Forskningsprosjekter tilknyttet HERO

I tilknytning til Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo er det et bredt spekter av aktive forskningprosjekter innen ulike problemstillinger innen helseøkonomi. Her er en oversikt over noen av dem:

Aktive prosjekter

1 Primærhelsetjenester

1.7 Konkurranse, kvalitet og ressursutnytting i primærhelsetjenesten

2 Spesialisthelsetjenester

2.10 Hospital efficiency in the Nordic countries

4 Legemidler

4.4 Generiske legemidler

5 Etterspørsel etter helse og helsetjenester

5.7 Ulikhet i utdanning, inntekt og helse

5.12 Sosial status og helseforskjeller i den nordiske velferdsmodellen

5.18 Sosial ulikhet i tilgang og behandling av tarmkreft

6 Prioritering og nytte- kostnadsanalyser

6.12 Helseøkonomiske aspekter ved PTA (Perkutan Transluminal Angioplastikk) som tillegg til konservativ behandling for pasienter med "røkeben" (claudicatio intermittens)

6.16 Helseøkonomisk evaluering ved adipositas (fedme) kirurgi. En pilotstudie - metodeutprøving
    
6.19 Verdsetting av livsforlengelser

6.20 Kostnader og kostnadseffektivitet ved behandling av diabetes type 2
    
6.21 Verdsetting av helseforbedringer ved sjeldne sykdommer

6.23 Cost of illness, human suffering and drug use: Quantifying the unquantifiable

7 Helsesektoren generelt

7.10 The role of economic incentives in achieving optimal quality in health care

7.12 Public information about intangible quality

7.13 Kunnskap og meninger om økonomi blant helsepersonell

8 Helse og arbeidsmarked

8.4 Paneldata analyse av arbeidsmarkedstilknytning til helsepersonell

8.5 Consequences of reduced working-hours among shift workers in health and care sector

8.6 Understanding sickness absence in the workplace

8.7 Legenes lønnskostnader

9 Annet

9.3 Datagrunnlag for helseøkonomisk forskning

Andre prosjekter

Avsluttede prosjekter

1. Primærhelsetjenester

1.1 Organisering og avlønning i allmennlegetjenesten

1.2 Diagnostisering og incentiver til bruk av prøver

1.3 Kvalitet og effektivitet i allmennlegetjenesten

1.4 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av strukturelle endringer og intervensjoner i allmennlegetjenesten

1.5 Kvalitet og effektivitet i fysioterapitjenesten i Asker og Bærum

1.6 Development of methods and applications for the municipal nursing and home care sector in Norway

2. Spesialisthelsetjenester

2.1 Effektiviteten til Psykiatriske poliklinikker

2.2 Markedsbasert pasientutveksling

2.5 Kontrakter mellom sykehuseiere og sykehus

2.8 Evaluering av Innsatsstyrt finansiering (ISF)

2.9 Simulering av ventetidsforløp

2.10 Spesialiserings- eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid

2.11 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon

2.12 Finansieringsmåtens effekt på liggetider i sykehusene

2.13 A comparative analysis of hospital efficiency in Norway and Finland

2.14 Organizing for Effeciency and Effectiveness

2.15 Samspill mellom henvisninger og kapasitet i spesialisthelsetjenesten

2.16 Kartlegging av organisasjonsformer og rutiner innad i sykehus

2.17 Analyser av kvalitet og effektivitet i sykehus

2.18 INTORG - kartlegging av sykehusenes interne organisering

2.19 Offentlig og privat laboratorie- og røntgenvirksomhet i sykehusreformen

3. Helseforsikring

3.1 Helseforsikring med tjenesteyting

3.2 Private helseforsikringer i Norge. Hva skjer i norsk helsevesen?

3.3 Effekt av genetisk testing på samspillet mellom private og offentlige helseforsikringer

3.4 Befolkningens betalingsvillighet for en bindende ventetidsgaranti

4. Legemidler

4.1 Legemiddelmarkedet etter apotekreformen

4.2 Prisdannelse og konkurranse på legemiddelmarkedet

4.3 Variasjoner i bruk av medikamenter til behandling av ADHD

5. Etterspørsel etter helse og helsetjenester

5.1 Intertemporale problemstillinger (helse som beholdning)

5.2 Tidspreferanser og verdsetting av menneskeliv

5.3 Rusmidler og Økonomi / Substance use and Economy

5.4 Gir behandling av norske pasienter i utlandet helsemessige gevinster sammenlignet med samme ressursbruk til tilsvarende pasientbehandling utført ved norske behandlingsinstitusjoner?

5.5 Legers holdninger til kjøp av sykehusbehandling i utlandet

5.6 Diskontering av liv og penger: Analyse av to utvalgsundersøkelser

5.8 Sosiale, økonomiske og helsemessige determinanter for bruk av private og offentlige helsetjenester i Oslo

5.9 Analyse av betalingsvillighet for røykestopp

5.10 The concept of risk and communication of effects from risk reducing intervention in health care

5.11 QALY vs VSL for vurdering av prosjekter som påvirker almen dødelighet: en empirisk sammenligningsstudie

5.13 Obesity

5.14 Påvirker familiemønster, utdanningsnivå, inntekt og inntektsulikhet i kommunen en persons dødelighet - årsaksspesifikk helse

5.15 Optimal vaccination schedules for transient epidemics

5.16 Management of enzootic diseases with spillovers to human populations

5.17 Individual Genetic Variability and Collective Social Norms: The Case of Binge Drinking

5.19 Optimal Screening for Genetic Diseases

6. Prioritering og nytte- kostnadsanalyser

6.1 Økonomiske aspekter ved screeningundersøkelser

6.4 Prioritering i helsevesenet bak et slør av uvitenhet

6.5 Offentlig og privat finansiering og organisering av helsetjenester

6.6 Internasjonale sammenligninger av kostnader ved ulike behandlingsopplegg og resultat av behandlingen ved ischemisk hjertesykdom og brystkreft

6.7 Helsetilstanden i en aldrende befolkning

6.8 Noen avveininger mellom effektivitet og rettferdighet ved fordeling av helsetjenester

6.9 Er det vilkårlig hvem som kommer på venteliste for sykehusbehandling, og hvor lenge de må vente?

6.10 Forsøk med Ethyol ved strålebehandling av pasienter med kreft i hals og hode

6.11 Hva forklarer endringer i eldres helse og funksjonsevne

6.13 Fraktur i øvre humurusende - Randomisert klinisk studie ved Aker Universitetssykehus HF- Økonomisk evaluering

6.14 Opplæringskostnader ved innføring av ny operativ teknikk i en kirurgisk avdeling

6.15 Economic evaluation of pneumococcal vaccination

6.17 Økonomisk evaluering av intervensjoner mot kroniske sykdommer – Et forprosjekt

6.18 Concerns for equity and the optimal co-payments for publicly provided health

6.22 Kostnadskurve per leveår

7. Helsesektoren generelt

7.1 The crowding-out of work ethics

7.2 Budget deficit as devices for appropriating additional resources: An investigation of sharing rules

7.3 The prevention of errors in the health care sector (I & II)

7.4 Regionale forskjeller i kreftoverlevelse

7.5 Verknader av marknadsstyring i omsorgssektoren - Ein gjennomgang og drøfting av litteratur

7.6 Global Disease Eradication

7.7 Samspillet mellom legeetikk og økonomiske insentiver

7.8 Optimal medication in the presence of antibiotic resistance

7.9 Optimal deterrence when informal penalties matter

7.11 Omsorg for fremtiden

7.14 Optimal size of organizations and financial systems in health care

8. Helse og arbeidsmarked

8.1 Varighet av sykefravær og medisinsk diagnose

8.2 Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

8.3 Disability pensions in Norway

8.5 Konsekvenser av redusert arbeidstid innen helse- og omsorgsyrker med skiftarbeid

9. Annet / Other topics

9.1 Videreutvikling av grunnlaget for helseøkonomisk forskning

9.4 Distributing Health Care - Economic and Ethical Issues, book in health economics (Oxford)

9.5 Helseøkonomiske aspekter ved kliniske retningslinjer

 

Publisert 21. jan. 2014 15:58 - Sist endret 1. juli 2014 13:48