English version of this page

Familieorientert intervensjon etter TBI (avsluttet)

Familie som ressurs for forbedret pasient og familiefunksjon etter traumatisk hjerneskade (TBI) - en randomisert kontrollert studie

Mål

Målet til denne studien er å 1) evaluere gjennomførbarhet av en familieorientert intervensjon ytet i samarbeid med kommunens helsefaglige personer, 2) utforske aspekter ved mental helse og familiefunksjon hos personer med traumatisk hjerneskade, inklusivt alle alvorlighetsgrader, og deres familiemedlemmer, og 3) bestemme effektiviteten til en familieorientert intervensjon for å forbedre selvrapportert helserelatert livskvalitet (HRQL), omsorgsbyrde, og familiefungering sammenlignet med en gruppe som får tverrfaglig oppfølging ved en TBI-poliklinikk.

Bakgrunn

Traumatisk hjerneskade (TBI) representerer  ikke bare en utfordring for den som skader seg, men ofte også for personens familie. Internasjonalt har det vært økende fokus på familiens funksjon og delaktighet i rehabiliteringsprosessen når et familiemedlem har gjennomgått TBI. Likevel mangler vi kunnskap om evidensbaserte tiltak og effektive familiesentrerte intervensjoner. 

Metode

I tråd med anbefalingene for komplekse intervensjoner ble det det gjennomført en feasibility studie for å prøve ut metodene og den familieorienterte intervensjonen. I den påfølgende effekt studien ble familiene randomisert til en manualisert familisentrert intervensjon med 8 sesjoner, mens familiene i kontrollgruppen fikk en informasjonssesjon uten ytterligere tiltak. 

Resultat

Sekstien familier deltok. Ved oppstart av behandlingen hadde 48 % av pasientene nedsatt HRQL, og de viste verre depressive symptomer og lavere nivåer av motstandskraft og selveffektivitet sammenlignet med familiemedlemmene. Flere enn 50 % av familiemedlemmene rapporterte milde til moderate depressive symptomer. Å være kvinne, psykiske plager og lavere nivåer av motstandskraft var faktorer assosiert med lavere mental HRQL hos pasienter og familiemedlemmer. Det var ingen ekstra fordel ved å motta familieintervensjonen i tillegg til spesialiserte oppfølginger sammenlignet med kun spesialiserte oppfølginger, selv om det kan ha bidratt til en akselerasjon i restitusjonen i behandlingsperioden.

Konklusjon

Denne studien bidrar med innsikt i familieresponser på traumatisk hjerneskade, og den beskriver en innovativ metode for familie-orientert omsorg etter traumatisk hjerneskade som kan være anvendelig for andre tilstander også.

Finansiering

Extrastiftelsen for Helse og Rehabilitering & Personskadeforbundet LTN

Samarbeid

  • Forskergruppen for Rehabilitering etter traumer ved OUS
  • Bærum kommune, avd. Friskliv & Mestring.
  • Juan Carlos Arango-Lasprilla ved BioCruces Health Research Institute, Cruces University Hospital, Spain

Phd stipendiat

  • Mari S. Rasmussen var tilsatt som stipendiat i prosjektet.

Utvalgte publikasjoner

Publisert 2. mars 2018 15:23 - Sist endret 23. juni 2022 13:41

Kontakt

Hovedveileder:

Helene L. Søberg

Deltakere

  • Nada Hadzic-Andelic
  • Mari Storli Rasmussen
  • Anne Norup
  • Juan Carlos Arango Lasprilla
  • Tonje Haug Nordenmark
Detaljert oversikt over deltakere