Helsesjef Åse Snåre

Snåre synes at kombinasjonen av ledelsesfaglige, økonomiske, rettslige og administrative temaer i undervisningen samsvarer godt med hvordan de arbeider med oppgaveløsningen i byrådsavdelingen.

Åse Snåre, Foto: privat

1. Hvorfor valgte du Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadminstrasjon?

I min jobb ser jeg på nært hold hvordan samfunnet endres og hvilke utfordringer det skaper for tjenestene som fellesskapet skal tilby. Befolkningsvekst, migrasjon, rettighetslovgivning og befolkningens endrede forventinger er bare noen av de faktorene som påvirker hvordan fremtidens tjenester må tilrettelegges.

Samhandlingsreformen stiller nye krav til oss som er ledere i primærhelsetjenesten. Vårt ansvar tøyes i to retninger. Det forventes styrket samfunnsinnsats i helsefremmende og forebyggende arbeid i den ene retningen, og overtagelse av behandlings- og tjenesteansvar fra spesialisthelsetjenesten i den andre. I begge retninger fremkommer nye oppgaver og nødvendig samhandling med andre tjenesteområder og -nivåer. Dette vil kreve ny kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye ledelsesmodeller, og jeg syntes at programmet for det erfaringsbaserte Masterstudiet i helseadministrasjon ga muligheter for ny, aktuell kunnskap om nettopp dette.

Måten studiet er organisert på var også viktig for min avgjørelse. Det intensive studieopplegget første høstsemester, kombinert med deltidsstudier og skriving av masteroppgave det påfølgende året gjorde at jeg oppfattet studiet som gjennomførbart for meg.

2. Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende stilling?

Mine oppgaver hviler på  tre ”bein” : 

For det første har jeg et overordnet ansvar for oppfølging av løpende drift av et utvalg helsetjenester i Oslo, herunder helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fastlegetilbud, tannhelsetjeneste, miljørettet helsevern, smittevern og legevakt. Det er også lagt et særlig ansvar for å koordinere avdelingens arbeid med gjennomføring av samhandlingsreformen til meg.

For det andre har jeg et ansvar for å sørge for at byrådets og bystyrets politiske vedtak gjennomføres som forutsatt i våre bydeler, etater og i diverse prosjekter.

For det tredje gir jeg og min stab faglige innspill til videreutvikling av helseområdet i Oslo gjennom daglig samvirke med avdelingens politiske ledelse, og utarbeider de saker som legges frem for byråd og bystyre til behandling.

3. Hva liker du best med jobben din?

Jeg har en veldig dynamisk jobb hvor ikke to dager er like. Jeg liker godt at jeg stadig må være våken for faglige og samfunnsmessige endringer. Å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon innebærer at man stadig utfordres på ”det muliges kunst”. Jeg liker også godt kombinasjonen av langsiktig, strategisk arbeid samtidig som dagens små og store utfordringer må håndteres og løses.

4. På hvilken måte er den kunnskapen du tilegner deg under studiet relevant for din jobb?

Den kunnskapen jeg har tilegnet meg under studiet er i all hovedsak direkte anvendbar i min jobb. Kombinasjonen av ledelsesfaglige, økonomiske, rettslige og administrative temaer i undervisningen samsvarer godt med den måten vi arbeider sammen om oppgaveløsningen i byrådsavdelingen.

5. Hvilket læringsutbytte har du i jobben din i forhold til studiet?

Jeg mener at forskning, utdanning og tjenesteutvikling bør skje i et dynamisk samspill med hverandre. Den fremtidige veksten i helsetjenesten skal, og må komme i kommunene. Derfor må det skapes større rom for forskning og utdanning i primærhelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene. Ved å øke min egen kompetanse og samtidig lære universitetet å kjenne fra innsiden, håper jeg at jeg vil kunne bidra til dette på en bedre måte.

Studiet har gitt meg mulighet til å søke ny og oppdatert kunnskap, og samtidig gitt faglig påfyll gjennom samhandling med andre ledere. Dette programmet retter seg særskilt til ledere fra ulike deler av helsetjenesten, og dette har gitt meg et nettverk og en viktig tilleggsverdi sammenlignet med andre studietilbud, synes jeg.

6. På hvilken måte har din arbeidsgiver tilrettelagt slik at du kan gjennomføre studiet?

Min arbeidsgiver har først og fremst gitt meg permisjon med lønn for å følge undervisningen, og kunne konsentrere meg om studiene på heltid i løpet av høsten, og i de undervisningsbolkene jeg følger nå i vår. Jeg opplever også å få god støtte i det daglige nå som jeg må kombinere jobb og studier frem til masteroppgaven blir levert til høsten. Jeg har også søkt stipend i Oslo kommunes opplærings- og utviklingsfond.

7. Har du noen tips til andre fra Oslo kommune som tenker å ta et masterstudie?

Tenk nøye gjennom hva du ønsker, og snakk med din nærmeste leder om det. Oslo kommune trenger godt kvalifiserte medarbeidere, og har gode ordninger for ansatte som ønsker å ta etter- og videreutdanning, både innenfor ledelse og i faglige fordypningsstudier. Det er et privilegium å være student igjen!

Publisert 26. apr. 2013 13:28 - Sist endret 29. apr. 2013 13:37