Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering

2001/5: Terje P. Hagen, Tor Iversen & Jon Magnussen, Senter for helseadministrasjon, SINTEF Unimed NIS & HERO. (PDF)

Fulltekst

Sammendrag

Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for somatiske sykehus i Norge fra 1.7.1997. ISF innebærer at deler av fylkeskommunenes utgifter til behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Refusjonen avhenger av antall og sammensetning av behandlede pasienter, og refusjonen var i 1999 på 50 prosent. Ordningen medfører samtidig at staten tilfører fylkeskommunene mindre frie inntekter enn før. En forskningsrapport fra Terje P. Hagen, Jon Magnussen og Tor Iversen viser at effektiviteten i de regionale og sentrale sykehusene har økt ved at flere får behandling i forhold til antall ansatte, men et negativt trekk er at kostnadene pr. pasient også øker.

Ett av hovedmålene med ISF var å oppmuntre fylkeskommuner og sykehus til å øke antall behandlede pasienter uten at sykehusenes effektivitet ble redusert. Som en del av ISF har helsemyndighetene satt en prislapp på ulike sykehustjenestene. Slik skal sykehusene se sammenheng mellom inntekt og produksjon. Om et sykehus klarer å behandle flere pasienter, skal de ved ISF få større inntekter. Rapporten "Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?" er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

Se omtale Aftenposten den 18.02.2001: Vil endre sykehusenes stykkprisordning

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 3. okt. 2011 15:16