Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001-2008 - Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet

HERO WP 2010/01: Forfattere: Godager G., Iversen T., Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (PDF 640 kb)

Etter at fastlegereformen kom, opplever pasientene kortere ventetid for behandling. Dette er en av flere funn i studien om bruk, tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegetjenesten.

Fulltekst 640 kb

Sammendrag

I denne rapporten beskrives trekk ved utviklingen i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegetjenesten etter at den ble etablert i 2001. Datamaterialet som er benyttet, er en kobling av Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelser og fastlegedatabasen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV).  Forfatterne bak rapporten har mottatt midler fra Helse og omsorgsdepartementet for å utføre studien, og de har avdekket en rekke interessante funn:

  • Antallet selvoppgitte kontakter med allmennlege har økt i perioden 1999 til 2008. I 2008 er gjennomsnittlig antall kontakter i løpet av de siste 12 måneder 3,46, og dette er flere kontakter enn i noen tidligere levekårsundersøkelse.
  • God kapasitet på legenivå samvarierer positivt med antall kontakter med allmennlege: antallet kontakter i 2008 er større dersom respondentens fastlege opplever knapphet på pasienter.
  • God kapasitet på legenivå gir kortere ventetid: Leger som har mer enn 100 ledige plasser på sin liste tilbyr kortere ventetid enn leger som ikke har ledig kapasitet.

Det har også skjedd en utvikling i befolkningens fornøydhet i perioden 2002-2008 sett under ett:

  • Befolkningen er mindre fornøyd med relasjonen til legen
  • Befolkningen er mindre fornøyd med legens faglige dyktighet
  • Det er ingen endringer i oppfatningen av fastlegens henvisningspraksis
  • Det er ingen endringer i fornøydhet med konsultasjonslengden
  • Befolkningen er mer fornøyd med ventetiden til konsultasjon

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-213-1

 

Publisert 25. mai 2011 19:02 - Sist endret 24. okt. 2011 15:36