English version of this page

Eldre på flyttefot - familiens rolle (avsluttet)

Pårørendes roller og erfaringer når eldre pasienter utskrives fra sykehus til kommunale pleie- og omsorgstjenester

Om prosjektet

Dette doktorgradsprosjektet har fokus på pårørendes roller og erfaringer når eldre over 80 år blir skrevet ut fra sykehus til kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Studien er en del av prosjektet Eldre på flyttefot.

Mål

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å utforske familiens rolle når eldre skrives ut fra sykehus til hjemmet eller til sykehjem i kommunen. Det legges vekt på:

  • hvilke faktorer påvirker hvordan det går med den eldre etter utskrivelse til hjemmet
  • hvilke roller pårørende påtar seg i utskrivningsprosessen og etter utskrivelse
  • hvilke erfaringer pårørende har med medvirkning og grad av involvering i utskrivningsprosessen

Resultater

Tre vitenskapelige artikler er publisert i perioden 2012-2014.

Bakgrunn

Overføring av pasienter fra sykehus til kommunale helsetjenester byr ofte på betydelige koordineringsproblemer og bidrar til økende sårbarhet hos pasientene. Dette gjelder spesielt eldre pasienter som ofte har komplekse omsorgsbehov som krever betydelige ressurser fra både offentlig tjenesteapparat og familien.

Vi vet fra nasjonal og internasjonal forskning at familien yter vesentlig omsorg og praktisk hjelp til eldre etter utskrivelse fra sykehus. Enkelte anslår at så mye som 80 % av omsorgen som gis i hjemmet ytes av familien, hovedsaklig av koner og døtre. En markant økning i antallet eldre, stadig kortere liggetid på sykehusene kombinert med økende fokus på pleie i hjemmet bidrar til en økende trend for uformell hjelp og pleie i hjemmet. Med bakgrunn i disse forholdene er det behov for økt forskningsfokus på pårørende og deres rolle underveis i utskrivningsprosessen og etter utskrivelse til hjem eller sykehjem.

Datainnsamlingen for hovedprosjektet har foregått ved personlig spørreskjema-intervju av 254 pasienter over 80 år rekrutert fra 67 kommuner og bydeler knyttet til 14 ulike sykehus. 262 av pasientenes nærmeste pårørende er intervjuet per telefon. Materialet består av både kvantitative og kvalitative data. Datainnsamlingen til hovedprosjektet ble avsluttet i juni 2009 og materialet omfatter 330 utskrivelser dekket gjennom i 516 intervjuer totalt.

I tillegg er det utført kvalitative oppfølgingsintervjuer med 19 pårørende 1-2 år etter første intervju.

Veiledere

Christina Foss (Hovedveileder)

Marit Kirkevold (Medveileder)

Finansiering

  • Avdeling for sykepleievitenskap (stipendiatstilling)
  • Norsk Forskningsråd (NFR)

Samarbeid

  • Høgskolen på Gjøvik (HiG)
  • Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
  • SINTEF Helse

Prosjektstart og sluttdato

2009-2014

Publikasjoner

Bragstad, Line Kildal  (2015). Indispensable intermediaries. The role of informal careigvers in the discharge process of older relatives. PhD Avhandling. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bragstad, Line Kildal: Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2014). The indispensable intermediaries: a qualitative study of informal caregivers’ struggle to achieve influence at and after hospital discharge. BMC Health Services Research, Vol. 14:331 Doi: 10.1186/1472-6963-14-331

Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag & Foss, Christina (2014). Informal caregivers' participation when older adults in Norway are discharged from the hospital . Health & Social Care in the Community; 22(2) 155-168. ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12071

Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag; Foss, Christina. (2012) Factors predicting a successful post-discharge outcome for individuals aged 80 years and over. International Journal of Integrated Care 2012 ;Volum 12. 10 February 2012.

Publisert 3. mai 2011 09:45 - Sist endret 10. aug. 2021 14:05