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vil fortelle om erfaringer fra Sverige med verdibasert finansiering av legemidler. Etter Lundin blir det forberedte kommentarer fra Baard-Christian Schem som er leder i Bestillerforum og fra Line Walen, Legemiddelindustrien. Det blir også foredrag om effekter av arbeidsløshet for medikamentbruk og helse samt hvordan vaksinering mot livmorhalskreft bør påvirke utforming av screeningundersøkelsene.

 • Verdibasert finansiering av legemidler - erfaringer fra Sverige.
  Douglas Lundin, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Stockholm
 • Kommentarer: Relevans for Norge
  Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, Leder i Bestillerforum RHF
  Line Walen, Legemiddelindustrien
 • En pille mot arbeidsledighet? Sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse.
  Silje L. Kaspersen, SINTEF Teknologi og samfunn
 • Konsekvenser av HPV-vaksinen for screening mot livmorhalskreft.
  Kine Pedersen, Oslo Economics og Universitetet i Oslo

4. Variasjoner i bruk av helsetjenester

Det er mye oppmerksom om geografisk variasjon i bruk av helsetjenester. Det er sentralt å kunne skille mellom ønsket og uønsket variasjon for å utforme tiltak som kan bidra til å redusere den uønskede variasjonen. Enrique Bernal-Delgado har koordinert flere EU-finansierte prosjekter om dette temaet. Han vil bidra med sine refleksjoner rundt hvordan den uønskede variasjonen kan identifiseres og reduseres. Det blir kommentarer og diskusjon. Det blir også foredrag som beskriver variasjoner i Norge og hva som kan bidra til å forklarte dem.

 • Unwarranted variations in health care: magnitude, underlying causes and potential remedies.
  Enrique Bernal-Delgado, Institute for Health Sciences. IACS, Spain.
 • Betydning av sivilstand for variasjon i helsetjenesteforbruk for pasienter med kolorektal kreft ved livets slutt.
  Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, Universitetet i Oslo.
 • Hva forklarer regional variasjon i bruk av helsetjenester?
  Ingrid Huitfeldt, Statistisk Sentralbyrå.
 • Hvordan er sammenhengen mellom variasjon i forbruksrater og behov for ryggkirurgi?
  Jan Håkon Rudolfsen, Universitetet i Tromsø
 • Kommentar:
  Frank Olsen, Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE),  Helse Nord RHF

 

 

 

De nasjonale helseøkonomikonferansene

De nasjonale helseøkonomikonferansene arrangeres med økonomisk støtte fra programmet HELSEVEL i Norges forskningsråd (NFR). De årlige konferansene er et samarbeid mellom de helseøkonomiske forskningsmiljøene og arrangeres på omgang av HEB – Helseøkonomi Bergen og HERO – Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo. En nasjonal programkomite lager program etter innspill fra helsesektoren og forskningsmiljøene.

Foredragsholderne er forskere tilknyttet forskningsmiljøene innen helseøkonomi. Det legges vekt på dialog mellom forskningsmiljøene, medisinske praktikere og ledere og administratorer i departementer, foretak og helseinstitusjoner og industri om økonomiske og organisatoriske utfordringer i helsesektoren.

Publisert 12. feb. 2018 15:26 - Sist endret 19. juni 2018 10:50