English version of this page

Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner

I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner og hvilke faktorer som er assosiert med antibiotikaforskrivning i denne delen av primærhelsetjenesten.

Bildet kan inneholde: klær, elektronisk apparat, visningsenhet, menneskelig, produkt.

Foto: Bent Håkan Lindberg

Om prosjektet:

Prosjektet ser spesifikt på sykepleiernes rolle i å hastegradsvurdere luftveisinfeksjoner over telefon, og betydningen dette har for travelhet på legevakt.

Mål:

  • Å utforske legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved LVI på legevakt
  • Å undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i hastegradsvurdering av, og rådgivning til, pasienter med milde til moderate symptomer på LVI kan redusere antall LVI-konsultasjoner på legevakt.

Materiale og metode

  • Kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer blant 20-30 sykepleiere ved 4-6 små til middels store legevakter med særlig utforsking av sykepleiernes holdning til og opplevelse av portvaktfunksjonen
  • Randomisert, kontrollert intervensjonsstudie med 32 legevakter som mottar et opplæringsprogram for sykepleiere som hastegradsvurderer og 32 legevakter som ikke mottar programmet, og hvor primærutkommet er antall LVI-konsultasjoner på legevakt

Relevans/implikasjoner:

Utforskning av årsaker til travelhet og eventuell effekt av en pedagogisk intervensjon, vil kunne være et bidrag til styrking av sykepleiers portvaktfunksjon og en riktigere bruk av både sykepleier- og legeressurser på legevakt. Dette vil gi bedre tid til alvorlig sykdom og det som haster, og dermed også legge til rette for riktigere antibiotikaforskrivning på legevakt. Funnene kan være overførbare til fastlegepraksis.               

Bakgrunn:

Legevakt forskriver rundt 20 % av all antibiotika mot luftveisinfeksjoner (LVI) i primærhelsetjenesten i Norge. Forbruket kan og bør reduseres. Det er vist at travle allmennleger, målt som antall konsultasjoner per år, forskriver mer og bredere antibiotika enn sine kolleger. Vi har tidligere vist at travle vakter er en signifikant og selvstendig forklaringsvariabel for antibiotikaforskrivning. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos lege. Sykepleier har dermed en viktig rolle når det gjelder hvor travel en vakt blir og hvor mange som står i fare for å få antibiotika mot selvbegrensende LVI. Vi vet ikke hvordan sykepleiere opplever denne portvaktrollen og om det er mulig å hjelpe sykepleiere til å gi råd i stedet for legetime ved LVI som ikke trenger legetilsyn.

Publikasjoner:

Lindberg BH, Gjelstad S, Foshaug M, Hoye S. Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service. Scand J Prim Health Care. 2017;35(2):178-85.

Finanisering

Allmennmedisinsk forskningsfond.

Start - Slutt

2018-2024

Publisert 20. jan. 2020 09:27 - Sist endret 22. jan. 2021 08:19