Helseøkonomiske data

En oversikt over viktige registre og datasamlinger, av interesse for forskning på helseøkonomi i Norge.

Arbeidstilsynet

Har data knyttet til arbeidsrelaterte dødsulykker og skader

Bivirkningsregisteret/ Legemiddelverket

Inneholder anonymiserte data om pasient og meldende helsepersonell. Bivirkninger, mistenkte legemidler, pasientdata, medlerinformasjon. Hensikten er å identifisere nye bivirkninger og sikkerhetsproblemer som ikke er oppdaget i kliniske utprøvninger (normalt sjeldne bivirkninger). Det offisielle navnet på bivirkningsrapportering/registrering er (pharmacovigilance=legemiddelovervåking): Spontanrapporteringssystemet.

Dataregister for yrkesulykker og yrkessykdommer (DAYSY)

Gjennom Lov om yrkesskadeforsikring er norske forsikringsselskaper pålagt å føre et register over alle yrkesskader. Registeret skal innholde opplysninger som kan benyttes i det skadeforebyggende arbeid innen yrkesskadeforsikring. Siden 1991 har flere av forsikringsselskapene levert data til et felles register (DAYSY) som ligger i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Opplysningene i DAYSY vil kunne gi god innsikt om forholdene rundt yrkesulykker og yrkessykdommer. Det er samlet inn opplysninger både om type skader og omstendighetene rundt skadene som kan benyttes i skadeforebyggende arbeid. Det er gjennom kunnskap om hvilke prosesser som leder fram til ulykke og sykdom en kan komme fram til effektive skadeforebyggende tiltak.

Det norske benmargsgiverregisteret

Det norske benmargsgiverregisteret ble etablert i 1990. På den tiden var det bare aktuelt å gi benmarg, derav navnet. Senere har muligheten for å gi stamceller høstet fra blod blitt et alternativ til benmargsgivning, men navnet er beholdt uendret. Benmargsgiverregisteret er et resultat av et samarbeid mellom landets blodbanker og Immunologisk institutt, Medisinsk og Kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, og med Volvat Medisinske Senter.

Dødsårsaksregisteret

Dødsattest (legeerklæring om dødsfall) og andre dokument som angår dødsfall.

Generasjonsdatabasen

Tidsserie hos NSD.

Helsepersonellregisteret

Grupper som ligger i basen er leger, optikere, tannleger, sykepleiere og veterinærer.

Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet)

Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene.

IPLOS - Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk

IPLOS-systemet består av et minste datasett med standardisert informasjon om behov for kommunale sosial- og helsetjenester, målt ved funksjonsevne/helsetilstand, og hvilke tjenester som ytes. Systemet bygger på Gerix og funksjonsvariablene er tilpasset ICF. IPLOS er en obligatorisk del av rapporteringssystemet KOSTRA.

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)

Kompetansenter for IT i Helsevesenet A/S (KIHT) er et selskap opprettet av og for helsevesenet i Norge. KITH skal bistå helsetjenesten, statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter med leverandøruavhengig brukerkompetanse, standardisering av informasjonsutveksling og samordning, utvikling og anvendelse av IT til helseformål. Er en organisasjon som skal bidra til elektronisk samhandling i helsenorge. NB: ingen database som sådan, men kan være relevant for å oppnå oversikt over det elektroniske helsenorge.

KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering)

KOSTRA gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhets prioriteringer, dekningsgrader, bruksrater og produktivitet.

Kreftregisteret

Legeforeningens Legeregister og medlemsregister

Medisinsk fødselsregister (MFR)

Mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Norsk Pasientregister (NPR)

Reseptregisteret

SSBs Levekårsundersøkelsene

Statistisk sentralbyrås helseundersøkelser er gjennomført regelmessig over en tredveårs periode. Den ble første gang gjennomført i 1968, senere i 1975, 1985, 1995, og senest i 1998. Tema som tradisjonelt omfattes av undersøkelsene er fra og med 1998 samlet inn som levekårsdata.

Sykehusenes interne organisering (INTORG)

Data i HERO-rapporten gir beskrivelse av den interne organiseringen ved norske sykehus.

Publisert 18. juli 2012 10:03 - Sist endret 16. juli 2019 11:01